– Ikke tilfeldig at Venstre valgte 16.februar som dato for nominasjonsmøtet!

Eidsvoll Venstre

Knut Bakkehaug, leder i Eidsvoll Venstre sier at Venstre ville trekke linjene tilbake til 1814 og det norske demokratiets fødselsdag ved å avholde nominasjonsmøte på datoen for Notabelmøtet på Eidsvoll i 1814. Medlemmer og listekandidater bli invitert til omvisning på Eidsvollsbygningen, med vekt på Notabelmøtets betydning. Vi ba Bakkehaug utdype valget av dato.

Hvorfor ble datoen valgt?

– Mange vil kanskje si at 17.mai er vårt moderne demokratis fødselsdag, andre vil kanskje si datoen for de første valgene til grunnlovsforsamlingen. Men akkurat 16.februar i Eidsvollsbygningen var det at professor Georg Sverdrup overbeviste Christian Frederik om ikke å la seg utrope til konge i kraft av sin fødselsrett (som Danmark-Norges kronprins), men istedenfor å akseptere folkesuverenitetsprinsippet; om at det er folket selv som har rett til å bestemme hvem som skal være deres ledere. Da Sverdrup overbeviste Christian Frederik ble konsekvensene at det ble bestemt å la folket velge representanter, skrive en grunnlov og så velge en konge.

Du sa at datoen ikke er tilfeldig valgt. Hva har den med Eidsvoll Venstre å gjøre?

– I Eidsvoll har Venstre er vi vært av demokratiets og lokaldemokratiets vilkår. Spesielt har vi vært opptatt av åpenhet og innsyn i politiske prosesser i folkevalgte organer. Hvis innbyggerne skal ha tillit til demokratiet må de få innsyn i hva som er grunnlaget for de vedtakene som gjøres.

Hva har du og Venstre gjort for å styrke lokaldemokratiet?

– Vi har foreslått at møter i folkevalgte organer skal livestreames, slik at folk ikke trenger å møte opp på rådhuset for å se hva som foregår når de folkevalgte gjør sine vedtak. Vi har jobbet for at protokoller fra møtene inneholder oversikt over hvilke partier som stemmer for hvilke forslag.

Venstre fikk Eidsvoll inn som medlem i Transparency International?

– Det er riktig. Vi foreslo det, og kommunestyret vedtok det enstemmig. Vi synes det var viktig at kommunen gjennom et slikt medlemskap i en antikorrupsjonsorganisasjon til å forplikte seg når det gjelder åpenhet og innsyn. Men det er likevel ikke nok, viser det seg.

Hva mener du?

– Hvis partiene ikke argumenterer for eller begrunner sitt hvorfor de kommer med forslag eller stemmer som de gjør, øker det ikke forståelsen hos innbyggerne eller andre partier om hvorfor et flertall f.eks lar være å følge allerede vedtatte reguleringsplaner, eller ta hensyn til jordvern.

Venstre la fra 2012 hvert år frem budsjettforslag der vi både forklarte vårt syn på kommunens økonomiske situasjon, og begrunnet prioriteringene vi gjorde i vårt forslag. Dette har vi også gjort i andre saker. Vi mener det er fornuftig at alle partier gjør dette. Da blir det lettere for innbyggerne å forstå hvorfor vedtak blir som de blir.

Har Venstre gjort noe mer for å styrke lokaldemokratiet?

– Vi har gjort mer, men jeg vil nevne to tiltak som er spesielt viktige for Venstre: Eidsvoll har lav valgdeltagelse. For å øke valgdeltagelsen blant de som skal stemme for første gang har vi foreslått å ha valglokaler på Eidsvoll videregående, slik at de elevene som er førstegangsvelgere kan avlegge stemme på skolen. Flertallet i kommunestyret sa ja til dette.

Venstre vil også utvide demokratiet. Derfor foreslo vi at Eidsvoll skal delta i et prøveprosjekt med stemmerett for 16-åringer. Det ble nedstemt i kommunestyret.

Så når Venstre velger nettopp 16.februar som dato for nominasjonsmøtet har det med demokrati å gjøre?

– Helt riktig! Derfor valgte vi datoen; som en kobling til det norske demokratiets historie, nettopp her i Eidsvoll og nettopp i dette huset.

– Som leder i Eidsvoll Venstre vil jeg takke Bård Frydenlund. Vi er veldig glade for at han sa ja til forespørselen om omvisning akkurat i dag, selv om han har et travelt program.

Årsmøtet vedtok også en egen uttalelse om åpenhet: Mer åpenhet med Venstre i kommunestyret!