Valgprogram Hamarøy Venstre 2019-2023

Våre fem kampsaker for nye Hamarøy

 • Milo- og klimahensyn skal gjennomsyre kommunens drift pa alle nivåer
 • Vi vil utrede helsehus i kommunen for à ai et bedre helsetilbud til befolkningen, og bedre arbeidsforhold for våre ansatte
 • Vi vil ha en målrettet satsing pa à skape nye arbeidsplasser i kommunen. Båt-, buss- og veitilbudet må bli bedre.
 • Vi vil utrede etablering av fritidssklubb og satse på flere møteplasser for barn og unge i kommunen
 • Vi ser frem til at den nye kommunen blir lulesamisk forvaltningsområde.
 • Vi vil viderefore prosjekt Jasska og satse på forebygging og psykisk helse

Venstre har en sterk tro på at mennesker som blir gitt frihet og tillit også tar ansvar for fellesskapet og framtida. Vi vil spre makt og gi enkeltmennesker, familier og lokalsamfunn mulighet til å styre sin egen hverdag. Muligheter for alle og friheten til å leve egne liv, sikres bare gjennom et rettferdig og bærekraftig velferdssamfunn, hvor evner og innsats teller mer enn bakgrunn og opprinnelse. Venstre vil ha et samfunn med mangfold, hvor det er plass til alle. Vi ønsker et samfunn med små forskjeller og tillit mellom folk, hvor alle har mulighet til å lykkes. Vi legger til grunn FNs bærekraftsmål i vår politikk. Vi går til valg med en ordførerkandidat som vil at Hamarøy kommune skal gis de beste vekstmuligheter for det flerkulturelle Hamarøy. Likeverdighet er Venstres sosialliberale ideologi. Vi løfter i flokk!

Økonomi og forvaltning

Venstre fokuserer på disse økonomi- og forvaltningsprinsippene:

 • Målet er å sikre en trygg økonomi for innbyggere og ansatte. Investeringer og driftskal følge de til enhver tid gjeldende økonomiske rammer og handlingsregler
 • Gi innbyggerne gode og bærekraftige tjenester
 • Digitalisering av kommunale tjenester gjennom feks. innføring av velferdsteknologi, verktøy for byggesaksbehandling og som verktøy på skolene våre
 • Åpenhet i forvaltningen er også et viktig virkemiddel, at likebehandling skjer, at forvaltningen bruker midlene effektivt og at politikere og forvaltning ansvarliggjøres
 • Tillit er en driver for effektiv forvaltning og økonomisk utvikling og et mål på hvordan offentlig sektor lykkes
 • Profesjonell opptreden i generalforsamling/eiermøter og målrettet politikk for eierstyring

Kommunalt planverk

Venstre vil prioritere å rullere kommuneplanens samfunns- og arealdel med handlingsplaner som knyttes tett til økonomiplanen. Stedsutvikling prioriteres med involvering av næringsforening, lokalutvalg og lag/foreninger. Ny havneplan og kystsoneplanlegging måfølges opp. Det skal utvikles en helhetlig personalpolitisk plan (kompetanse, ledelse og rekruttering) for å sikre kvalitet, effektivitet og innovasjon.

Kommunal infrastruktur

Tilflytting er avhengig av nye arbeidsplasser, men også at kommunen legger til rette for regulerte områder for boligbygging og industriutvikling.

Venstre vil:

 • Intensivere arbeidet med nye reguleringsplaner, spesielt i områder der det er boligmangel og mangel på næringsarealer

Politisk samarbeid og deltagelse

Det sosialliberale sentrumspartiet Venstre kan samarbeide på tvers av partigrenser. Et mangfold av verdier og mer åpenhet vil bidra til å øke interessen for kommunal politikk og heve kvaliteten på̊ det politiske arbeidet. Vi har respekt for den enkelte, toleranse og aksept for at vi er forskjellige. Samspillet mellom politikere, kommuneadministrasjonen, innbyggere, lag – og foreninger, frivillighet, lokalutvalg og næringsliv må utvikles og fornyes. Venstre mener dette vil være gode investeringer for lokal – og nærdemokratiet!

Hamarøy som lulesamisk kjerneområde

Venstre vil jobbe for at samisk forvaltningsområde gjennomføres iht. Sameloven og Sametingets perspektiver generelt, og innen helse, omsorg og oppvekst spesielt. Venstre støtter utvikling av et lulesamisk språkressurssenter og lulesamisk profilskole. Venstre vil søke å følge NOU Hjertespråkets anbefalinger. Lulesamisk språk, kultur- og levesett skal gjenspeiles i kommunens tjenestetilbud.

Mangfold som ressurs

Hamarøy er på flere områder avhengig av innvandring. Venstre heier på en mangfoldig kommune og ønsker nye innbyggere velkommen. Skal tilflytterne bli en ressurs for seg selv og samfunnet, må̊ integrasjonsarbeidet styrkes og systematiseres.

Venstre vil:

 • Fremme samarbeid mellom kommune og næringsliv for å få flere ut i arbeid
 • Jobbe for full integrering og bosetting av enslige mindreårige-, voksne-, og innvandrere i familiegjenforening – frivillighet kan være et av mange tiltak
 • At samfunnskontakter i kommunens administrasjon også skal støtte og rettlede denne gruppen mht. språk, arbeidstrening og generelle samfunnsforhold

Oppvekst og undervisning

En god og trygg oppvekst gjør barn bedre rustet for å møte hverdagen og framtida. Skolen er en viktig arena for å gi barn en god oppvekst og utvikling uansett sosial og kulturell bakgrunn. Barnehagen og skolen er viktige kulturbærere i samfunnet forankret i lokalkunnskap, historie, tradisjoner og miljø. Fysiske forhold som inneklima påvirker trivselen og læringsutbyttet til elevene. Oppvekstsektoren er viktige arenaer for å gi barn trygghet på sin egen verdi med kunnskap og respekt for hverandre. Skolehelsetjenesten skal være synlig og lett tilgjengelig.

Venstre vil:

 • Lage en skolebruksplan som sikrer forutsigbarhet for struktur, læring og bygninger
 • Styrke kvaliteten gjennom rammeplaner og sikre en SFO-ordning med gratis
 • kjernetid for barn i lavinntektsfamilier, tilsvarende ordningen i barnehagene
 • Sikre godt samarbeid mellom kommunen og private skoler og barnehager
 • Styrke lærerne med etter- og videreutdanning ift. nye kompetansekrav
 • Arbeide for videreføring av Jasska-prosjektet i nasjonal handlingsplan
 • Støtte implementering av planen «Oaggi muv/Gjør meg trygg»
 • Styrke og videreutvikle bibliotektjenestene
 • Utvikle et attraktivt og bærekraftig tilbud på videregående skole i distriktet
 • At Hamarøy kommune skal være en mobbefri kommune
 • Jobbe for at lulesamisk fjernundervisning for grunnskolen flyttes til Hamarøy
 • Arbeide for å sikre kvalifiserte lærere og læremidler til samisk undervisning

Helse- og omsorg

Med en befolkningsframskriving som gir flere eldre og færre i yrkesaktiv alder må Hamarøysamfunnet innrettes for å ivareta barn, unge, voksne og eldre der de er i livsfasen. Forebygging, folkehelse og frivillighet kan bidra til samskapning og gode tjenester til alle.

Venstre vil:

 • Sikre løsninger som bidrar til å rekruttere og beholde leger og annet helsepersonell
 • Etablere en relevant legevakttjeneste med tilstrekkelig kapasitet og kompetanse
 • Støtte en helse- og omsorgsplan med forutsigbarhet og faglige gode helsetjenester
 • Vurdere samlokalisering av flere helsetjenester i eget bygg ift. delprosjekt 10.2.2.helse og omsorg
 • At «omsorgstrappen» snarest blir iverksatt. I akuttfasen må det spesielt jobbes med fremtidige løsninger for omsorgsboliger, gjerne i et OPS «tilvisning» samarbeid
 • Etablere utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester for den samiske befolkningen (kompetansepool)
 • At det psykiske helsevernet styrkes og prioriteres gjennom egen psykologstilling
 • Styrke barneverntjenesten, tidlig innsats med relevant og individuell oppfølging
 • Styrke helsesykepleiertjenesten i skolehelsetjenesten og fysioterapitjenesten
 • Videreutvikle skolehelsetjenesten med flere helsesykepleiere og andre relevante fagdisipliner, så som PMTO-veiledere (Parent Management Training – Oregon (lavterskeltilbud for barn med adferdsvansker)

Kultur, folkehelse og frivillighet

Vår største utfordring er at vi må bli flere innbyggere. Flere må ønske å flytte hit og det skal være godt å bo her. Frivillighetspolitikken må være sektorovergripende og gå på tvers av etablerte politiske og organisatoriske inndelinger. Kultur- og frivillighet er limet i lokalsamfunnet, dette er grunnleggende for å skape samhold og bolyst, og er viktig for folkehelsen, det bidrar til et rikere samfunn, og gir kommunen vårt et godt omdømme. Den nye kommunen vil være rik på kulturhistorie og dette må utnyttes ift. formidling og et kunnskapsløft for innbyggere og besøkende.

Venstre vil:

 • Gi alle mulighet til å velge gode og aktive liv
 • Legge til rette for fysisk aktivitet og friluftsliv
 • Utrede «gratis-aktivitetstilbud» for barn og unge under 16 år
 • Skape flere møteplasser for alle, men spesielt for barn og unge
 • Bidra til kulturelle og litterære opplevelser
 • Tilrettelegge for demokratiske arenaer
 • Jobbe for et fritt kulturliv i kommunen, stimulere til nysgjerrighet og kreativitet
 • At kommunen aktivt skal legge til rette for at folk flest skal kunne leve gode liv her
 • Holde kontakt med utflyttet ungdom, og stimulere til tilbakeflytting

 

Ta vare på naturen

Venstres klimapolitikk har som mål om å kutte utslipp raskest mulig med mål om et bærekraftig velferdssamfunn. Hamarøy har en unik ressursrikdom og store muligheter i havet, på land, i grunnen og i ren energi. Samordnet og bærekraftig forvaltning kan gi grunnlag for vekst i naturbaserte næringer, industri, kraft, reiseliv og kulturbaserte næringer. Natur- og kulturverdier er viktige premisser for vekst og utvikling. Biologisk mangfold og verdier må sikres ved nybygging av vindkraft, solenergi, havenergi, mineralutvinning og bioenergi. Politikken må forsterkes slik at det lønner seg å velge miljøvennlig, og at det legges til rette for at alle kan lykkes i nullutslipps-samfunnet.

Venstre vil:

 • Støtte omstilling av lokalsamfunn og yrkesgrupper som kommer dårlig ut av det grønne skiftet og bidra til at de skal lykkes med omstillingen
 • At miljøhensyn gjennomsyrer kommunens strategier og politikk
 • Handle i tråd med forvalteransvaret for å sikre framtidige generasjoner et godt liv med tilgang på̊ naturressurser og naturopplevelser uten forurensning
 • Være pådriver for rent hav og hindre plastforurensning
 • At en oppdatert klima og energiplan fases inn i alle drifts– og investeringsplaner

Samarbeid mellom skole og arbeidsliv

Et godt samarbeid mellom skolene og arbeidslivet er viktig. Næringslivet trenger at elevene vet hvilken kompetanse som etterspørres. Elevene trenger praksis for å bli gode fagfolk. Praksis som lærling er nødvendig for å oppnå fagbrev, og Venstre vil legge til rette for at alle elever får tilpasset lærlingetilbud og kan fullføre utdanningen sin. For bedriftene kan det være både ressurs- og tidkrevende å følge opp lærlinger. Derfor må det bli enklere og rimeligere for bedriftene å ta inn lærlinger.

Næringsutvikling – skape arbeidsplasser for framtida

Å skape arbeidsplasser er det viktigste grunnlaget for å utvikle en bærekraftig befolkningsstruktur. Et mangfoldig og nyskapende næringsliv er avgjørende for at Hamarøy skal lykkes i fremtiden. Vår verdiskaping er avhengig av at initiativrike personer satser, tar risiko og omsetter ideer til handlinger. Samskaping mellom kommune og næringsliv er avgjørende, der kommunen skal være tilrettelegger og døråpner ved behov. Gode rammevilkår for næringslivet er en forutsetning for å kunne beholde og etablere nye bærekraftige arbeidsplasser. Et samordnet næringsprosjekt i Nord-Salten i samarbeid med næringslivet og andre offentlige og statlige aktører må prioriteres gjennom næringsplan og et påfølgende operativt næringsarbeid. Organisering må baseres på delrapport Plan for næring 10.2.4 og kan medføre etableringen av et eget næringsselskap.

Venstre vil:

 • Ta i bruk statlige tilskuddsordninger for småbedrifter og grundere
 • Legge til rette for videreutbygging av digital infrastruktur (bredbånd/radiolinje)
 • Prioritere infrastruktur for næringslivet, inkludert gode samferdselsløsninger
 • Intensivere arbeidet for nye jobber i privat og offentlig sektor gjennom en forsering av næringsplanen
 • At hele Hamarøy kommune blir innlemmet i Sametingets virkeområde for tilskudd til næringsutvikling
 • Være en pådriver og tilrettelegger for eksisterende næringsliv, nye etablerere og (kultur) grundere med støtteapparat og introduksjonsprogram
 • Jobbe for en sterkere satsning på foredling av råvarer fra landbruk, skogbruk, fiskeri, oppdrett, kraft og industri i regionen Nord-Salten

Havbruk

Er et av de prioriterte satsningsområder for Hamarøy med et større potensial for vekst og utvikling. Et enstemmig kommunestyrevedtak i 2017 bekreftet strategiplan for havbruk. Fellesnemnda har godkjent planprogrammet for Havfarmen som også formannskap og kommunestyre i Hamarøy har gjort. For Havfarmen må vi avvente prosessen frem til saken legges frem for nytt kommunestyre i begynnelsen av 2020. Strategiplanen løfter utvikling og innovasjon som viktige elementer.

Venstre vil:

 • Forholde seg til Strategiplan for Havbruk Salten og dens prioriteringer ogfokusområder
 • Fremme samarbeid mellom forsknings- og kompetansemiljøer og næringsklyngeneinnenfor havbruk i Nord-Salten
 • Prioritere arbeidet med areal- og kystsoneplanlegging i Ofoten, Salten og Lofoten, herunder overvåkning, sikkerhet og beredskap i Vestfjorden

Mineralutvikling

Gjennom en utviklet strategisk næringsplan vil mineralsektoren ha en vesentlig plass. Alle er kjent med potensialet for Linna og forekomstene på Skutvik. Ved ny-utvinning av mineraler i Hamarøy kommune skal miljø, klima og samiske interesser ivaretas og vektlegges.

Venstre vil:

 • Basert på bærekraftige prinsipper, angitte mål og med kunnskapsbasert informasjon, utvikle tilgjengelige ressurser i samsvar med miljø, klima og samiske interesser

Jordbruk og skogbruk

Hamarøy kommune i ny drakt har store arealer med skog. Skogen må drives og utnyttes på bærekraftige prinsipper. Hamarøy har et uutnyttet potensial for næringsutvikling og økt bosetting. Landbruksarealene kan bidra til ny aktivitet, trivsel og fellesskap (for eksempel parsell-drift), kortreist matproduksjon og ny livsstil.

Venstre vil:

 • Prioritere tiltak som fremmer en levedyktig jord- og skogbruks sektor

Reiseliv

En av de prioriterte satsningsområder i Hamarøy med et større potensial for vekst og utvikling.

Venstre vil:

 • Utvikle et natur- og kulturbasert reiseliv basert på bærekraft og innovasjon
 • Samordne og videreutvikle nettet av hurtigbåter, godsbåter og ferger
 • Jobbe for effektive og samordnede transportløsninger mellom hav og land
 • Jobbe for en hurtigbåtrute mellom Tranøy og Evenes/Narvik
 • Jobbe for at Skutvik – Svolvær ferga gis helårsstatus
 • Jobbe for at kommunen skal være en tilrettelegger og døråpner for reiselivet

Samferdselsinfrastruktur

Samferdsel og tilhørende infrastruktur samt relevante kommunikasjons-strukturer er av avgjørende betydning for videre utvikling av Hamarøy-samfunnet. Dette gjelder intern samhandling, pendling, reiseliv, næringsliv og Hamarøy som felles bo, arbeids og serviceområde. Tilgang til regionsentra, sykehus og flyplasser innen akseptabel tid er vesentlig for alle. Kollektivtilbud er viktig, ikke minst når det gjelder det grønne skiftet. Som randkommune med regionale tjenester både i Narvik, Svolvær, Fauske/Bodø er det viktig å ha med det perspektivet når transportløsninger skal utvikles. Venstre prioriterer forvaltning og overvåkning i kystsonen ift. sikkerhet, beredskap og akutt forurensning.

Venstre vil:

 • Beholde og utvikle buss, ferje og hurtigbåttilbudene
 • Ha tjenlige buss og båtforbindelser mot alle regionsentra
 • Arbeide for lavere pris på hurtigbåttilbud
 • At Nord-Norge banen prioriteres
 • Arbeide for at en fremtidig lokal el-småflyplass etableres i Hamarøy – grønt skifte

Hurtigbåt og ferge

Hamarøy med et større areal som grenser til sjø har behov for relevante fremkomstmidler som hurtigbåt og ferge.

Venstre vil:

 • Arbeide ift. fylket om at «samferdselskart for hurtigbåt og ferge» får ny behandling
 • Legge til grunn at lokalbefolkning, fast bosetning og næringsliv skal prioriteres
 • Videreføre ordninger med godsførende hurtigbåter
 • Kreve «buss for båt» dersom båten er innstilt

Vei-nettet

I Hamarøy og Nord-Salten er gode og sikre veier en forutsetning for aktivitet og næringsutvikling. Samisk skilting av veier må prioriteres.

Venstre vil:

 • Jobbe for nye el-bil ladestasjoner ved ferjeleiene Drag, Bognes, og Skutvik
 • Regjeringen gjør nødvendige investeringer på Europa- og Riksveiene i fylket
 • Nordland fylkeskommune oppgraderer og vedlikeholder fylkesveiene
 • Tilrettelegge for økt samkvem i kommunen gjennom gode kollektivtilbud
 • At gang og sykkelstier på særskilte utsatte veistrekninger og skolevei etableres
 • At tunnel gjennom Ulsvågsskaret sikres prioritet i nasjonal transportplan
 • At Storting og regjering prioriterer utredning av ferjefri E6 – Skarberget – Bognes
 • At gang og sykkelvei av vei-arm fra E6 til Drag ferjekai, Riksvei 827, fullføres
 • Arbeide for prioritert utbedring av fylkesveier i Hamarøy gjennom RegionalTransportplan – særlig store behov:
  • Fylkesvei 681 – Boghøgda – Korsnes
  • Fylkesvei 665 – Tranøyveien
  • Fylkesvei 81 – Ulvsvåg – Skutvik som “tilførselsvei” til «Turistveg Lofoten»
 • At utforming av framtidig vegkryss og skilting på Ulvsvåg må tilrettelegges for avkjørsel til Fv. 81 mot ytre Hamarøy
 • Jobbe for å realisere Finnøybrua for felles BAS område i kommunen

Ny kommune – nye muligheter

For Venstre er det viktig å utnytte de mulighetene som åpner seg med en ny kommune. Det er første gang en ny kommune blir etablert, hvor et betydelig samisk innhold er med fra start. Dette skaper særlige muligheter med sterke bånd og samarbeid med Sametinget og andre statlige/offentlige institusjoner. Vi oppfatter at mulige samarbeidspartnere som f.eks. helse nord vil styrke sitt fokus og deltakelse i kommunen, en tilnærming som kan gi nye perspektiver og løsninger. Kommunereformens kjerne er sterkere kommuner med styrket tilbud til innbyggere. Vi må stå sammen om å danne en ny bærekraftig kommune som på en effektiv måte tilbyr et bredt og relevant tjenestespekter. Vi ser med glede på samhold og felles identitet som ble skapt under Mihákonserten. Nytt kjerneområde for lulesamisk språk og bosetting gir nye muligheter for kultur og reiseliv. Alle mennesker er ulike, men alle mennesker er like mye verdt. Livsstil, kjønn, etnisitet, legning eller bakgrunn endrer ikke menneskers likeverd, og i et liberalt samfunn har alle like rettigheter og muligheter. Venstres politikk tar utgangspunkt i den sosiale liberalismen, og vi vil alltid kjempe for frihet, toleranse og likeverd.