Endelig: en plan for naturmangfold!

Elisabeth Holter-Schøyen oppfordrer alle til å lese og å si sin mening om planen for naturmangfoldet i Asker., Foto: Asker Venstre

Elisabeth Holter-Schøyen oppfordrer alle til å lese og å si sin mening om planen for naturmangfoldet i Asker.

Asker har noen av de rikeste naturverdiene i landet. Vi har kyst, vassdrag, skog og mark. Vi har en lang og attraktiv kystlinje langs både Oslofjorden og Drammensfjorden, midt i Norges mest befolkede område. Fjordene og øyene er viktige rekreasjonsområder, og har mange viktige naturtyper som må tas vare på. Strandsonen må bevares og tilrettelegges for allmenhetens bruk. Vi har et stort ansvar for å forvalte Askers rike natur.

Dette var bakgrunnen for at Venstre sammen med flertallspartiene i 2019 fremmet forslag om å få en plan for bevaring av natur- og biologisk mangfold.

Naturen er grunnlaget for vår eksistens og alt liv på jorda. Den gir oss tilgang på mat, materialer, medisiner og rent vann, og bidrar med flomvern og karbonlagring. Global oppvarming og tap av natur er vår tids største samfunnsutfordring. Ifølge FNs naturpanel har naturmangfoldet aldri vært så truet som det er i dag og en gjennomgripende samfunnsendring må til hvis vi skal klare å beskytte og restaurere naturen vår.

Verdens land har samlet seg om en naturavtale som skal bidra til å stoppe den menneskelige ødeleggelsen av naturen, og begynne å gjenopprette det som allerede har gått tapt. Et av hovedmålene er at minst 30% av land- og havområdene skal vernes innen 2030. Det er også et mål at 30% av naturen som i dag er ødelagt skal restaureres innen 2030.

All natur ligger i en kommune, og kommunen spiller en svært viktig rolle i å stanse tapet av naturmangfold. Intakt og artsrik natur gir oss livsviktige naturgoder samtidig som den er vårt viktigste verktøy både for å bremse og tilpasse oss klimaendringene. Naturen er også en svært viktig brikke i det globale karbonkretsløpet gjennom opptak og lagring av karbon.

Asker har et rikt biologisk mangfold og varierte natur- og landskapstyper. Om lag 80% av Norges landlevende arter er representert i Oslofjordområdet. Det er også her vi finner det høyeste antallet truede og sjeldne arter i landet. Naturen er under sterkt press fra utbygging, fysiske inngrep og andre trusler som for eksempel spredning av fremmede arter.

Vel så viktig som å verne natur må også ødelagt natur restaureres. Vi har vedtatt at alle myrer med restaureringspotensiale på kommunal grunn skal stilles til disposisjon for restaurering. Andre eksempler er restaurering av kantsoner, gjenåpning av bekker eller restaurering av ålegrasenger.

For at vi skal nå FNs bærekraftsmål 14 (livet i vann) og 15 (livet på land) må vi øke innsatsen for først og fremst å forhindre ødeleggelse av natur og dernest reparere forringede eller skadede arealer. Temaplan for naturmangfold er en strategisk plan inndelt i seks innsatsområder som beskriver hvilke endringer som må gjennomføres for å sikre måloppnåelse og utvikling i ønsket retning.

En særdeles viktig plan. Jeg håper du vil lese den. Og gi dine innspill innen fristen 5. april. Høring: Temaplan Naturmangfold | Asker kommune

God lesning!

Beste hilsen,

Elisabeth

 

Dette innlegget sto på trykk i Budstikka torsdag 23. mars og kommer på trykk i RHA i løpet av kort tid.

 

Faksimile fra Budstikka 23. mars