Uttalelse: Mer fornybar energi, mer kunnskap om kjernekraft

Foto: CC, Jared Yeh

Verden trenger mer ren og fornybar energi. Skal vi lykkes med å nå FNs klimamål må utslippene halveres fra 1990-nivå i løpet av de neste åtte årene, innen 2030, og vi må bli et nullutslippssamfunn innen 2050. Det krever at vi kutter utslipp og omstiller samfunnet raskt, og det forutsetter et omfattende internasjonalt samarbeid. Når fossil energi skal fases ut må alle fornybare og ikke-fossile energikilder sees i sammenheng og være en del av energimiksen for framtida.

Uttalelse vedtatt av Viken Venstres årsmøte, 20. mars 2022

På tross av mye vannkraft er halvparten av Norges totale energiforbruk i dag fossilt. For å kutte klimagassutslipp, må all fossil energi erstattes av fornybar energi. Vi har store uutnyttede fornybare ressurser i Norge. Vi har vindkraft på land og til havs, biomasse og solenergi. Disse fornybar-næringene skal erstatte fossilt brensel i industri og transport. Da trenger vi både sentralisert kraftproduksjon i form av kraftverk og desentralisert, distribuert fornybar energiproduksjon som f.eks solceller på tak.

Norge har naturgitte fortrinn til både å dekke behovet for fornybar energi her hjemme men også bidra med fornybar energi fra vannkraft og vindkraft til andre land i Europa. Venstre vil øke den fornybare energiproduksjonen og styrke overføringskapasiteten mellom landsdeler i Norge.

Det er avgjørende at vi også lykkes med stabil kraftproduksjon når solen ikke skinner og det ikke blåser, ellers blir det vanskelig å få til de grønne løsningene. Norsk vannkraft har en viktig rolle i dette, og både batteriløsninger, hydrogen og kjernekraft vil kunne bidra til det internasjonalt.

Kjernekraft utgjør en betydelig produksjon av elektrisitet i det nordiske og europeiske kraftmarkedet. Kravet om globale kutt i utslipp av klimagasser gjør at kjernekraft må fortsette å spille en viktig rolle i det internasjonale kraftmarkedet.

Norge har levert nukleær spisskompetanse til verdenssamfunnet gjennom Institutt for Energiteknikk i mange tiår. Reaktorene i Halden og på Kjeller er nå lagt ned og det pågår en omfattende prosess for dekommisjonering av det radioaktive avfallet fra disse reaktorene.

Venstre mener det er viktig at Norge skal fortsette å ha nukleær spisskompetanse og at det er tett samarbeid mellom fagmljøene i Norge og relevante nuklære fagmiljøer i Norden og Europa. Det er derfor viktig at eksisterende fagmiljø i Norge sikres for framtida og videreutvikles. Det kan for eksempel skje ved at det bygges en ny forskningsreaktor i Norge basert på moderne teknologi.

Venstre vil:

  • Sette bygging av nye overføringskabler til utlandet på vent til nye prismekanismer eller permanente kompensasjonsordninger kan sikre norske forbrukere og bedrifter forutsigbare priser.
  • Styrke overføringskapasiteten mellom landsdeler i Norge.
  • Styrke forskning på og utvikling av fornybar energi, og i tillegg fortsette å utvikle relevant, nukleær kompetanse.
  • Utvide støtten til bærekraftig energi gjennom å få på plass et “Norwegian Centre of Expertise” (NCE) for å utvikle fremtidens energiteknologier.
  • Styrke det internasjonale samarbeidet i Norden og Europa knyttet til fornybar energi og nukleær kompetanse.
  • Utrede bygging av en ny forskningsreaktor i Norge.