Gullaughalvøyas framtid

Utvikling av Gullaughalvøya skaper debatt i Lier kommune
Utvikling av Gullaughalvøya i Lier skaper debatt, Foto: lier.kommune.no

Gullaughalvøya kan bli en grønn oase med plass til et mangfold av boliger, matproduksjon, næring og fellesfunksjoner, men det fordrer at vi samtidig tar vare på naturverdiene på land og til vanns.

 

Vi har alle et ansvar for at områdene vi bygger ut er i tråd med målet om at vi skal bli et lavutslippssamfunn og ta vare på naturverdiene våre.

Gode forutsetninger for det gode liv

Gullaughalvøya har en del gode forutsetninger for å kunne bli en bærekraftig del av utviklingen i Lier. Gullaughalvøya har en naturlig energikilde i nabolaget, nemlig fjordvarme.

Trafikken på E134 vil reduseres kraftig når denne flyttes og dagens europavei nedgraderes til fylkesvei. Dersom vi i tillegg stiller krav om en plan for grønn mobilitet og utslippsfri transport på fjorden, så vil presset på veinettet i området kunne reduseres betydelig. Kortreist skole og barnehage og tilgjengelige friluftsområder for allmenheten som ikke skader naturen.

For Venstre var det tilbake i 2015 et ønske om å etablere småhusbebyggelse, økolandsby og områder for felleskap og matkultur i nærheten av gården, områder med mikrohus og generasjonsboliger. Vi tror fortsatt at dette er en bebyggelse som kan passe på Gullaug.

Alternativ 3

Takket være MDGs forslag om å få utredet et tredje alternativ på Gullaug i forrige periode, med moderat utvikling på halvøya, men uten utbygging på østsiden av E134, så hadde kommunestyret i alle fall ett alternativ det gikk an å vurdere. Alternativ 3 var det eneste som var i nærheten av spiselig for Venstre. Dersom vi hadde lagt alle tre alternativer ut på høring, så ville all energi fra publikum og høringsinstanser gått til innsigelser og protester mot alternativ 1 og 2 som begge er helt i utakt med ny kunnskap og folkeviljen i Lier. Alternativ 3 var heller ikke perfekt, men det kunne muligens fungert.

Merknader og innsigelser

Kommunedirektøren hadde mottatt 27 innspill via innbyggerportalen og essensen fra disse var:

  • Dyrket mark må bevares.
  • Bevare strandsonen for allmenhetens bruk inntil 100 m fra sjøen og med et større friområde mot sør.
  • Området kan og bør bygges ut med moderat boligbebyggelse og funksjoner som kommer allmenheten til gode.
  • Det må være tilstrekkelig buffersone mot naturreservatet

Dette er oppfatninger som Venstre deler, men vi er av den oppfatning at vi trenger mer enn en buffersone mot naturreservatet på Gullaughalvøya for å ivareta naturverdiene i området. Det er kartlagt flere nasjonalt viktige undervannsenger og bløtbunnsområder. Disse må ivaretas. Det har kommet varsel om innsigelser fra Viken Fylkeskommune og Statsforvalteren. Statens Vegvesen, NVE og Fiskeridirektoratet har alle bekymringer for storstilt utbygging og det er kulturminner av nyere og eldre dato som heller ikke synes å være ivaretatt.

 

Dagens situasjon

Mye har skjedd siden 2015. Både i Lier, Norge og verden. E134 skal til Viker og ikke til Linnes, vi har fått marsjordre om å ta vare på natur, klimaendringene skjer nå og vi må forvente mer vær – kraftigere regnskyll. Frykt for kvikkleireskred skal ikke overses. Jamfør Liers vedtatte ROS-plan, så er leirskred på Gullaughalvøya ett av de mer sannsynlige scenarioene. Grunnarbeid og mudring kan utløse skred. Det kan hende at vi ikke kan bygge på Gullaug av sikkerhetsmessige grunner, i alle fall ikke i høyden.

 

Den grønne indrefileten

Gullaughalvøya er den grønne indrefileten i Lier, den fortjener å bli behandlet deretter. Venstre støttet derfor MDGs forslag om kun å sende alternativ 3 ut på høring, med visse endringer. Da valget sto om å sende alle tre forslag på høring eller å utsette behandlingen av planforslaget til neste kommuneplanrullering, så valgte Venstre det siste. Gullaughalvøya kan bli en grønn oase med plass til boliger, matproduksjon, næring og fellesfunksjoner, men det fordrer at vi tar vare på naturverdiene på land og til vanns.

 

Tove Hofstad

Gruppeleder og kommunestyremedlem, Lier Venstre

 

Plankart Gullaughalvøya, alternativ 3

Saksdokumenter fra kommunestyremøtet 9. mai 2023 finnes på Lier kommunes hjemmeside

Opptak av debatten kan ses på Lier kommunes nett-TV