Vi trenger en bedre kommune, ikke villedende retorikk

Einar Øgrey Brandsdal har rett i to ting i sitt innlegg i FVN 18.januar. For det første er
det altfor mange barn som vokser opp i vedvarende lav inntekt. For det andre er det
helt riktig at Venstre er et trygt valg for deg som er opptatt av kunst og kultur.

Venstre mener at vi må gjøre mer for å folk i arbeid. Det viktigste er å få flere til å
fullføre videregående opplæring. Videre må vi bidra til at arbeidslivet og ulike
offentlige ytelser er tilpasset at det enkelte menneske kan få en fot inn i arbeidslivet
uten å tape på det.

De aller fleste mennesker vil på et eller annet tidspunkt ha behov for hjelp og støtte
fra velferdsstaten. De må bli møtt med respekt og god oppfølging fremfor den
mangelfulle oppfølgingen og de tungvinte systemene vi hører for mye om.
Venstre sitt alternative statsbudsjett ville gitt mer penger i lommeboka til de som har
minst i dag. I Kristiansand kommune må vi også gjøre mer for dem som virkelig
trenger det. Nye og eksisterende ordninger må være så lite byråkratiske og
stigmatiserende som mulig. Det må ikke oppleves belastende å få hjelp.

Å sette de som sliter opp mot et rikt kulturliv er uredelig av Brandsdal. I
driftsbudsjettet til Kristiansand kommune for 2022 ble over 84 % av rammen på 6,66
milliarder kroner brukt på oppvekst og helse og mestring. Til sammenligning ble 5,5
% av rammen brukt på kultur og innbyggerdialog. Kommunen prioriterer i all
hovedsak primæroppgavene innen helse og oppvekst.

Kulturlivet gjør kommunen mer attraktiv. Brandsdal stiller spørsmål om «Hadde du
selv flyttet fra Kristiansand om vi hadde satt strek over symfoniorkesteret?». Jeg
hadde ikke pakket kofferten, men kulturtilbudet har noe å si for om folk velger å bo i
Kristiansand. Eiril Weidemann framhevet tilgang på jobb, møteplasser og øvrige
tilbud som viktig for hvor unge velger å bosette seg i sin masteroppgave som så på
valg av bosted. Vi trenger å tiltrekke oss flere innbyggere, det hjelper kulturlivet oss
med.

Et rikt kulturliv skaper fellesskap. Brandsdal har ved flere anledninger gitt penger til
IK Start, kommunen har også bidratt ved å gi lån og ved å stille som eier av
Sparebanken Sør Arena. Disse bidragene har jeg ikke hørt Brandsdal kritisere. Om
det handler om hans personlige interesser vet ikke jeg. Det jeg vet er at vi verken får færre fattige eller en mer attraktiv kommune gjennom å karakterisere kulturlivet
som sløseri.

Jacob Haugmoen Handegard, ordførerkandidat Kristiansand Venstre

Publisert i fvn 18.januar:
https://www.fvn.no/mening/debattinnlegg/i/xgOkEV/vi-trenger-en-bedre-kommune-ikke-villedende-retorikk