Asker Venstres vedtekter

§ 1. FORMÅL

Asker Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i kommunen i samsvar med Venstres hovedvedtekter og Venstres program.

§ 2. MEDLEMSKAP

Personer over 15 år som ikke er medlem i noe annet parti, og som deler Venstres grunnsyn, kan bli medlem av Venstre. Medlemskap oppnås fra det tidspunkt man melder seg inn. Medlemsrettigheter oppnås når kontingent er betalt. Medlemskap, og de rettigheter medlemskap gir, oppnås bare i ett lokallag, og medlemmet kan bare være med å behandle og stemme over samme sak i ett lokallag. Det enkelte medlem kan selv velge hvilket lokallag man vil være medlem i. Rettigheter som medlem utøves personlig.

§ 3. ORGANISASJON

Venstre består av partiets medlemmer organisert gjennom lokallag, fylkeslag og partiets nasjonale organisasjon. Venstres partiorganer i lokallaget er lokallagsstyret og lokallagsårsmøtet. Det kan innkalles til medlemsmøter med fullmakter gitt av disse vedtekter eller av årsmøtet. Asker Venstre har følgende tilknyttede selvstendige og likestilte organisasjoner hvis representasjon i Asker Venstres organer fordeles i disse vedtekter dersom organisasjonene er aktive:

 • Asker Unge Venstre (AUV),
 • Asker Venstrekvinnelag (AVK)
 • Asker Liberale Studenter (ALSF).

Asker Venstre er tilknyttet Venstres Opplysnings- og Studieforbund (VO). Begge kjønn skal som en hovedregel være representert med minst 40 prosent i Asker Venstres styrer, utvalg, komitéer og delegasjoner til Venstres landsmøter. Folkevalgt for Asker Venstre blir man bare ved å stille til valg på Asker Venstres valgliste og på Venstres program. Har man stilt til valg på Asker Venstres program så er dette den kontrakten man har med velgerne. Asker Venstres partiorganer kan ikke instruere folkevalgte som er innvalgt for Asker Venstre utover det program de er valgt på. Dersom det er punkter i et partiprogram en folkevalgt ikke kan følge, så er den folkevalgte forpliktet til å informere vedtaksorganet om dette. Asker Venstres folkevalgte representanter plikter å skape gode politiske prosesser og lytte til innspill fra eget parti. Asker Venstres folkevalgte representanter danner i kommunestyret sin egen gruppe med styre og gruppereglement.

Protokoller

Møteprotokoller fra lokallaget sendes til alle som er innkalt til møtene og til Venstres Hovedorganisasjon.

Voteringsregler i lokallaget

Møtelederen foreslår hvordan voteringene skal foregå. Vedtak i andre saker enn de som gjelder vedtektsendringer gjøres med flertallsvedtak. Dersom stemmetallene for og mot i en sak er like, faller forslaget. Ved personvalg og nominasjoner kreves over halvparten av de avgitte stemmene for å bli valgt. Oppnås ikke dette ved første gangs votering, faller den av kandidatene med færrest stemmer ut. Det foretas nye valgomganger inntil én av kandidatene har fått over halvparten av avgitte stemmer. Ved stemmelikhet foretas en ny votering. Ved andre gangs stemmelikhet foretas loddtrekning. Dersom resultatet ved andre former for personvalg blir like stemmetall, skal det foretas loddtrekning. Personvalg skal foretas skriftlig dersom minst én person krever det. Stemmesedler ved valg skal inneholde det samme antall navn som det antall personer som skal velges.

§4. GRENDELAG

Innen kommunen kan det opprettes egne grendelag underlagt lokallagsstyret. Grendelagene skal ha til oppgave å stå for venstrearbeidet i denne del av kommunen. Oppretting av slike lag godkjennes av årsmøtet i lokallaget i kommunen, som også vedtar instruks for lagets arbeid.

§ 5. LOKALLAGSSTYRET

Lokallagsstyret leder Asker Venstres arbeid mellom årsmøtene i samsvar med vedtektene og de vedtak som blir fattet av årsmøtet. Styret møtes minst fire ganger mellom hvert ordinære årsmøte og ellers så ofte som lederen eller 1/3 av styremedlemmene krever det. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styremedlemmene, deriblant lederen eller en av nestlederne, er til stede. Lokallagslederen kaller styret sammen og leder møtene. Den til enhvers tid sittende leder signerer for Asker Venstre.

Styremøtene er i utgangspunktet åpne. Lokallagsstyret består av de årsmøtevalgte styremedlemmene med tillegg av et medlem valgt av Unge Venstre i kommunen og eventuelt et medlem valgt av Venstrekvinnelaget i kommunen. Lederen for Venstres

kommunestyregruppe tiltrer styret uten stemmerett. Lokallagsstyret plikter å følge opp vedtektene og har ansvar for lokallagets økonomi, nettsider, politikkskaping, informasjonsvirksomhet, skolering, medlemsverving og utadrettede virksomhet. Lokallagets leder tegner for laget.

Lokallagsstyret kan oppnevne egne utvalg og komitéer til å ta seg av særskilte oppgaver, som for eksempel valgkamputvalg, skoleringsutvalg, programkomité og nominasjonskomité. I kommunevalgår sørger styret for at det oppnevnes en programkomité som skal utarbeide et forslag til eget valgprogram for Venstre i kommunen.

Programmet vedtas av årsmøtet eller et medlemsmøte som innkalles med 14 dagers varsel.

Etter et kommunestyrevalg kaller styret inn de representantene som har blitt folkevalgt for Venstre i kommunestyret til konstituerende møte, men de folkevalgte konstituerer seg selv og velger sin gruppeleder. I år før kommunevalgår skal styret sette i gang en åpen nominasjonsprosess og sørge for at nominasjonsmøtet blir holdt innen utgangen av februar (i valgåret).

Styret forbereder nominasjonen og setter ned nominasjonskomité. Valglista settes opp på nominasjonsmøtet. Nominasjonsmøtets sammensetning og voteringsprosedyrer er de samme som til årsmøtet. Før fylkeslagets nominasjonsmøter skal årsmøtet eller et medlemsmøte velge delegater og varadelegater i henhold til tildelt antall. Slikt lokalt medlemsmøte kalles inn med 14 dagers varsel gjennom skriftlig invitasjon til alle medlemmer i lokallaget. Delegatene skal ha fullmakter underskrevet av leder i lokallaget.

§6. LOKALLAGSÅRSMØTET

Årsmøtet er Venstres høyeste myndighet i lokallaget og skal holdes innen utgangen av januar hvert år. Lokallagsstyret kaller inn til møtet med minst to ukers varsel. I innkallingen settes det en frist for å fremme forslag til politiske uttalelser og andre forslag som ønskes tatt opp til behandling på fylkesårsmøtet. Årsmøtet skal kun behandle de saker som er satt opp på sakslisten for møtet.

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret vedtar det eller når minst en tredjedel av medlemmene skriftlig krever det. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle den eller de saker som er angitt i innkallingen til møtet. Tid og sted fastsettes av lokallagsstyret. Møtet innkalles med minst 10 dagers varsel. Alle medlemmer etter §2 har tale-, forslags- og stemmerett på årsmøtet.

Kontingenten regnes som betalt hvis den er betalt for inneværende år for lag som har årsmøte før årsskiftet, eller for forrige eller inneværende år for lag som har årsmøte i januar. Medlemmer nyinnmeldt etter 1.11 må også ha betalt kontingent for å få stemmerett. Årsmøtet er i utgangspunktet et åpent møte.

Årsmøtet åpnes av lokallagslederen som leder konstitueringen av møtet hvor følgende velges:

 • Møteledere
 • Møtesekretærer og -referenter
 • Tellekorps
 • Redaksjonskomité for politiske uttalelser
 • To personer til å underskrive protokollen

Protokollen skal være underskrevet og tilgjengelig senest én måned etter årsmøtet. Endelig godkjenning av protokollen skjer i det første styremøtet etter årsmøtet.

Alle ordinære årsmøter skal:

 • Behandle styrets årsmelding og årsregnskap. Årsmeldingen og årsregnskapet følger kalenderåret.
 • Fastsette lokallagets sats for medlemskontingent for det etterfølgende kalenderår.
 • Behandle styrets forslag til mål og strategier for kommende år.
 • Behandle og stemme over andre saker som er fremmet i samsvar med vedtektene.
 • Foran stortings- og fylkestingsvalg skal forslag til valgprogram behandles av årsmøtet eller et medlemsmøte før det behandles på fylkesårsmøtet.
 • I valgår skal årsmøtet behandle og vedta en plan for lagets valgkamp.
 • I kommunevalgår skal årsmøtet behandle og vedta eget valgprogram for Venstre i kommunen.

Valg

Styre:

Årsmøtet velger et styre med minst 5 medlemmer bestående av lokallagsleder, nestleder og ordinære styremedlemmer. Det skal velges 3-5 varamedlemmer.

Alle verv i styret er som hovedregel for 2 år. Leder og 2 ordinære styremedlemmer velges som en hovedregel det året det ikke velges nestleder. Varamedlemmer velges hvert år.

Revisor:

Det første og tredje ordinære årsmøtet i stortingsperioden velger en revisor til å stå for
revisjon av lokallagets regnskap. Revisoren kan ikke ha andre verv i laget.

Delegater til fylkesårsmøtet:

Hvert årsmøte velger delegater og varadelegater til fylkesårsmøtet i henhold til tildelt
antall. Delegatene skal ha fullmakter underskrevet av leder i lokallaget.

Valgkomité:

Årsmøtet velger en valgkomité etter forslag fra styret, bestående av leder, to medlemmer og to varamedlemmer, som på det etterfølgende årsmøtet legger frem forslag til valg av styre, revisor og delegater til fylkesårsmøtet. Ingen av medlemmene eller varamedlemmene i det sittende lokallagsstyret kan være medlemmer eller varamedlemmer til valgkomitéen.

§ 7. ENDRINGER I VEDTEKTENE

Lokallagets vedtekter endres av årsmøtet når minst to tredeler stemmer for det. Forslag til vedtektsendringer legges på forhånd frem for styret og sendes ut til medlemmene senest innen en måned før årsmøtet. Før endringene trer i kraft må de være godkjent av fylkesstyret. Et eventuelt avslag på godkjenning i fylkesstyret kan ankes til sentralstyret.

Vedtatt på Asker Venstres årsmøte 14. januar 2016