Venstre fremmer forslag om sømløs kollektivtrafikk

Venstre har fremmet representantforslag til fylkestinget i Viken om sømløs kollektivtrafikk i de tre nye fylkene når Viken fylkeskommunen nå deles opp.

Før etableringen av Viken var alle partiene enige om at etableringen av Viken var tidenes mulighet til å få til sømløst kollektivsystem og billettsystem uten fylkesgrenser som gjør ting unødig vanskelig. – Dessverre har Ap-Sp- fylkesrådet i Viken vært mer opptatt av å dele opp Viken enn å gjøre det enklere og billigere for innbyggerne i Viken å reise kollektivt sier Solveig Schytz, Venstres gruppeleder i fylkestinget i Viken

Venstre mener at det er helt avgjørende at dette nå kommer på plass nå i overgangen mellom Viken og de nye fylkene, fordi det vil være mye vanskeligere å få til senere. Venstre har derfor fremmet representantforslag i fylkestinget for å forsikre oss om at Ap-Sp-fylkesrådet faktisk følger opp dette i arbeidet nå, med forslagene til de første budsjettene for nye Buskerud og Østfold fylker, slik at det nye fylkestinget som skal velges i september har mulighet til å fatte nødvendige budsjettvedtak så nytt, sømløst billettsystem for buss og tog kan tre i kraft fra årsskiftet sier Venstres Solveig Schytz. Forslaget behandles trolig i fylkestinget i juni.

Allerede høsten 2018 ba fellesnemnda for Viken om at utredning av nytt felles og sømløst billettsystem for tog, buss, bane og båt i hele Viken skulle starte. Oslo og Akershus har hatt sømløst billettsamarbeid mellom tog, buss, bane og båt siden 70-tallet, men pendlere fra f.eks Drammen eller Moss må fortsatt ha 2-3 ulike billetter for å reise kollektivt til jobb i Oslo, til en betydelig høyere pris enn de som bor innenfor Ruters område. Det er utrolig skuffende at denne prosessen har tatt så lang tid sier Schytz.

Det foreligger en intensjonsavtale med jernbanedirektoratet og det arbeides med å få på plass tekniske og avtalemessige avklaringer, -men det som blir avgjørende nå er å få på plass finansieringen, dette blir betydelige finansielle løft for nye Østfold og Buskerud fylkesting, som Venstre mener er svært viktig at blir prioritert. Venstre har også vist i våre budsjettforslag i Viken at vi er villige til å prioritere de pengene det koster, det har vi ennå ikke sett at de rødgrønne partiene har gjort. Velgerne trenger ikke være i tvil om at Venstre kommer til å prioritere dette i fylkestinget i nye Østfold og Buskerud sier Schytz.

Venstre foreslår også at en ny gjennomgang av takst- og sonesystemet i Akershus, slik det ble gjort i 2014, for å kunne vurdere endringer på kort sikt, samtidig som det jobbes med nytt AI-basert billettsystem. Frustrasjonen rundt uhensiktsmessige sonegrenser i kommunene rundt Oslo er stor, og vi er nødt til gjøre tiltak både på kort og lang sikt for å gjøre det enklere og billigere å reise kollekltivt også i Akershus avslutter Schytz

 

Hele forslaget kan du lese her:

Representantforslag om sømløs kollektivtrafikk

Før Viken fylkeskommune ble etablert var alle de politiske partiene enige om at det var viktig å få på plass et sømløst og fleksibelt billettsystem for tog, buss og bane i hele Viken. Fellesnemnda for Viken fattet vedtak allerede høsten 2018 om å starte utredningene om felles sømløst billettsystem for hele Viken. Rapporten med utredninger om ulike modeller for takst- og billettsystem ble lagt fram for fylkestinget i Viken våren 2022, etter at fylkestinget hadde vedtatt å dele opp Viken.

 

I denne rapporten er det utredet flere mulige fremtidige løsninger for sømløst billettsystem, både basert på antall reiste kilometer, og basert på sonestruktur, slik dagens system er, både i Ruter, Brakar og Østfold Kollektivtraffikk (ØKT). Da rapporten ble behandlet i fylkestinget i juni 2022, besluttet fylkestinget å ikke gå inn for å gjøre endringer på daværende tidspunkt, blant annet begrunnet med at man nylig hadde fattet vedtak om oppdeling av Viken, og at det fortsatt var usikkerhet knyttet til billettinntektene etter pandemien, særlig hos Ruter.

 

Det er inngått avtale om billettsamarbeid mellom Ruter, Brakar og ØKT slik at man i løpet av 2023 kan reise sømløst og ha fri landingssone mellom disse selskapenes bussruter.

 

Viken fylkeskommune har også inngått intensjonsavtale med Jernbanedirektoratet om et mulig billettsamarbeid mellom tog og buss også i Østfold og Buskerud, slik det har vært i Oslo og Akershus siden 70-tallet. Fylkesråd for samferdsel har også orientert komite for samferdsel om at det arbeides med aktuelle utredninger og avtaler mellom selskapene for at dette skal være mulig å iverksette.

 

Venstre mener at det er avgjørende at fylkesrådet i kommende budsjettprosess legger opp til at de nye fylkestingene i Østfold og Buskerud kan gjøre nødvendige vedtak for å sikre at en billettavtale med jernbanedirektoratet om én felles billett for tog og buss også i Østfold og Buskerud kan tre i kraft 01.01.2024, og at sømløse reiser med buss og tog fungerer fra denne datoen, da dette vil være vanskeligere å få på plass senere dersom det ikke kommer på plass nå i overgangen mellom Viken og de nye fylkene.

 

Dagens takst- og sonesystem i Akershus ble etablert i 2011. I 2014 ble det gjort en evaluering, og i etterkant av denne ble sonegrensene i Follo justert. Det er ikke gjort endringer i takst- og sonesystemet til Ruter etter dette.

 

I mange kommuner i Akershus er det stor frustrasjon over at sonegrensene til Ruter deler opp kommunen og gjør det vanskelig for innbyggerne å reise kollektivt lokalt i hverdagen. Dette gjelder særlig i Asker, Bærum, Lillestrøm, Ullensaker, Nannestad og Enebakk. Dette gjelder også innbyggerne i Svelvik som er blitt en del av Drammen kommune, men fortsatt ikke er integrert i Brakars takst-system.

Det arbeides også med å integrere Lunner og Jevnaker i Ruters takst- og sonesystem, men det er fortsatt uklart når dette kan skje.

 

Framtidas kollektivtrafikk og billettsystem vil trolig ikke ha takst- og sonegrenser som streker på et kart, men være basert på store mengder data om våre reisevaner og kunstig intelligens for å sikre at det er enkelt for kundene å reise kollektivt. Den fleksible enkeltbilletten REIS som ble lansert i midten av april er bare starten på en ny måte å tenke om kollektivtrafikk og billettsystemer.

 

Det må være enkelt å reise kollektivt. Venstre mener at arbeidet med nye billettsystem i alle tre nye fylker, med nye digitale løsninger som gir helt nye muligheter for mer fleksible billettsystemer, uten at rigide sonegrenser deler opp kommuner, må intensivers.

 

Venstre mener videre at det er viktig at mulighetene for aktuelle endringer både på kort og lang sikt avklares raskt, og at prosessene for dette går parallelt, slik at de nye fylkene kan følge opp dette raskt.

 

Forslag til vedtak

 

  1. Fylkestinget ber fylkesrådet legge til rette for at de nye fylkestingene i Østfold og Buskerud kan vedta billettsamarbeid med toget slik at det kan tre i kraft fra 01.01.24
  2. Fylkestinget ber fylkesrådet gi Ruter i oppdrag å gjøre en ny gjennomgang av takst- og sonesystemet i Akershus, slik det ble gjort i 2014, for å avklare mulige justeringer i dagens takst- og sonesystem som kan gjøres på kort sikt.
  3. Fylkestinget ber fylkesrådet avklare om det er formelle hindre for at kommuner som ønsker det kan bidra økonomisk til endringer i takst- og sonegrenser i sin kommune.
  4. Fylkestinget ber fylkesrådet sikre at innbyggerne i Svelvik, Lunner, Jevnaker og Rømskog som skiftet fylkestilhøringet i 01.01.2020 blir integrert i takst- og billettsystemet for sitt nye fylke senest ved årsskiftet 2023-24.