Det er 3000 gode grunner til å unngå deling av kommunen

Arbeiderpartiet og Senterpartiet i regjering er ansvarlige for en prosess som
kan lede til deling av dagens kommune og opprettelse av to til tre nye. For
Venstre er det 3000 gode grunner til å holde fram som en sterk kommune,
framfor å rive den fra hverandre.

Statsforvalteren i Agder har lagt fram en omfattende utredning som forteller oss om
de mulige konsekvensene ved en deling av Kristiansand kommune. Prislappen på de
direkte kostnadene ved å dele kommunen kan komme opp mot 400 millioner kroner.
Ålesund kommune har allerede advart oss om at staten neppe tar hele regninga.

De økonomiske konsekvensene ved en deling er en viktig grunn til å ikke dele
kommunen. En enda viktigere er konsekvensene for kommunens fagmiljøer og
tjenestetilbud. I årene som kommer blir det ikke enklere å tiltrekke seg god
arbeidskraft til viktige oppgaver innen eksempelvis helse og skole. Spørsmålet er om
vi skal kjempe for å rekruttere og beholde de gode folka sammen eller hver for oss.
For Venstre er det tydelig at vi best vinner den kampen når vi står sammen.

For å levere gode tjenester må vi ha gode folk på jobb. Hovedverneombudet i
Kristiansand, Bjarne Lauvås uttaler at det allerede i dag er en for stor
arbeidsbelastning. Arbeidsbelastningen vil øke kraftig hvis vi deler opp kommunen.
Sykefraværet i kommunen ble i oktober rapportert til å ligge over 10 prosent. Med en
kommunedeling er det etter Venstres syn stor sjanse for at fraværet vil øke, framfor å
gå ned.

Statsforvalteren i Agder melder at det er større sjanse for at sårbare barn og unge
ikke får helhetlig og samordnet hjelp. Innenfor helse sier Statsforvalteren at det er
risiko for at en ny Søgne kommune og en ny Songdalen kommune vil få utfordringer
med å etablere tilstrekkelig grad av tilpassede tilbud på alle områder. Større press på
våre ansatte og et potensiale for svekkede tjenester for innbyggerne i sårbare
situasjoner er ikke holdbart.

Det er store utfordringer som skal løses i årene framover. For Venstre er det økende
antallet barn som vokser opp i familier med vedvarende lav inntekt en av de viktigste
utfordringene vi må ta tak i. Hvert enkelt av disse 3000 barna er en god grunn til å si
nei til en kostbar kommunedeling. Venstre mener at vi tar Kristiansand framover når vi lar de dyktige ansatte i kommunen bruke tiden sin på å lage gode tjenester, framfor en kommunedeling vi ikke har bedt om.

Jacob Haugmoen Handegard, Ordførerkandidat for Kristiansand Venstre

Har vært publisert i fvn 24.januar
https://www.fvn.no/mening/debattinnlegg/i/4omjzq/det-er-3000-gode-grunner-til-aa-unngaa-deling-av-kommunen