Uttalelse: Nei til digital masseovervåkning

Foto: iStock

Uttalelse vedtatt på årsmøtet 10.-11. februar 2023.

Retten til et privatliv er truet. Oslo Venstre sier derfor nei til digital masseovervåkning av norske innbyggere.

Vi lever mer og mer av våre innerste liv digitalt. Samtidig gir moderne teknologi større muligheter for myndigheter og private selskaper å følge med på, og lagre, informasjon om våre liv – dersom vi gir dem lov. Utbredelsen av digital overvåkning er en trussel som må stoppes.

Det har skjedd gjennom begrensninger på hvilke nettsider man kan besøke på internett, utvidet praksis med å lage IP-adresser, og ikke minst at man har gitt politiet utvidede fullmakter til å drive med telefonavlytting og skjermavlesing. Det er en urovekkende dreining i retning av et mindre fritt samfunn.

Til våren skal Stortinget behandle § 7-3 i etterretningstjenesteloven. Paragrafen innebærer innføringen av såkalt “tilrettelagt innhenting”. Systemet åpner for at Etterretningstjenesten kan samle inn og lagre all datakommunikasjon som krysser landegrensene. Dette betyr at E-tjenesten kan samle inn alt vi deler fra telefonen, alle vi snakker med og alt vi gjør på internett.

Samtidig fremmer EU-kommisjonen et lovforslag (COM/2022/209) som har som formål å motarbeide deling av overgrepsmateriale mot barn. Forslaget er nå på høring i Norge. Målet er selvfølgelig prisverdig, men innebærer at staten skal kunne kreve å få se og scanne private meldinger sendt gjennom tjenester som Messenger, Snapchat, Whatsapp og lignende, for automatisk og manuelt å kunne avdekke overgrepsmateriale. Forslaget kalles derfor gjerne «chatkontroll».

Chatkontroll er problematisk både fordi det er grunnleggende galt at staten skal ha tilgang til å lese og kontrollere meldingene du sender privat, og fordi teknisk gjennomføring utgjør en trussel mot kryptering. Sikker ende-til-ende kryptering er essensielt for å garantere retten om privat korrespondanse nedfelt i EMK artikkel 8, og er en nødvendighet for å beskytte alt fra journalisters korrespondanse med dissidenter til private meldinger mellom venner.

Flere faginstanser har vært sterkt kritiske. I Norge mener Datatilsynet, Amnesty International, Advokatforeningen og Tekna alle at forslaget om tilrettelagt innhenting med masseinnsamling av informasjon er et for stort inngrep i privatlivets fred. I Europa roper det europeiske datatilynet, digitale rettighetsgrupper, eksperter og liberale partier versko om forslaget om chatkontroll.

Oslo Venstre deler bekymringen, og ber Stortinget sette en stopper for såkalt “tilrettelagt innhenting”. Masseovervåkning av norske innbyggere bør ikke tillates. Det undergraver verdiene og frihetene vi som samfunn skal beskytte. Samtidig anerkjenner Oslo Venstre at Etterretningstjenesten er et viktig verktøy for å beskytte nettopp disse verdiene og frihetene.

Oslo Venstre vil:

  • Si nei til § 7-3 i etterretningstjenesteloven
  • Ta avstand fra chatkontroll-forslaget
  • Være tydelige på at kryptografiske systemer sikrer privatliv og må vernes om
  • Slå fast at menneskerettighetene også gjelder i det digitale rom