Utsikt mor Drammen fra en benk i åsen

Kortversjon

Politisk program

Drammen Venstre

Foto: Vigdis Homlebekk / iStock

Her kan du lese kortversjonen av Drammen Venstres politiske program. Dette er et utdrag fra valgprogrammet vårt og politikken vi i Drammen Venstre går til valg på og vil jobbe for i Drammen kommune i perioden 2023 – 2027.

Fullversjonen av det politiske programmet kan du lese her.

Vi bygger vår politikk for Drammen på at vi vil ta vare på natur, historie og mennesker og tjenester i hele kommunen. Det betyr at vi vil inkludere alle innbyggere og gi like muligheter til dem som bor her og vi vil kjempe for mer frihet for næringsliv og enkeltmennesket.

Mer natur og mindre utslipp

Drammen Venstre vil:

 • Ikke bygge ned naturmangfold og ikke bygge ned matjord
 • Lage en juridisk bindende markagrense
 • Produsere mer fornybar energi i Drammen
 • Øke framkommelighet for gående, syklende og buss, redusere framkommelighet for privatbil, og sette mennesket i fokus i sentrumskjernene
 • Lage en plan for naturlig karbonlagring, og styrke den økonomiske satsingen på naturrestaurering
 • Kreve at byggeprosjekter har positivt klimaregnskap for å få godkjenning
 • Fortsette utviklingen av gang- og sykkelveier
 • Sikre at Drammens klimastrategi følges opp og etterleves
 • Flytte bestilleransvaret for konsekvensutredninger i plansaker fra utbygger til kommunen, for å sikre objektivitet
 • Lage en strategi for grønne fasader og grønne/blågrønne tak

Satse på lærerne og skolen

Drammen Venstre vil:

 • At alle timer i Drammensskolen gjennomføres av kvalifiserte lærere med fullført utdanningsløp fra de godkjente lærerutdanningene
 • Kompensere økonomisk for videreutdanning og kvalifisering til nye kompetansekrav
 • Frigjøre tid til at lærerne kan fokusere på å være lærere; gjennom å redusere byråkrati og rapporteringskrav, og å redusere lokale satsinger på toppen av læreplanen
 • Ha god medvirkning med elever og ansatte i utformingen av deres egen skole
 • Gjøre kommunen mer konkurransedyktig på lønn; gjennom å vurdere å ta Drammen ut av KS-samarbeidet og bli eget tariffområde
 • Ansette en sosialfaglig medarbeider med relevant kompetanse i minimum 50% stilling på alle skoler
 • Sikre at elever med vedtak om spesialundervisning, særskilt norskopplæring o.l. faktisk får timene sine etter avtale gjennom skoleåret etter avtale (ikke oppsamlet på slutten av året) og at undervisningen gjennomføres av kvalifiserte spesialpedagoger
 • At skolene får særskilte midler til gjennomføring av vedtakstimer, og ved opprettelse av lokale forsterkningstiltak og baser på den enkelte skole, og at dette ikke tas fra den enkeltes skoles ordinært driftsbudsjett
 • Ikke legge ned skoler, og ikke endre skolekretser for å konstruere nye skolebehov
 • Styrke skolegårdene/uteområdene som arenaer for egenorganisert aktivitet

Ansvarlig økonomistyring

Drammen Venstre vil:

 • Ikke vedta nye investeringer som øker risikoen for senere kutt på driftsbudsjettet, og/eller krever ytterligere innsparing på drift for å klare egenkapitalkrav
 • Prioritere nedbetaling av gjeld ved anledning, og redusere kommunens gjeldsgrad
 • Alltid sette kvalitet for den enkelte innbygger foran innsparing på drift; sikre at virksomhetene er realistisk budsjettert, slik at de kan klare å gå i balanse uten stadig mer fantasifulle innsparingstiltak
 • Utbedre og videreutvikle eksisterende kommunale bygg så lenge som mulig før vi legger ned gamle enheter og bygger nye institusjoner
 • Bygge et sykehjem på Krokstad som er billigere enn det opprinnelige prosjektet og i tråd med dagens behov
 • Utvikle «omsorgstrappa» slik at vi både unngår under- og overkapasitet på institusjonsplasser
 • Satse målrettet på energieffektivisering i hele kommunen for å spare kostnader
 • Ha et stabilt høyt utbyttenivå fra kommunens selskaper; med et vedtatt minimumsnivå, men med forsiktige forventninger til topper, for å unngå overraskelser
 • Styrke kommunens innkjøps- og anbudskompetanse
 • Ansvarliggjøre intern kvalitetssikring av store byggeprosjekter gjennom å gjennomføre fremtidige anbudsprosesser inhouse og hindre outsourcing til konsulentselskaper

Integrering og inkludering

Drammen Venstre vil:

 • Tilby gratis norskopplæring til innvandrere som ikke har tilgang på dette
 • Samarbeide med næringslivet for å få innvandrere raskere ut i jobb
 • Fjerne den øvre aldersgrensen for introduksjonsprogrammet
 • At kommunen ansetter flere mennesker med hull i CV-en og oppfordrer private bedrifter til å gjøre det samme
 • Gjøre offentlige rom og bygninger mer tilgjengelige for personer med funksjonsnedsettelser
 • Kreve at alle arrangementer og tiltak som får støtte av kommunen jobber for å være trygge og tilgjengelige for alle innbyggere, uavhengig av kjønn, hudfarge, legning, funksjonsnivå etc, og at det settes tydelige krav til tilgjengelighet og universell utforming i kriteriene for alle tilskuddsordninger
 • Lage flere VTA-plasser, og skaffe flere reserverte kontrakter til VTA-bedriftene
 • Gå gjennom dagens praksis for BPA, for å skape mindre gjennomtrekk og mer fornøyde brukere
 • Gi flere inntektsgrupper rabatter på kulturskole og barnehage; gjennom inntektsgraderte moderasjonsordninger
 • Få flere inn på boligmarkedet eller i en trygg boligsituasjon; gjennom å regulere flere boliger til «tredje boligsektor»-prosjekter i samarbeid med utbyggere

Medvirkning, demokrati, medborgerskap og personvern

Drammen Venstre vil:

 • Kreve av utbyggere at det faktisk gjennomføres ordentlig innbyggermedvirkning i alle prosjekter, og at medvirkningen foregår allerede i innledende planfase
 • At medvirkning skjer på et mye tidligere tidspunkt i kommunens saksbehandling enn i dag; og ikke godkjenne saker hvor høringsfasen regnes som medvirkning
 • Avvise politiske saker hvor tilstrekkelig medvirkning, der det er relevant, ikke er utført
 • Opprette brukerråd i alle virksomheter hvor det er relevant
 • At Drammen blir en av Norges åpneste kommuner på Åpenhetsindeksen
 • Prioritere medvirkning enda tydeligere som mål i rulleringen av kommunens digitaliseringsstrategi
 • Invitere berørte naboer og organisasjoner med andre synspunkter når vi som parti drar på befaringer med utbyggere
 • At informasjon og kommunikasjon til innbyggerne formidles på alle språk hvor vi har minoriteter i Drammen
 • Innføre lobbyregister for kommunestyret
 • Begrense kameraovervåkning

Mer tillit, mindre målstyring og bedre internt samarbeid

Drammen Venstre vil:

 • Omstille organisasjonen fra resultatbasert til tillitsbasert styring; hvor fokuset flyttes til å skape løsninger gjennom faglig tillit, på et nivå nærmest mulig de aktuelle sakene
 • Redusere krav til rapportering i alle virksomheter
 • Redusere politisk overstyring av tjenesteproduksjon – ha tillit til at de beste løsningene produseres av dem som jobber nærmest
 • At kommunens vedtatte Ytringskultur aktivt innlæres hos nye ansatte
 • Vurdere å endre dagens modell for tjenestetildeling, slik at de som jobber nærmest brukerne får mer å si i beslutninger som angår brukerne
 • Styrke samarbeid på tvers av kommunale virksomheter internt og påvirke slik at det jobbes mer tverrgående i kommunen, der det er hensiktsmessig
 • Vurdere å hente kommunale foretak og selskaper tilbake i basisorganisasjonen for å skape en mer enhetlig organisasjon
 • Alltid lytte til arbeidstakerorganisasjonenes innspill, og ha enda tettere dialog med organisasjonene
 • Redusere og fokusere mengden planverk i kommunen
 • Sikre virksomhetene forutsigbare budsjetter uavhengig av påløpte utgifter som følge av vedtak for brukere.

Entreprenørskap og næringsliv

Drammen Venstre vil:

 • Jobbe for at lokal helsenæring kan få maksimalt ut av mulighetene i og rundt nytt sykehus og Helseparken
 • Tildele flere kommunale oppdrag til sosiale entreprenører
 • Sette krav til at Drammen Kjøkken kjøper inn og serverer minst 10% mat som er dyrket og produsert i Drammensområdet
 • Styrke og utvikle insentiver til jordbruksbedrifter for drift og investeringer
 • Gjøre digital behandling av rettighetsbaserte og lite skjønnsbaserte ordninger automatisk
 • Planlegge næringsarealer ut fra ABC-prinsippet (arbeidsplass- og besøksintensivt sentralt, plasskrevende og transportkrevende desentralt)
 • Få en egen handlingsplan for gründerskap
 • Omstille sentrumshandelen til showroombaserte butikker med hjemkjøring av varer
 • Gjøre et lokalt forsøk med å fjerne arbeidsgiveravgiften for lærlinger
 • Skape bedre samsvar mellom behovene som lokalt næringsliv har og utdanningstilbudet som legges opp på USN Campus Drammen og i videregående skole

Ta vare på historien

Drammen Venstre vil:

 • Alltid lytte til byantikvarens innspill i plansaker
 • Alltid forsøke å bevare kulturminner, og aldri tillate riving uten en grundig vurdering i en tilhørende reguleringsplan
 • At bygninger som er klassifisert i verneklasse A i kommunens verneplan skal ha et absolutt vern
 • Styrke den kommunale kulturminnerådgivningen til huseiere og grunneiere
 • At Drammen skal være en foregangskommune på gjenbruk, bevaring og transformasjon av eksisterende bygningsmasse
 • Innarbeide flere vernesoner med tilhørende bestemmelser i arealplanen og Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer
 • Ikke rive Globusgården
 • Utvikle det historiske Strømsø som et opplevelses- og besøksområde for kulturminner
 • At skoler og barnehager har gode tilbud tilgjengelig for lokalhistorisk formidling
 • Sikre godt vedlikehold og levende drift ved Friluftsmuseet, Gulskogen gård og andre historiske bygg i kommunalt eie

Levende lokalsamfunn i hele Drammen

Drammen Venstre vil:

 • Legge tjenester og tilbud nær der folk allerede bor
 • Fortsette arbeidet med å lage trygg gang- og sykkelvei til skolen for alle barn
 • Lage knutepunkter i alle kommunedeler; med kommunale tjenester som er viktige på det enkelte sted, og som tilrettelegger for å lage private tilbud og næringsvirksomhet i nærheten
 • Ta med innbyggere og frivillighet på laget for å hjelpe til med kommunale oppgaver i eget nærmiljø; for eksempel ved å samarbeide om drift og vedlikehold av lokale grøntområder
 • Gjenåpne Berger skole
 • Gi Svelvik-elever på Sande VGS gratis skoleskyss
 • Få tilbake flere bussavganger i gamle Svelvik, og gjenopprette nedlagte holdeplasser på Berger
 • Få tilbake lokal tilstedeværelse på de gamle polititjenestestedene i Svelvik og Mjøndalen, og få operasjonssentralen for brann og helse tilbake til Drammen
 • Vektlegge nærutvalgenes meninger, og sikre at nærutvalgene har nok ressurser til å drive gode medvirkningsprosesser
 • At alle offentlige toaletter på kommunale områder har åpent i hele vår- og sommersesongen

Kultur, aktivitet og frivillighet

Drammen Venstre vil:

 • Transformere Strømsø torg til en møteplass hvor mange har lyst til å være; tilrettelagt for arrangementer, handel og lek
 • Styrke bibliotekenes rolle som formidlere av kunnskap og kulturopplevelser
 • Sikre at det er et kulturskoletilbud i alle kommunedeler
 • Gjøre relevante kommunale lokaler gratis og enkelt tilgjengelige for utlån
 • Prosjektere alle nye offentlige bygg for kulturformål, og oppfordre private utbyggere til å gjøre det samme
 • Jobbe for et kompetansesenter for e-sport og datakultur etablert sentralt i Drammen.
 • Følge Drammen Idrettsråds prioriteringer for utvikling av idrettsanlegg og nærmiljøanlegg
 • Prioritere uorganisert og egenorganisert aktivitet i tildeling av hall- og banetid høyere enn i dag
 • Likestille friluftslivet med idretten i alle formål
 • Videreutvikle frivilligsentralene, etter modell fra Svelvik, for å sette frivilligheten i kontakt med behov og tilbud