Valgprogram 2023-2027

Askøy Venstre

Her er kortversjonen av Askøy Venstres valgprogram.

Demokrati

Venstre vil at alle politiske avgjørelser skal fattes så nær som mulig dem det angår. Derfor er lokaldemokratiet bærebjelken i et levende folkestyre.

Politikk må være lett tilgjengelig og åpent for innsyn i hva som skjer. Dokumenter og  informasjon må gjøres lett tilgjengelig på internett og i papirform. Møter i folkevalgte organer skal være åpne, med mindre sensitive personopplysninger blir behandlet.

De folkevalgte styrer på vegne av borgerne og skal opptre som deres ombud. Et godt og åpent forhold mellom velgerne og de folkevalgte er en forutsetning for at demokratiet opprettholdes.

Styring

Venstre vil:

 • ha åpenhet i beslutningsprosessene- og likebehandling i alle ledd
 • videostrømme møter i alle politiske organer
 • gjøre politiske saker og dokumenter, søkbare og tilgjengelige slik at innbyggerne får enklere innsyn
 • i større grad dra ut i bygdene på Askøy i ulike saker for å få til en bedre dialog med innbyggerne
 • at kommuneplaner, handlingsplaner og temaplaner må være lett tilgjengelig for innbyggerne
 • åpne for at flest mulig kan ta del i politisk arbeid ved frikjøpsordninger og tilsynsordninger for mindre barn
 • åpne for at personer som ikke er folkevalgt kan sitte i råd og utvalg  (gå imot prinsippet om gjennomgående representasjon)
 • arbeide for tre politiske utvalg
 • arbeide for at utvalgene i større grad blir politiske verksteder

Prosess i politisk arbeid

Venstre vil:

 • budsjetter, årsmeldinger og revisjoner må ha klare, definerte mål for driften
 • Beskrivelse av måloppnåelse må være slik at det blir tydelig, klart og forståelig for innbyggerne og politikerne
 • i planarbeid må man komme tidlig ut til innbyggerne, lag og organisasjoner samt næringsliv for å få innspill før skisser til løsning blir lagt
 • sikre forutsigbarhet for Askøys innbyggere og skape grobunn for gode naboforhold gjennom å være restriktive med endringer av reguleringsplaner etter oppstart av byggearbeider
 • bruke borgerpanel i enkelte politiske saker, for å stimulere til engasjement og eierskap til politiske saker

Generelt

Venstre vil:

tilrettelegge for utvikling og utbygging i hele kommunen, fokusere på nødvendig vekst med utgangspunkt i kommunal kapasitet

sørge for at utbygging av skoler og barnehager i kommunen skjer i takt med folketall og behov

samtidig sikre tilleggsarealer i tilknytning til eksisterende bygg

arbeide opp mot sentrale myndigheter for lovfesting av kommunalt selvstyre

arbeide for at sentrale stillinger i kommunen blir lyst ut på åremål

Økonomi

Askøy er i en svært krevende økonomisk situasjon med høy gjeld.

Venstre vil:

 • arbeide for å redusere gjelden slik at vi har midler til å opprettholde og videreutvikle de kommunale tjenestene.
 • jobbe for å sikre at mer av skatteinntektene blir tilbakeført til kommunen.
 • arbeide for at statlige tiltak blir fullfinansiert (blant annet bemanningsnorm for skole og barnehage).
 • sørge for at de kommunale investeringsmidlene får god geografisk spredning
 • arbeide for at selskapsskatten blir tilbakeført til kommunene
 • jobbe fremtidsrettet og prioritere forebyggende og langsiktig tenkning i budsjetter
 • Folk først, mer til de som trenger det mest og bekjempelse av fattigdom er viktige bærebjelker i all økonomisk tenkning.
 • Skole og barnehage
 • Alle barn og unge på Askøy skal ha trygge og gode oppvekstsvilkår i sitt nærmiljø.
 • Barnehage- og skolebarn skal ha et tilbud som gjør at hver enkelt får utvikle seg, oppleve mestring og bruke sine evner til det beste for seg selv og andre. Opplæring og undervisning tilpasset hvert enkelt barn og hver enkelt elev er grunnsteinen i en god barnehage og skole.
 • Vi anerkjenner leken som grunnleggende for barnets utvikling. Vi ønsker å jobbe for en bedre kjønnsbalanse i ulike tjenester.

Skole og barnehage

Alle barn og unge på Askøy skal ha trygge og gode oppvekstsvilkår i sitt nærmiljø. 

Barnehage- og skolebarn skal ha et tilbud som gjør at hver enkelt får utvikle seg, oppleve mestring og bruke sine evner til det beste for seg selv og andre. Opplæring og undervisning tilpasset hvert enkelt barn og hver enkelt elev er grunnsteinen i en god barnehage og skole.

Vi anerkjenner leken som grunnleggende for barnets utvikling. Vi ønsker å jobbe for en bedre kjønnsbalanse i ulike tjenester.

Barnehagen

Venstre vil:

 • løfte kompetansen i barnehagene og sikre ansattes mulighet for videreutdanning
 • ha uavhengig tilsyn av barnehagene som måler kvaliteten
 • ha økt fokus på bevegelse og sunne måltider i barnehagene
 • ha læring gjennom lek – leken må stå i sentrum
 • gi tilbud om svømmeopplæring til de eldste barna
 • forebygge mobbing fra første dag
 • ha alderstilpasset opplæring om kropp, identitet og følelser som et verktøy i kampen mot vold og seksuelle overgrep
 • ha tilpassede åpningstider i barnehage.
 • ha løpende opptak i barnehagene.
 • sikre mangfold av barnehager med ulik profil
 • sikre at alle barn får mulighet til å gå i barnehage

Barne- og ungdomsskolen

Venstre vil:

 • sikre god kompetanse hos lærerne og sikre mulighet til  videreutdanning
 • sikre trygghet og god kommunikasjon i lærergruppen, særskilt med tanke på nyutdannede og nyansatte lærere.
 • sikre fremgang i elevrelatert arbeid
 • styrke samhandling i teamet rundt elevene
 • rekruttere andre faggrupper med barnefaglig kompetanse til skolene

Mer innovasjon, kreativitet og teknologi inn i skolen 

Venstre vil:

 • styrke de praktisk–estetiske fagene
 • stille krav til skoleledelsen
 • fortsette arbeid med ungt entreprenørskap i skolen
 • åpne for forsøk med leksefrie skoler
 • styrke lærere og skolelederes digitale kunnskaper
 • jobbe for mer teknologiforståelse – ikke bare utstyr
 • tilrettelegge for yrkespraksis for elever i grunnskolen med særlige behov
 • ha tilpasset læring for å skape mestringsfølelse

Bedre overgang fra barnehage til barneskole – ungdomsskole og videregående skole 

Venstre vil:

 • ha tettere kontakt mellom barnehager og skole i forkant av skolestart
 • fleksibel skolestart / gjøre det enklere å vente et år med skolestart
 • ha tiltak for å bedre overgang fra barneskole til ungdomsskole.
 • ha tiltak for å bedre overgangen fra ungdomsskole til videregående opplæring.

Laget rundt eleven 

Venstre vil:

 • ha flere pedagoger og annen kompetanse som følger opp elever med ulike behov
 • styrke skolehelsetjenesten
 • mer lik kjønnsbalanse
 • styrke skolebibliotekene
 • gratis læringsbasert ferietilbud
 • styrke arbeidet med samarbeidsplikten på individ- og systemnivå
 • fortsette å ha alderstilpasset opplæring og informasjon om kropp, grenser og seksualitet som et verktøy i kampen mot vold og seksuelle overgrep
 • jobbe for miljøskapende programmer i skolen for å motarbeide mobbing
 • sikre tilpasset fysisk aktivitet i skolehverdagen

Skolefritidsordning 

Venstre vil:

 • heve kvaliteten på tilbudet ved innføring av rammeplan for SFO (aktivitetsskole)
 • stille krav til kompetanse blant ledere og ansatte og tilby videreutdanning
 • styrke samarbeidet mellom skole og SFO ved å legge ansvaret for SFO under rektor
 • sikre alle barn mulighet for å delta ved å se på mulighet for søskenmoderasjon og egne ordninger for lavinntektsfamilier
 • samarbeide med kulturskolen og frivillige organisasjoner for å utvide aktivitetstilbudet
 • ha forsøk med SFO/AKS for de større barna

Andre viktige punkter 

Venstre vil:

 • alle skoler skal være helsegodkjente
 • at alle barn og unge skal ha en trygg og god skolevei
 • at skolebruksplanen skal rulleres slik at den blir helhetlig og blir et styringsdokument
 • styrke vedlikehold og driftstjenester på skoler og kommunale bygg
 • Utdanning er en av Askøy Venstres kjernesaker fordi en kvalitetssikret utdanning tjener både individet og samfunnet.

Kultur og idrett – for samhold og trivsel

Kultur er en viktig bærebjelke i et samfunn. I Askøy har vi mange lokalmiljø og et yrende kulturliv. Egenaktivitet, formidling, kreativitet og kulturvern skal gi grobunn for samhold, trivsel og økt verdiskaping. Skape møteplasser som favner ulike aktiviteter. Slik blir Askøy en god kommune å bo i.

Kultur 

Venstre vil: 

 • styrke bibliotektjenesten som kunnskaps- og kulturformidler
 • arbeide for videreutvikling av kulturskolen og øke bevilgningene i tråd med kulturskoleplanen
 • la en størst mulig del av kulturmidlene i kommunen gå til fysisk tilrettelegging og støtte til kulturaktiviteter som foreninger, lag og organisasjoner driver
 • gi tilskudd til nærmiljøtiltak
 • støtte fritidsklubber for barn og unge i kommunen, der skoler brukes som baser og foreldre bidrar aktivt
 • at lag og organisasjoner skal ha fri (gratis) leie ved planmessig bruk av skolelokaler.
 • bygge et moderne flerbruks kulturhus i kommunen der ulike lag og organisasjoner kan få vise frem sine aktiviteter til Askøys befolkning, kulturhus med balanse mellom kommersielle aktiviteter og aktiviteter fra frivilligheten
 • yte økonomisk bidrag til og støtte tiltak initiert av ungdom
 • støtte tiltak for å gi funksjonshemmede et bredere tilbud
 • støtte rusfrie tiltak for barn og unge i kommunen
 • beholde tilskuddsordninger til drift av private grendehus
 • støtte kulturelle arrangementer som fremmer integrering
 • gi kommunale tilskudd til nye kulturtiltak og vedlikehold av eksisterende idrettsanlegg
 • være garantist for at kulturvernet blir ivaretatt
 • arbeide for å ta vare på kulturlandskap, gamle stier og ferdselsårer i kommunen
 • sikre plass i skolebygg til utstyrsrom og plass for frivilligheten

Fritidsaktiviteter 

Venstre vil:

 • sikre alle barn rett til en tilpasset fritidsaktivitet
 • senke terskelen, bedre tilbudet eller integrere kulturskolen i SFO/AKS
 • utvidede åpningstider på bibliotekene slik at innbyggere får en felles møteplass og tilgang til bøker og datamaskiner, også på kveldene
 • gjøre den enkelte skole i stand til å være et lokalt kultursenter
 • at lag og organisasjoner skal ha fri (gratis) leie ved planmessig bruk av skolelokaler

Idrett 

Venstre vil:

 • være positiv og støttende til igangsetting av Munkebotn aktivitetssenter.
 • sikre friområder og grønne soner i kommunen for å legge til rette for rekreasjon og friluftsliv.
 • øke mangfold og idrettstilbud, og jobbe for å løfte frem de mindre idrettene

Andre viktige punkter 

Venstre vil:

 • bidra til at det opprettes livssynsnøytrale seremonilokaler i kommunen, tilpasset de ulike tros- og livssynssamfunns behov

En miljø- og klimavennlig øy

Venstre arbeider for at kommunen skal ta sin del av ansvaret for at klimautslippene reduseres og at miljøet blir satt i fokus. Venstre ønsker å ta vare på det biologiske mangfoldet ved å styrke miljøhensynet ved arealplanlegging og utbygging.

Miljøvennlig transport 

Venstre vil:

 • sørge for at alle nye kommunale kjøretøy skal være lav- eller nullutslippskjøretøy
 • stille krav om fornybart drivstoff ved kjøp av alle former for transporttjenester
 • støtte ordninger med bildeling
 • legge til rette for utslippsfrie båter og ferjer
 • bygge ut infrastruktur for utslippsfri og fornybar energi til alle skip, i alle havner
 • etablere mottaksanlegg for kloakk og gråvann i havnene i samarbeid med nærkommunene

Kollektivtransport – sykkel og gange 

Venstre vil:

 • ha bedre og billigere kollektivtilbud
 • sikre nok parkering i tilknytning til kollektivterminaler (park and ride), samt trygg sykkelparkering
 • ha gratis kollektivtransport for barn og unge, barnehager og skoler
 • opprettholde rimelig kollektivtilbud på natten
 • etablere nye bussruter med førerløse minibusser, når teknologien og lovverket er på plass
 • arbeide for bedre universell utforming av kollektivtransporten
 • jobbe for miljøvennlige energi kilder i busser
 • ha sammenhengende gang- og sykkelveier
 • legge til rette for utlån av sykler og el-sykler
 • innføre krav om sykkelparkering ved kollektivknutepunkter, sentrumsområder, skoler og kommunale virksomheter
 • at alle kommunale veier skal ha gang- og sykkelstier, samtidig som en øver påtrykk på fylkeskommunale myndigheter for tilsvarende satsing på fylkesveinettet
 • etablere tidsmessige og effektive kollektivterminaler ved trafikknutepunktene som et viktig ledd i kollektivsatsingen

Friluftsliv

Venstre vil:

 • etablere nye og vedlikeholde eksisterende turstier
 • utbedre skogstier til bruk for sykkel
 • styrke folkehelsearbeidet ved gjennomføring av friluftslivstiltak, uansett funksjonsbehov
 • tilby opplæring i friluftsliv i samarbeid med skole og frivillige organisasjoner

Grønn sentrums- og stedsutvikling

Venstre vil:

 • sikre at kommunen alltid bygger i tråd med prinsippene for grønn sentrums- og stedsutvikling
 • utarbeide en klima- og miljøplan for kommunen, som eget miljø kapittel i kommuneplanens samfunnsdel
 • innføre krav om klimabudsjett og –regnskap
 • sørge for at nødvendige miljøhensyn og trivselsskapende grønne lunger blir prioritert ved arealplanlegging
 • jobbe for å øke grøntarealer og redusere forurensning
 • legge til rette for at private husholdninger kan levere strøm på nett
 • stimulere til energieffektivisering i bedrifter og husstander
 • stimulere til utskiftning til rentbrennende vedovner og pelletskaminer og øke kunnskapen om riktig fyring
 • stille klimakrav til produksjon og bruk av materialer både til bygg og uteanlegg
 • at alle nye offentlige bygg skal være energinøytrale eller –positive
 • at takflater på offentlige bygg så langt som mulig skal benyttes til energiproduksjon eller utformes aktivt
 • styrke jordvernet, sette en forpliktende grense for bevaring av matjord og stille krav til reetablering av dyrket mark ved større utbygginger
 • bevare og sikre markagrensen
 • legge sterkere vekt på barneperspektivet i sentrums-, lokalsenter- og arealplanlegging, blant annet ved å bruke barnetråkkregistrering

Miljøgifter og avfallshåndtering 

Venstre vil:

 • sørge for at miljøgifter ikke slippes ut i naturen
 • sikre at gamle miljøgiftutslipp kartlegges og ryddes opp i
 • videreutvikle resirkulering av plast, papir, matavfall og restavfall i kommunen
 • sørge for at ressursene i alt avfall og kloakk blir nyttiggjort
 • sette mål om at alt farlig avfall skal samles inn og full utsortering av EE-avfall
 • legge til rette for at alt utrangert materiell blir gjenbrukt, solgt eller gitt bort
 • fase ut bruken av gummigranulat i kunstgressbaner
 • fortsette årlige ryddeaksjoner som Strandryddedagen, gjerne i samarbeid med skolene, på strender og i andre naturområder.

Naturmangfold

Venstre vil:

 • ta vare på det biologiske mangfoldet ved en kommunal kartlegging av artstyper
 • sette lokale mål for andel uberørt natur
 • sikre verdifulle kulturminner og kulturlandskap (Kulturminneplan m.m)
 • bidra med forebyggingstiltak for å redusere rovdyrtap
 • vurdere lokal forvaltning av lokale fiskebestander
 • sikre at nye kraftutbygginger skjer i allerede utbygde områder og ikke i verdifulle naturområder
 • arbeide for at naturområder sikres med tanke på biologisk mangfold og rekreasjonsmuligheter
 • kjempe for å opprettholde eksisterende markagrense og bevare den grønne korridoren langs nord-søraksen av kommunen

Andre tiltak 

Venstre vil:

 • trekke kommunens investeringer ut av fossil energi
 • sørge for at kommunen har investert minst 20 prosent av investeringskapitalen i grønne obligasjoner
 • fremme dyrevelferd for produksjonsdyr og for kjæledyr
 • bekjempe hjemløse dyr problematikken
 • ha mindre saltbruk ved vintervedlikehold
 • ha gratis miljøstasjon for privatpersoner
 • sørge for at kommunen reduserer forurensing og utslipp og kildesorterer avfall
 • arbeide for at kommunen i samspill med organisasjoner og private stimulerer til miljøtiltak og arbeider for styrket ENØK-satsing i offentlige bygg
 • arbeide for at kommunen skal satse på økt bruk av tilgjengelig miljøteknologi og velge miljøvennlige produkter til daglig drift og vedlikehold
 • at målet om bærekraftig utvikling skal integreres i all kommunal planlegging og virksomhet
 • følge opp gjennomføringen av klimaplanen
 • sørge for at ledningsnett fortrinnsvis legges i grøft
 • Venstre ønsker at kommunen skal bli en av nasjonens ledende kommuner innen miljøvennlighet.

Helse og omsorg – Varm velferd når du trenger det

Venstre arbeider for et helsevesen som setter brukeren i sentrum og som leverer helsetjenester av høy faglig kvalitet tilpasset hver og en. Hvis helsen svikter eller man har behov for hjelp av andre årsaker, skal det kommunale hjelpeapparatet være parat med, størst mulig grad, skreddersydde tiltak eller omsorg ut fra den enkeltes behov.

Venstre vil:

 • at alle innbyggerne får god informasjon om tilbud og rettigheter i forhold til den enkeltes behov
 • sørge for at helsetjenestene er bygget opp rundt pasientens/ brukers behov
 • sikre tidlig innsats og mer forebygging
 • legge til rette for bruk av omsorgsteknologi

Folkehelse 

Et betydelig løft i folkehelsearbeidet vil kunne redusere rusavhengighet, psykisk og fysisk sykdom. Slik kan vi nå målet om å forebygge mer fremfor å behandle.

Venstre vil:

 • forankre folkehelsearbeidet lokalt og i alle saker
 • ha tett og god oppfølging i barselomsorgen
 • sørge for at jordmortjenesten er på minst like høyt nivå som Helsedirektoratets anbefalinger
 • videreutvikle og styrke helsestasjonene ved å inkludere flere yrkesgrupper
 • sikre fokus på lavterskeltilbud som støttekontakt, avlastningsordning og BPA

Ung helse 

En god barndom varer livet ut, og det viktigste grunnlaget legges i barnets første leveår. Gode helsestasjoner og barnehager er grunnleggende viktig. En god grunnskole og en sterk frivillig og ideell sektor spiller en vesentlig rolle for å fremme god helse hos barn og unge.

Venstre vil:

 • sikre at alle barn har rett til beskyttelse mot vold, seksuelle overgrep og mobbing
 • sikre en god helsestasjon-, skolehelse- og jordmortjeneste i kommunen
 • ha tett og god oppfølging i barselomsorgen
 • øke satsing på hjelp/tiltak i hjemmet som et ledd i å bygge gode oppvekst miljø (home- start, familieveiledning, jordmor, helsesykepleier ol.)
 • øke ressursene til barnevernet slik at de bedre kan løse oppgavene sine og sikre barn trygge hjem
 • ha tidlig oppfølging og hjelp til psykisk sykdom for barn og unge

Psykisk helse 

Omtrent halvparten av den norske befolkningen rammes av en psykisk lidelse i løpet av livet. Angst og depresjon er blant våre største folkehelseproblemer, og også de det er enklest å forebygge.

Venstre vil:

 • at mennesker med psykiske plager og lidelser skal få trygg og god hjelp så tidlig som mulig
 • arbeide for et godt faglig miljø som tiltrekker seg god fagkompetanse
 • at innbyggerne skal ha tilgang på psykiater og psykologer i kommunen
 • styrke tilbudet for pårørende til mennesker med psykiske lidelser

Rus 

Rusavhengighet er en sykdom og må møtes med sosial- og helsefaglige virkemidler fremfor straff, og må få tilbud om riktig hjelp umiddelbart.

Venstre vil:

 • etablere flere behandlingsplasser og bedre etterverntilbud for rusavhengige
 • at legemiddelassistert rehabilitering (LAR) må være et tilbud til alle som kan ha nytte av det etter en medisinsk vurdering
 • at rusavhengige gis samme tilgang til ordinære legemidler som det ikke-rusavhengige har i dag
 • bedre behandlingstilbudet for kvinner og gravide innen rusomsorgen

Eldreomsorg 

God helsepolitikk forebygger og rehabiliterer der den kan, pleier og reparerer der den må. Ny teknologi må gi innbyggerne i Askøy nye muligheter til å ta ansvar for egen helse.

Teknologien bør utnyttes til å utvikle nye behandlingsformer, bedre kommunikasjon og mer effektiv organisering slik at eldre kan bo hjemme lengre så lenge det er helsemessig forsvarlig.

Venstre vil:

 • at kommunen skal gi god kvalitet på helsetjenesten og at pasienter ved sykdom får rett behandling til rett tid
 •  Fokusere sterkere på å koordinere arbeidet og med individuell plan
 • Ta i bruk nye digitale løsninger og samhandlingsformer (redigeres)
 • sørge for gode dagtilbud med plasser for avlasting, rehabilitering og aldersdemens
 • ha god, kortreist mat som har høy ernæringsverdi i alle kommunens institusjoner
 • gå inn for at kommunen tilbyr ulike typer omsorgsboliger med ulike service nivå

Ideelle organisasjoner, frivillige lag- og organisasjoner

Som et godt bidrag til det offentlige tilbudet er Venstre positiv til at lag og organisasjoner bidrar inn i arbeidet med helse og omsorgs tilbudet i kommunen.

Venstre vil: 

 • legge forholdene til rette for lag og organisasjoner som driver forebyggende helsearbeid
 • støtte opp om organisasjoner som arbeider med krisehåndtering for barn og voksne
 • Det er viktig for Venstre at alle innbyggerne i kommunen føler seg ivaretatt. Kommunen skal være en samarbeidspartner når du trenger ulike tjenester.

Samferdsel – Gode og fremtidsrettede løsninger

Samferdselspolitikken skal ivareta tre grunnleggende hensyn:

 1. God mobilitet for hele befolkningen
 2. Et miljøtilpasset, utslippsfritt samfunn
 3. Verdiskapning for næringslivet

Samferdselspolitikken må føre samfunnet i retning av alle tre mål på samme tid:

Verdiskaping, mobilitet og nullutslipp. At miljøhensyn og prinsippet om bærekraftig utvikling skal være den grønne tråden i planlegging og drift på samferdselsområdet.

Venstre vil:

 • at alle kommunale veier skal ha gang- og sykkelstier, samtidig som en øver påtrykk på fylkeskommunale myndigheter for tilsvarende satsing på fylkesveinettet
 • etablere tidsmessige og effektive kollektivterminaler ved trafikknutepunktene som et viktig ledd i kollektivsatsingen
 • jobbe for rikelig, gratis parkering i tilknytning til kollektivterminaler (park and ride), samt trygg sykkelparkering ved disse
 • arbeide for at hurtigbåten mellom Kleppestø og Bergen får status som bybane
 • arbeide for etablering av flere anløp – en intern bybane på sjø for Askøy
 • arbeide for flere båtavganger, utover kvelden/ natt og i helgene
 • forbedre dagens kollektivtilbud for hele Askøy
 • ha flere direktebusser fra terminalene og høyere frekvens
 • sikre at bomiljøene ikke utsettes for støy, støv og annen forurensing
 • arbeide for en fremtidsrettet lokalisering av kommunesentrum på Askøy som tar inn over seg at vi er i stadig vekst og som ikke er basert på historiske kommunikasjons- og bosettingsmønster
 • arbeide for en helhetlig veiplan for kommunen for å sikre næringslivets konkurransekraft også i fremtiden
 • etablere park and ride på nord-sør aksen, fri betaling for kollektivreisende
 • sikre bedre vannkapasitet, rør og høydebasseng for hele Askøy og bedre feiltoleranse i ledningsnett
 • Askøy Venstre vil satse stort for å forbedre veiene i kommunen. Veinettet i vår kommune skal samstemme med en kvalitetssikret standard og skal være med å skape en effektiv og trygg kommune.

Næringspolitikk

Et mangfoldig og nyskapende næringsliv er avgjørende for at vi skal kunne opprettholde og utvikle velferdssamfunnet. Venstre vil jobbe for at miljøhensyn og prinsippet om bærekraftig utvikling skal danne en grønn tråd i eksisterende og ny næringsvirksomhet på øyen. Å etablere næring i nærheten av der folk bor er et viktig prinsipp for å senke transportbehovet og for å tilrettelegge for at de som ønsker det, bruker mindre tid på arbeidsreiser i hverdagen.

Venstre vil:

 • tilrettelegge for videre vekst i næringslivet på Askøy
 • prioritere grønn næring og kunnskapsbasert næring
 • jobbe for at selskapsskatten tilfaller kommunen, da med en fordeling på bedriftsplasser og ikke på hovedkontor

Flere arbeidsplasser 

Venstre vil:

 • etablere mål for nye virksomheter og nye arbeidsplasser
 • inngå samarbeid med utdanningsinstitusjoner i regionen
 • aktiv støtte opp om møteplasser/organ for samarbeid med alle deler av næringslivet
 • arbeide aktivt for egnet  næringsutvikling langs nord/sør aksen i kommunen. Spesielt for områdene nord på øyen
 • gå inn for ferdigstilling av areal på Mjølkevikvarden, der masseuttaket er gjort, slik at en kan legge dette ut med infrastruktur til område for ny næringsvirksomhet

Enklere å starte egen bedrift 

Venstre vil:

 • fortsette å skape et godt grunnlag for grundere i kommunen
 • etablere egne nettverk for kvinnelige gründere

Innovasjon i skolen

Venstre vil:

 • etablere forpliktende samarbeid med Ungt Entreprenørskap for å stimulere til økt interesse for nyskaping, teknologiutvikling og gründervirksomhet
 • legge til rette for innovasjon og teknologi i skolen
 • tilby lærere videreutdanning innenfor teknologi
 • stimulere til samarbeid mellom barne- og ungdomsskoler og næringslivet
 • tilby valgfag innenfor innovasjon, gjerne i tilknytning til lokalt næringsliv
 • etablere arenaer for dialog mellom lokalt næringslivet og elever i videregående opplæring
 • ha møteplasser for ungdommer som studerer utenfor kommunen
 • arbeide for et tett samarbeid mellom næringslivet og skolesektoren for å hindre frafall i videregåendeskole samt å sikre bedriftene jevn tilgang på fagfolk

Gründerskap i egne virksomheter 

Venstre vil:

 • stimulere til innovasjon og gründerskap i egne kommunale virksomheter
 • skape utvekslingsopplegg mellom kommunalt ansatte og gründerbedrifter for å skape mer forståelse for hverandres virkelighet
 • åpne for nye private løsninger innenfor barnehage- og omsorgssektoren
 • være foregangskommune for å jobbe med sosiale entreprenører
 • bruke kommunens innkjøpsmakt til å etterspørre innovative (og gjerne grønne) løsninger
 • tilrettelegge for at gründere og småbedrifter har gode leve- og vekstvilkår i kommunen

Grønt skifte

Venstre vil:

 • utarbeide en lokal plan for det grønne skiftet
 • Innhente nødvendig kompetanse om mulighetene innenfor energiproduksjon, energibruk, nye utslippsfrie løsninger, ny teknologi osv.
 • Finne de lokale mulighetene i det grønne skiftet
 • oppfordre bedrifter til å kildesortere alt avfall
 • tilrettelegge for at Askøy blir det naturlige valget for etablering av egnet grønn næring i vår region