Venstre tar klimakampen

For å lykkes i klimakampen må vi ta vare på naturen og alle de godene kloden tilbyr oss, slik som mat, rent vann og ren luft.

Venstre vil at det skal være enkelt å bidra i klimakampen og leve gode liv med et lite miljøavtrykk. For Venstre er det viktig at alle lokalsamfunn bidrar i klimadugnaden ved å kutte utslipp der de kan, for kampen for å kutte klimagassutslipp er like viktig lokalt som nasjonalt.

For å lykkes i klimakampen må vi gjøre lokale klimatiltak. Kommunene og fylkeskommunen må sette forpliktende mål for kutt, og det må stilles klima- og miljøkrav ved alle byggeprosjekter og ved innkjøp av varer og tjenester. Selv om vi lykkes med å redusere utslippene, må Agder forberede seg på at vi vil få mer ekstremvær. Venstre vil derfor prioritere klimatilpasning. Tiltak som gjenåpning av bekker og vassdrag, flomsikring og rehabilitering av natur vil bidra til å beskytte verdifull infrastruktur, og er bra for folk og natur.

For å lykkes i klimakampen må vi gjøre reisene våre grønne. Venstre vil at det offentlige skal bytte til nullutslippsbiler. Vi vil ha flere ladestasjoner ute i regionene, ved kollektivknutepunkt og ved store parkeringsplasser. Vi vil stille krav til nullutslippsbusser i kollektivtrafikken og samarbeide med staten om å få tungtransporten over på klimavennlig drivstoff. Venstre vil at flere skal ta hverdagsreisene sine med gange, sykkel, kollektiv og bildeling. Da må vi bygge flere sykkelveier og gjøre kollektivtrafikken billigere og bedre i hele Agder. Når vi skal utvikle lokalsamfunnene våre, må vi gjøre det på menneskenes premisser, ikke bilenes. Vi må utvikle byer og bygder på en måte som reduserer behovet for bil i hverdagen.

For å lykkes i klimakampen må vi ha lokal energiproduksjon og energieffektivisering. Agder kan oppnå store klimakutt gjennom økt produksjon og bruk av fornybar energi. Venstre vil at produksjon av fornybar energi innlemmes ved nybygg og rehabilitering av gamle bygg. Nesten alt avfall kan komme til nytte igjen som råvarer i nye produkter eller i energiproduksjon. Dette vil bidra til en sirkulær økonomi og samtidig redusere utslipp av klimagasser og miljøgifter fra avfall.

For å lykkes i klimakampen må vi ta vare på naturen, gjøre lokale klimatiltak, gjøre reisene våre grønne og ha lokal energiproduksjon og energieffektivisering. Venstre tar klimakampen. Derfor stiller vi til valg for Venstre.

Ivar Bergundhaugen, fylkestingskandidat Agder Venstre
Petter Benestad, bystyrekandidat Kristiansand Venstre
Innlegget har vært på trykk i Fvn 28.april

https://www.fvn.no/mening/debattinnlegg/i/698K73/venstre-tar-klimakampen