Temaplan for naturmangfold enstemmig vedtatt –gir naturen i Asker et større vern

Elisabeth Holter-Schøyen (V) - Leder Hovedutvalg for samfunnstjenester
Elisabeth Holter-Schøyen (V) - Leder Hovedutvalg for samfunnstjenester, Foto: Jeppe Holter-Schøyen

Asker, med noen av de rikeste naturverdiene i landet, tar nå et stort skritt mot å bevare og sikre sitt unike naturmangfold. Temaplan for naturmangfold, en svært viktig plan som ble enstemmig vedtatt av Hovedutvalg for samfunnstjenester, vil spille en sentral rolle i kommunens fremtidige arealbruk. Det må være en rød tråd fra samfunnsdelen til arealdelen og videre til hver enkelt reguleringsplan og byggesak.

Seks innsatsområder for å møte utfordringene knyttet til naturmangfold

Planen identifiserer seks innsatsområder som må prioriteres for å møte utfordringene: sårbare arter og naturtyper, natur i arealplanlegging, skog og kulturlandskap, livet i vann, natur og klima, samt forankring, kompetanseheving og samarbeid. Ved å implementere strategiene i temaplanen i alle virksomhetsplaner, reguleringsplaner, byggesaker og gjennom daglig drift og forvaltning, vil både naturmiljøet og Askersamfunnet bli styrket.

Bevaring av natur kan bidra til å løse utfordringer knyttet til klimaendringer

Natur og klima er uløselig knyttet sammen, og klima- og naturkrisen må ses i sammenheng. Klimaendringer påvirker naturmangfoldet, og bevaring av natur kan bidra til å løse utfordringer knyttet til klimaendringer som flom, skred, overvann og avrenning. Naturen spiller også en betydelig rolle i det globale klimagassregnskapet.

Stolt over at planen ble enstemmig vedtatt

Politikerne i Asker samler seg nå om kommunens første temaplan for naturmangfold. Ordfører Lene Conradi uttrykker at denne planen, sammen med klimaplanen og arealplanen, vil være avgjørende verktøy for å sikre naturmangfoldet i kommunen.

Utvalgsleder Elisabeth Holter-Schøyen (V) er stolt over at planen ble enstemmig vedtatt, både i Hovedutvalg for samfunnstjenester og i formannskapet, og understreker viktigheten av å verne om de rike naturverdiene i Asker.

– Vi må slutte å legge nye naturområder til utbygging i fremtiden,

Elisabeth Holter-Schøyen

Store konsekvenser for fremtidige arealplaner i Asker kommune

Den nye naturplanen vil få store konsekvenser for fremtidige arealplaner i Asker kommune. Elisabeth Holter-Schøyen fremhever at planen vil spille en viktig rolle når kommuneplanen rulleres i løpet av de kommende fire årene. Med 9 av 10 innbyggere i Asker som er opptatt av å bevare naturen, har kommunen et betydelig ansvar.

– Vi må slutte å legge nye naturområder til utbygging i fremtiden, sier Holter-Schøyen. -Vi må heller tenke sirkulærøkonomi og hvordan vi kan bruke arealene og byggene vi allerede har bedre.

Asker Venstre som pådriver for naturmangfold

Asker Venstre er stolte over å ha vært en pådriver for Temaplan for naturmangfold og ser frem til å se den implementert i praksis. Med denne planen tar Asker et viktig skritt mot å bli en foregangskommune innen naturvern, og vi oppfordrer alle til å støtte opp om arbeidet med å bevare og styrke Askersamfunnet gjennom en naturvennlig, ambisiøs og fremtidsrettet politikk.