Kristiansand Venstre ønsker å fjerne nedre aldersgrense for ledsagerbevis

I forrige bystyreperiode var det stort engasjement knyttet til den nedre aldersgrensen på ledsagerbevis.

Den gangen var Kristiansand en foregangskommune, som vedtok at barn med varige og store tilsyns- og assistansebehov skal få ledsagerbevis fra de er fem år gamle, på tross av at anbefalingen fra Bufdir var 8 år.

Ordningen med ledsagerbevis vedtas av den enkelte kommune og er ikke forankret i lov, men gjennom retningslinjer og anbefalinger fra Bufdir. Ledsagerbeviset utstedes av søkers bostedskommune, men gjelder i hele landet der ordningen aksepteres. Det dekker kostnadene som ledsageren betaler i for eksempel inngangsbillett eller utgifter til transport, og utløser ofte helt nødvendige rettigheter til for eksempel å kunne omgå kø.

Ledsagerbeviset er med andre ord med på å øke samfunnsdeltakelsen og likestillingen for personer med varig funksjonsnedsettelse og deres familier. Det åpner dørene til turistattraksjoner og ferietilbud som andre tar som en selvfølge.

Den 31. januar 2023 endret Bufdir retningslinjene som her vært gjeldende helt siden 2001, og fjernet anbefalingen om en nedre aldersgrense. For barn under skolealder må det fortsatt dokumenteres at barnet har et større ledsagerbehov enn jevnaldrende barn uten funksjonsnedsettelse, og at det medfører ekstrautgifter for ledsager.

En betimelig endring, siden mye har skjedd for rettighetene til mennesker med funksjonsnedsettelse siden 2001. Norge har blant annet ratifisert FN-konvensjonen for funksjonshemmedes menneskerettigheter, og rettighetsfestet brukerstyrt personlig assistanse, også for barn.

Mange barn kan ikke delta i samfunnet på lik linje med andre barn fordi de selv eller søsken har funksjonsnedsettelser som gjør at de trenger ekstra tilsyn eller assistanse. Vi har møtt fortvilte foreldre som har fått avslag på søknad om ledsagerbevis fordi barna ikke har vært gamle nok – selv om assistanse- og tilsynsbehovet har vært udiskutabelt.

Flere kommuner har allerede fjernet aldersgrensen, deriblant Arendal og Grimstad. Årsmøtet i Kristiansand Venstre mener at det er på tide at Kristiansand følger etter og fjerner den nedre aldersgrensen på ledsagerbevis.

Kristiansand skal være en by for alle. Det er derfor vi stiller til valg for Venstre.

Ivar Bergundhaugen, gruppeleder for Kristiansand Venstre og fylkestingskandidat
Ragnhild Wennberg, bystyrekandidat Venstre

Innlegget har vært på trykk i Fvn 26.februar
https://www.fvn.no/mening/debattinnlegg/i/nQm2ka/kristiansand-venstre-oensker-aa-fjerne-nedre-aldersgrense-for-ledsagerbevis