På lag med lokalt næringsliv

Venstre vil ivareta eksisterende bedrifter i kommunen som ett av flere bidrag som sikrer bosetningen på Sortland og langs Vesterålskysten.

Tom Jarle Bjørkly

Regionen er begunstiget med stor aktivitet direkte og indirekte opp mot den «blå åker». FN er veldig klare på at mye mer av verdens framtidige behov for mat, må komme fra den blå åker. I tillegg har Nordisk Råd bestilt en forskningsrapport, som nylig er lagt frem etter 5-års arbeid. Konklusjon er at konsumet av fisk må økes.

Få lokalsamfunn har bedre forutsetninger for å lykkes, enn vår kommune og Vesterålregionen. Dette basert på lange tradisjoner, erfaringsbasert kompetanse og kort vei til kompetente forskningsmiljø.

HVA MÅ TIL FOR Å LYKKES?

  • Vi må legge til rette for næringslivet i kommunen og i regionen for øvrig.
  • Vi må være åpne for nye innovative løsninger og nye trender i næringslivet.

Venstre jobber aktivt for at vekst i eksisterende næringsliv og nyetableringer skjer på en bærekraftig måte. Det handler om å avlevere kloden på en måte som skaper levelige kår for kommende generasjoner.

Fundamentet i Sortland kommune og i Vesterålen for øvrig.

Næringslivet i Sortland kommune har lange tradisjoner med handel. Venstre ønsker å styrke Sortland som et fortsatt attraktivt handelssted og et midtpunkt i region, ellers kan vi risikere at også Sortland må søke ut av region.

Derfor anser Venstre det som viktig å bidra til og styrke fundamentet for videre vekst og utvikling i region. I korte trekk er fundamentet fiskeri, havbruk og landbruk, ja primærnæringer. Vi må søke og legge til rette for videre vekst i disse primærnæringene, og en slik satsning må selvsagt skje med minst mulig miljømessig fotavtrykk, og på en bærekraftig måte.

Jørn Martinussen

Venstre vil styrke og ivareta leverandørindustrien i Vesterålen og lokalt i Sortland. Lokale næringsaktører blir foretrukket som leverandører til «lokomotivene i region». Mange av disse små og mellomstore bedriftene leverer også tjenester og varer ut av region. Det vil dermed styrke det lokale fundamentet.

Måten å jobbe på, vil endre seg både på kort og spesielt på lang sikt. Dette vil Venstre møte på en måte som både styrker og gjør oss interessante som region. Da tenker vi på nye innovative bedrifter som leverer smarte løsninger og etablerer nye trender som legger grunnlaget for fremtiden til så vel næringslivet som for folk flest. Samfunnet er i stadig endring.

Fremtidens arbeidsplasser er ennå ikke skapt. Vi må tilpasse oss, og på den måten unngå at en «ny tid passerer oss» og etablerer seg utenfor vår region.

Kort summert vil Venstre være en garantist for å ivareta primærnæringene i kommunen og region. En styrket region, styrker også Sortland kommune.

  • Vi må styrke og ivareta underleverandørene i kommunen og i region.
  • Vi må legge til rette for nyetableringer av framtidsrettede selskap som baserer seg på å skape nye og smarte løsninger.
  • Venstre skal bidra til at beslutninger fattes av valgte politikerne og at byråkratene effektuerer de folkevalgtes beslutninger.
  • Behandlingstiden på søknader skal og må ned. Kommunen er leverandør til næringslivet, og må på samme måte som andre leverandører sørge for at de er effektive sånn at de leverer gode tjenester til næringslivet.