Uttalelse: En skole som gir frihet til Osloungdom

Foto: Microsoft

Uttalelse vedtatt på Oslo Venstres årsmøte 11.-12. februar 2022:

En god utdanning er den viktigste forutsetningen for å gi mennesker frihet i deres liv. En god skole er sosialt utjevnende, gir folk friheten til å forme deres liv og er avgjørende for å finne løsningene på utfordringer vi står ovenfor.

De siste årene har det blitt opplevd en bekymringsfull utvikling i Osloskolen. Skolebyggene er i dårlig forfatning, og mange elever går på skolen i et bygg som tilhører forrige århundre. Støtten til talentsatsinger og innsatsteam er blitt kuttet. Antallet voldshendelser i skolen har skutt i været, og rektorer melder ifra at de ikke kan tilby elever et trygt skolemiljø. Dette har konsekvenser for utdanningen i Osloskolen, og de nasjonale prøvene viser nå at elevene leverer stadig svakere resultater.

Tiden er inne for en satsing på Osloskolen. Vi må skape en skole som gir elevene tryggheten og friheten til å leke, lære og utvikle seg. Innsatsteam og talentsatsinger som tidligere er blitt fjernet fra Osloskolen må gjeninnføres, og rehabiliteringsetterslepet blant skolebyggene må tas igjen. Likevel bør vi gjøre mer enn å bare reversere det rødgrønne byrådets skolekutt.

Dagens skole er skapt for en gjennomsnittselev som ikke finnes. Skolen bør se alle elevene, og tilrettelegge for tilpasset undervisning til de som trenger det. Både elever med utfordringer og de med høyt læringspotensiale skal få tilbud om tilrettelagt undervisning. Alle elever skal få undervisning som utfordrer dem og dyrker deres læring og interesse. Osloskolen er i dag for dårlig på å undervise elever med høyt læringspotensiale. Dette området krever derfor en styrkning med kompetanseheving for lærere, utvikling av en strategi og en åpning for mer nivådelt undervisning.

I en god skole opplever elevene en høy grad av frihet og medbestemmelse. En utdanning der elevene har større påvirkning dyrker naturligvis mer engasjement. Et utdanningsløp med frihet til elevene forutsetter at elevene får muligheten til å ta noen valg over deres utdanning. Derfor skal elever selv velge hvilken skole de ønsker å gå på, og det skal være lett å velge både offentlige og private skoler. Skolene skal også etterstrebe et høyt mangfold innenfor hvilke valgfag og fremmedspråk de tilbyr.

En god skole gir ikke bare frihet til elevene, men også til lærere og rektorer. Det er skoleledelsen på hver enkelt skole som vet hvor det monner, derfor vil Oslo Venstre gi skolene mer frie midler. Lærere og rektorer må gis friere tøyler til å gjennomføre det undervisningsopplegget de mener er best. Støtteapparatet rundt lærerne på de ulike skolene må også bygges opp og utvides, slik at lærere bruker mer tid på undervisning og mindre tid på alt annet.

Tryggheten til elever og lærere er grunnleggende i en velfungerende skole. Flere virkemidler og ressurser må settes inn for å forebygge vold og dårlig skolemiljø. Det må opprettes innsatsteam som arbeider for å motvirke vold i skolen, og som bidrar til et bedre skolemiljø.

Skolen er den viktigste arenaen for barn og unges utvikling. I tillegg til å gi kunnskap, har skolen en sentral rolle i sosialiseringsprosessen. Vi må gi alle barn og unge de beste forutsetningene for å lykkes senere i livet. Derfor vil Oslo Venstre:

 • Sørge for at alle skoler holder tilfredsstillende kvalitet for inneklima og utearealer.
 • Prioritere Osloskolen høyere i kommunebudsjettet.
 • Utvide tilbudet med forsert løp og talentsatsinger.
 • Legge bedre til rette for utsatt skolestart, et 11. grunnskoleår eller at elever tar år om igjen.
 • Styrke elevers rett til en tilpasset undervisning.
 • Beholde fritt skolevalg i Osloskolen.
 • At det fortsatt skal være mulig å etablere friskoler i Oslo.
 • Støtte skoler som ønsker å prøve ut nye valgfag og fremmedspråk.
 • Gi lærere og rektorer større metodefrihet i undervisningen.
 • Øke mengden frie midler til skolene.
 • Utvide støtteapparatet rundt lærerne.
 • Opprette innsatsteam for å motvirke vold og for å arbeide for et bedre skolemiljø.
 • Utvikle en strategi for hvordan man skal håndtere og løfte frem elever med høyt læringspotensiale.
 • Tilby kompetanseheving til lærerne om hvordan håndtere elever med ulikt læringspotensiale.
 • Åpne for mer nivåinndeling i undervisningen.
 • Ha skolepsykolog også på barneskolen.
 • Opprette flere utvekslingstilbud for elever i Osloskolen.