På naturens bekostning

Foto: Karin Frøyd

Det er lov å tenke seg godt om. Sammenhengende natur er viktig for insekter, planter og trær, for dyrelivet og for oss mennesker. Arealbruken og fragmenteringen av landskapet er den største trusselen mot det biologiske mangfoldet. Vi bygger ned kysten vår uten å ane konsekvensene.

Da kommuneplanens arealdel for 2021-2033 ble behandlet for noen måneder siden i Larvik, sa Venstre nei til flere hytter. Vi stemte imot å fortette eksisterende hytteområder og å benytte strandsonen og verdifull mark i landbruks-, natur- og friluftsområder, såkalte LNF-områder, til nye hyttefelt.

Flertallet i kommunestyret ville det annerledes. 165 dekar nye arealer ble lagt ut til hyttebebyggelse. Dette i tillegg til allerede avsatte arealer til hyttebebyggelse i forrige kommuneplan.

Strandsonen og kystsonen er ikke bare det som betegnes som og gjelder innenfor 100-metersbeltet, kystsonen strekker seg lenger innover i områdene. Kystlandskapet i Larvik er preget av strandenger, lyngheier, åpent jordbrukslandskap, løvskog og furumoer. Litt lenger inn i landskapet er det skogarealer med gran, furu og løvtrær. Denne variasjonen av landskapstyper har gitt grunnlag for et stort og variert artsmangfold i kystlandskapet. Dette varierte kystlandskapet må bevares før det er for seint, for sammenhengende grønnstrukturer er avgjørende for naturmangfoldet, dyrelivet og for kulturlandskapet.

Det er en oppgang i igangsettingstillatelser til fritidsbygg i alle fylker fra 2020 viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Innlandet topper listen med 2141 tillatelser. Deretter følger Viken med Vestfold og Telemark på tredjeplass med 1028 fritidsbygg. Innlandet har lagt ut store arealer til fjellhytter mens Viken og Vestfold og Telemark har en kombinasjon av fritidsbygg på fjellet og i kystnære strøk. For Venstre er det ingen overraskelse at disse tre fylkene hadde økning på ca. 50 prosent fra 2020.

Både Norges Hytteforbund og Norsk Hyttelag mener byggingen av fritidsboliger er kommet ut av kontroll og at utbyggere og kommunene er for lite opptatt av de langsiktige negative konsekvensene utbyggingen utgjør for naturen. At hytteeiere også reagerer på og innser de negative konsekvensene av den storstilte hyttebyggingen, er noe nytt og noe vi bør legge merke til. De ønsker også at kommunene skal gripe mer inn for å bremse veksten.

Venstre spør om det er riktig å sette det biologiske mangfoldet, naturen og allmennhetens interesser til side og favorisere grunneiere og utbyggere for at noen få, i noen få måneder av året, skal få benytte og delvis privatisere de fineste områdene vi har? Vern om natur må komme først! For Venstre er det viktig å ha tilgjengelige arealer for friluftsliv for allmennheten og gode levevilkår for naturmangfoldet. Tillates det ytterligere nedbygging av naturen, ender vi opp med at vi alle har tapt.

Karin S. Frøyd og Kari-Lise Rørvik
Larvik Venstre