Sosialhjelp; et reelt og tilgjengelig sikkerhetsnett?

I 2020 hadde Kristiansand 12.717 personer i husholdninger med vedvarende lavinntekt.

Frivillige organisasjoner har enorm økning av personer med behov for blant annet mat og klær. Levekårsutfordringene er kanskje den mest krevende, men viktigste oppgaven kommunen står overfor. Derfor mener Venstre det er viktigere enn noen gang at kommunen utnytter sitt handlingsrom. Den økonomiske sosialhjelpen, som en av få kommunale ytelser, spiller en viktig rolle.

Sosialhjelp skal bidra til sosial og økonomisk trygghet og fremme overgang til arbeid, sosial inkludering og samfunnsdeltakelse. Sosialhjelp er ment som en midlertidig ytelse, men realiteten er at mange blir gående på sosialhjelp over lang tid.

Gjennomsnittlig månedlig utbetaling av ytelsen er 10.387 kroner, i underkant av 130.000 kroner årlig − på langt nær nok til å dekke grunnleggende behov. De fleste av oss har kjent på bekymringene dårlig økonomi kan medføre. Det er på ingen måte en motivasjons- eller helsefremmende faktor.

Sentralt i Venstres politikk står den enkeltes frihet, herunder muligheten til arbeid, som for den enkelte representerer trygghet, forutsigbarhet, personlig utvikling og sosialisering. Ikke alle lykkes med å komme inn i arbeidslivet. I 2021 var det i Agder kun 40 prosent av deltakerne i arbeidsmarkedstiltak som var i arbeid seks måneder etter avsluttet tiltak. Dette kan ha ulike forklaringer, men for mange dreier det seg om at den økonomiske bekymringen blir for stor.

Det er nemlig slik at en deltaker i et arbeidsmarkedstiltak kan ha rett på tiltakspenger, så lenge de ikke deltar i kvalifiseringsprogrammet (hvor årlig stønad tilsvarer 222.954 kroner) eller mottar annen pengestøtte fra Nav, herunder sosialhjelp.

Kommunen står fritt til å vurdere hva som utgjør et «forsvarlig livsopphold» for sosialhjelpsmottakere. For dem som ikke lykkes i overgangen til arbeid eller utdanning, og blir gående på sosialhjelp over tid, er det sentralt at stønaden oppleves som en reell økonomisk trygghet. Derfor vil Venstre arbeide for å øke sosialhjelpen. Vi vil arbeide for at ikke barnetrygd, bostøtte og tiltakspenger skal inngå i beregningsgrunnlaget av stønaden, og vi finner det urimelig at foreldres sosialhjelpsutbetaling skal påvirkes av inntekten til ungdommen i husstanden. Til sist vil vi foreslå en forsøksordning med omgjøring av sosialhjelp til kommunalt lønnstilskudd, for å hjelpe flere ut i arbeid.

Iselin Bøge Rom, 5.-kandidat til bystyret, Venstre
Jacob Haugmoen Handegard, ordførerkandidat for Venstre i Kristiansand

Innlegget har vært på trykk 11.mars i Fvn
https://www.fvn.no/mening/debattinnlegg/i/0QW14E/sosialhjelp-et-reelt-og-tilgjengelig-sikkerhetsnett