Bevaring av livskraftige fiskebestander i Oslofjorden – Initiativ fra Venstre

Bildet viser fra venstre: Solveig Schytz (V), Ola Elvestuen (V) og Elisabeth Holter-Schøyen (V)
Fra venstre: Solveig Schytz (V), Ola Elvestuen (V) og Elisabeth Holter-Schøyen (V), Foto: Asker Venstre

Asker Venstre er engasjert i å sikre en bærekraftig fremtid for fiskebestandene i Oslofjorden. Les dagens Budstikka for å få innsikt i den alarmerende situasjonen og Venstres konkrete tiltak for å reetablere livskraftige fiskebestander. Vi foreslår opprettelse av fiskefredningsområder, flere marine verneområder og et forbud mot bunntråling.

Tilstanden til fiskebestandene i Oslofjorden er kritisk, med betydelig tilbakegang i tareskog, ålegrasenger og en historisk lav torskebestand. Forurensning fra miljøgifter gjør fisk og skalldyr fra visse områder uspiselige, og enkelte områder lider av ekstremt lavt oksygennivå som fører til tap av alt liv. Forsøplingen av fjorden har alvorlige konsekvenser for fiskebestandene.

Overfiske over mange år, kombinert med utslipp av nitrogen, fosfor og marin forsøpling, har gradvis utarmet fiskersamfunnet og økosystemet i Oslofjorden. Rapporten “Krafttak for kysttorsken” fra Havforskningsinstituttet bekrefter at overfiske er en viktig årsak til den drastiske nedgangen i fiskebestandene i ytre Oslofjord og Indre Skagerrak. For å redde og gjenoppbygge fiskebestandene og økosystemet, er det nødvendig med strengere fiskeriforvaltning.

Erfaringen med opprettelsen av fredningsområder for hummer har vært svært positiv. Havforskningsinstituttet har observert en betydelig økning i både antall hummer og gjennomsnittsstørrelse i disse områdene sammenlignet med områder der ordinært fiske tillates.

Flere kommuner rundt Oslofjorden, inkludert Asker og Frogn, har allerede etablert lokale hummerfredningsområder. Dessverre mangler kommunene for øyeblikket myndighet til å opprette tilsvarende fredningsområder for fisk. Venstre mener det er avgjørende å gi kommunene denne myndigheten for å sikre livskraftige bestander i Oslofjorden.

Venstre tar initiativet for å redde livet i Oslofjorden og har allerede fremmet forslag i Stortinget om opprettelse av flere marine verneområder, strengere fiskerirestriksjoner og et forbud mot bunntråling. Vi håper på bred støtte til disse forslagene, da vi tror på felles innsats for å bevare livet i fjorden.

Les hele leserinnlegget i dagens Budstikka for å få mer innsikt i den alvorlige situasjonen og de foreslåtte tiltakene. Sammen kan vi redde livet i Oslofjorden.

Faksimile fra Budstikka 22. juni 2023:

Faksimile fra Budstikka 22. juni 2023 Venstre vil begrense fisket i Oslofjorden