-Vi må og kan gjøre mer for å bekjempe mobbing

Mobbing er så alvorlig at vi ikke bare kan fortsette som før. Dersom nullvisjonen vi har vedtatt skal få mening. Så må vi sørge for nye verktøy til laget rundt eleven. , Foto: Linnea Celine Søgård for Sandefjords Blad

9,5 prosent av 7. trinnselevene i Sandefjord svarte at de opplevede mobbing på skolen i fjor. Dette er et høyere tall enn hva som er tilfellet på landsbasis der 7,9 prosent svarer det samme.

Uansett hvordan statistikken ser ut, kan vi være enige om at mobbing er vondt for den som opplever det.

Når vi sender barna våre med skolesekk første skoledag så er alle foreldre og barn spente. Hvordan kommer dette til å gå? Ofte så er det skoleresultatene som får den største oppmerksomheten. Lærer barna det de skal?

Selvfølgelig er det viktig at kvaliteten på skolene er så god som overhodet mulig.

-Men skal du lære. Ja, så må du føle deg trygg. Derfor er skolemiljøet barna våre har i klassen sin, i friminuttene og skolehverdagen viktig. Det at barna våre har venner og trives på skolen er derfor helt grunnleggende for skolehverdagen deres og læringen deres. Det er vondt og vanskelig både for barn og foreldre når vanskelige situasjoner oppstår.

Sandefjord har utfordringer med mobbing. Det viser Elevundersøkelsen. Mobbing er alvorlig for hver enkelt elev og forelder når det er deres barn det gjelder. Mobbing får så store konsekvenser for barnas oppvekst, trivsel og helse. Derfra mener Venstre vi må etablere et ekspertteam for å bekjempe mobbing.

I Sandefjord har Venstre kjempet for at det skal etableres et slikt ekspertteam team for å bekjempe mobbing. Det har vi gjort fordi vi mener mobbing og dårlig skolemiljø er så alvorlig problem at du som forelder, elev eller lærer ikke skal stå alene om å måtte håndtere at skolemiljøet er dårlig.

Venstre mener at Sandefjord bør følge andre kommuner og ha spisskompetanse på å løse skolemiljøutfordringer. At du som har barn I skolen eller har ansvar for en klasse med utfordringer skal få mer hjelp til å løse problemene.

Et beredskapsteam mort mobbing team fungerer også som kontaktpunkt for hele laget rundt elevene hjemme og på skolen. De tøffe mobbesituasjoner er ressurskrevende for lærerne og resten av laget rundt eleven. Derfor trenger vi eksperthjelp som kan veilede og hjelpe alle andre rundt elevene når de vanskelige situasjonene oppstår.

Hva er beredskapsteam mot mobbing?

Et beredskapsteam mot mobbing er et kommunalt tverrfaglig team som skal bistå offentlige og private barnehager og skoler i deres arbeid med komplekse og alvorlige mobbesaker, som involverer barn og elever. Teamet skal ikke overta sakene fra barnehagene og skolene. Teamet skal bistå barnehager og skoler i situasjoner der:

  • Barn, elever og foreldre opplever at de ikke får den hjelp og støtte de trenger eller har rett til av barnehagen eller skolen sin
  • Barn, elever, foreldre, barnehager og skoler opplever at løsningen på mobbeproblematikken ligger utenfor barnehagens eller skolens myndighet