Vi trenger mer engasjement, ikke mindre

Vi har nylig kunnet lese om Blå Kors og støtte- og ettervernsenteret ATROP som står i fare for å måtte stenge hele eller deler av sin drift.

Kun åtte av 62 organisasjoner har fått innvilget tilskudd etter regjeringens endringer av tilskuddsordningen til bruker og pårørendeorganisasjoner innen psykisk helse-, rus- og voldsfeltet.

Dårlige rammebetingelser, krevende søknadsprosesser og sene svar på søknader skaper uforutsigbarhet og vanskeliggjør ressursplanlegging for frivillige organisasjoner. For krevende søknads- og rapporteringsregimer kan drepe engasjementet hos ildsjelene. Slikt engasjement trenger vi mer av, ikke mindre. Venstre er tilhengere av å bruke både ideelle og private krefter for å løse utfordringene i samfunnet.

Et lokalt eksempel er den sosiale entreprenøren Hopeful, som hjelper unge mennesker inn i arbeid og utdanning. Hopeful har gjennom sine 10 år i drift estimert en besparelse for det offentlige på 350 millioner kroner, gjennom å forhindre at ungdommene havner på uføretrygd. Derfor er Venstre glad for at vi og samarbeidspartiene i Agder fylkeskommune har støttet opp om dette viktige arbeidet.

For oss i Venstre er resultater og gode løsninger viktigere enn hvem som tilbyr tjenesten. Poenget er å tilby innbyggerne gode og tilpassede tjenester når de trengs, slik at alle kan leve gode liv. Vi trenger mer samarbeid, ikke mindre. Framover skal vi møte stadig mer komplekse utfordringer som klimaendringer, mindre tilgjengelig arbeidskraft og flere eldre som trenger omsorg. La oss diskutere hvordan vi kan få til godt regulerte samarbeid mellom det offentlige, næringslivet og frivilligheten. Spørsmålet bør ikke være «ja eller nei» til ideelle og private aktører, det bør være hvordan vi får til best mulig løsninger for det enkelte mennesket og samfunnet som helhet.

Vi i Venstre mener vi bør oppfordre og tilrettelegge for gode initiativer, framfor å sable dem ned. Venstre spiller på lag med næringslivet og frivilligheten. Det gjør vi fordi vi har tro på at folk, gode ideer og initiativer bidrar til å ta samfunnet framover.

Iselin Bøge Rom, 5. kandidat til bystyret for Kristiansand Venstre
Jacob Haugmoen Handegard, ordførerkandidat for Kristiansand Venstre

Innlegget var på trykk i FVN 22.april
https://www.fvn.no/mening/debattinnlegg/i/15yEEJ/vi-trenger-mer-engasjement-ikke-mindre