Til innhold

Småbåthavn i Donavallbukta?

Foto: Kari-Lise Rørvik

Det pågår nå reguleringsplanarbeid for Donavall camping ytterst i Naverfjorden. I kommuneplanens arealdel er området for Donavall camping avsatt til fritids- og turistmål, naturområde – grønnstruktur, veiformål, idrettsanlegg, parkering, samt nåværende og framtidig småbåthavn. Det foreligger nå planer om anleggelse av en småbåthavn i Donavallbukta med plass til 300 båter.

Ansvaret ligger hos Larviks politikere
Donavallbukta ligger idyllisk til, i flott kystnatur, mellom blankskurte svaberg, trange viker, holmer og skjær. Den indre delen av Donavallbukta består av bløtbunn. Denne bukta blir av fagfolk beskrevet som viktige beiteområder for fugl og fisk, særlig for kysttorsken. «Det er nok skog i Larvik kommune», har vært et argument for politikere som er for mer hyttebygging i Larvik. Vi frykter at de også tenker «det er nok bukter og svaberg i Larvik kommune».

Venstre vil verne naturen i kommunen. Vi vil stramme inn arealpolitikken for å stoppe nedbygging av biologisk mangfold. Hvis grunneierne får gjennomslag for sine planer, vil Donavallbukta bli fylt av 300 båter. Venstre reagerer sterkt imot planen, og vi håper at vi får støtte fra de andre partiene. I 2023 vet vi bedre enn å rasere naturen på denne måten.

Verdien av en bukt
En bærekraftig forvaltning av kystområdene tilsier at man bevarer soner med verdifull eller høy biologisk produksjon i sjø, slik det er i Donavallbukta. Det er viktig at man unngår tiltak som går ut over den lokale bestanden av kysttorsk ved at bløtbunnen forringes. En båthavn inkludert molo vil totalt endre Donavallbukta.

Loven som skal beskytte strandsonen
Strandsonen er særlig beskyttet mot utbygging gjennom en egen bestemmelse i Plan- og bygningsloven § 1–8 andre ledd, om byggeforbud i 100 metersbeltet langs sjø. Verdifulle forekomster av naturtyper og arter må tas vare på.

En viktig del av Oslofjorden
Det er nasjonale og regionale føringer for å begrense forurensningen i havet, og i ytre Oslofjord er situasjonen mest alvorlig. I «Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv» står det blant annet at inngrep og tiltak på bløtbunnsområder må unngås, for å skåne verdifulle bløtbunnsområder, inklusive ålegressenger og verdifulle kulturmiljø. Det står også at forekomstene må sikres i arealplanleggingen i kommunene og at viktige naturforekomster i sjø må sikres i kommunal arealplanlegging.

Venstre vil verne naturen og hindre ytterligere nedbygging i 100 metersbeltet. Den enkleste form for naturvern er å ikke bygge ned naturen.

Karin Frøyd og Kari-Lise Rørvik, Larvik Venstre