Frogn kommunes aller første oppvekstkonferanse har gått av stabelen

Leder og Nestleder av Hovedutvalg Oppvekst og Kultur, hhv Line Nyhus (V) og Vibeke Lund Karlsen Ap) oppsummerer konferansen, Privat

Høsten 2020 vedtok et enstemmig kommunestyre at Frogn skulle prioritere en overordnet oppvekstplan i denne perioden. Dette etter forslag fra Frogn Venstres ordførerkandidat Line M Nyhus. Gjennom et fokusprogram for politikere og fagfolk som jobber med oppvekst ble drømmen om en årlig oppvekstkonferanse sådd. Og 25/5-23 ble Frogn kommunes aller første oppvekstkonferanse gjennomført. Til denne var det sendt ut invitasjoner forholdsvis bredt: alle frivillige organisasjoner som jobber med barn og unge, alle FAU/SU, ansatte i kommunen som jobber med barn og unge fra både skole, barnehage, kultur og ungdomsklubben. Og ikke minst Frogn Ungdomsråd, som har vært tungt inne i utarbeidelsen av oppvekstplanen hele veien. Over 60 individer møtte opp. Enhet for barnehage sin fagrådgiver Elin Stensrud presenterte Oppvekstplanen slik den ser ut nå, og de inviterte ble satt i tilfeldige grupper der de skulle diskutere to viktige spørsmål:

Hva kan vi bidra med?

Hva trenger vi for å bidra?

Svarene de kom frem til skal danne grunnlaget for tiltakene i planen. Hver gruppe skulle komme frem til 5 punkter, men det var vanskelig for gruppene og begrense seg.

 

Deltakerne jobbet i tilfeldig sammensatte grupper for å komme frem til tiltakene i Oppvekstplanen

 

Dette betyr at når oppvekstplanen skal behandles politisk i juni, så har hele frognsamfunnet bidratt i utarbeidelsen av denne planen. Og dette arbeidet vil jeg påstå er banebrytende. Et arbeid som startet med en tanke om å sette den gode oppvekst på dagorden i Frogn, som skulle hjelpe alle som møter barn og unge i sitt virke til å trekke i samme retning. For å sikre at ingen barn i Frogn skal falle utenfor, fordi vi vet at utenforskap fører til utfordringer med fullføring av utdanning, til ensomhet, fører til psykisk uhelse, rusavhengighet og ekstremisme. Vi vil at alle som vokser opp i Frogn skal kjenne at de har en arena for å mestre og lykkes. Og ifølge Hartberg fra Høyskolen Innlandet og Frogns veileder i Læringsmiljøprosjektet, som deltok på konferansen med sin unike kunnskap om oppvekst og skole, så er det ikke nok å være inkludert. Men vi må kjenne tilhørighet, og kjenne at vi har en betydning i fellesskapet. Så på et tidspunkt er det da ikke nok med arrangerte lekegrupper. Det må nedlegges en innsats fra alle, i alle barnas arenaer med en felles holdning om at alle er like betydningsfulle, selv om vi alle er unike og litt rare individer i hverandres øyne. Og vi må sammen legge til rette for at alle disse unike, rare menneskene skal få utvikle seg som det individet de er i et sosialt samspill med alle de andre unike litt rare menneskene, slik at de alle kan kjenne tilhørighet.

Vi vil alle at barn som vokser opp i Frogn skal kjenne at de har en arena for å meste og en arena og lykkes, og som det heter seg i det gamle ordtaket «It takes av village». Og denne landsbyen er Frognsamfunnet.

Så hvorfor er dette så viktig?

Mange vet nå at kommunen har en kommuneplan for hvordan vi skal bruke arealene våre. Kanskje ikke alle vet at vi også har en kommuneplan for hvordan vi skal bygge opp samfunnet vårt? I kommuneplanens samfunnsdel har vi utformet noen mål som sier at skolene og barnehagene skal bidra til at alle barn får en trygg oppvekst og gode læ

ringsarenaer, og at skolen skal gi alle elever mulighet til å utvikle sine talenter og bidra til sosial mobilitet, at vi skal fremme ytringsfrihet og toleranse for mangfold og at alle barn og unge skal ha en god barndoms- og ungdomstid. I tillegg skal vi forebygge psykiske plager og utsatte/sårbare barn og unge skal fanges opp og gis omsorg og oppfølging. Frogn er en felleskapskommune, noe som innebærer at vi alle skal trekke i samme retning og alle må bidra. De som jobber i barnehage og skole har en bevisst satsning på tidlig innsats, men det å være en fellesskapskommune innebærer at vi også trenger å ha med psykososiale tjenester, helse, frivillighet, kultur og ikke minst de foresatt med på laget.

 

Det er det vi gjør hver dag som har betydning, hver enkelt av oss. Men det er først når vi jobber sammen at vi skaper den gode oppvekst. Og det er hva som gjorde Frogn kommunes første oppvekstkonferanse så viktig og banebrytende. Og vi håper dette kun var den første, og at vi lykkes med å gjøre dette til et årlig arrangement. Til det beste for barna våre.

 

Sammen skaper vi den gode oppvekst