Læring, mestring og glede

Bjørn D. Solberg

Læring, mestring og glede – lp.no

Ordene i overskriften er hentet fra veggen på Justøy Montesoriskole. Det er enkle ord som går hand i hand og henger sammen som erteris. De er av stor betydning for oss, uansett alder. Ingen mestring i livet uten læring. Ingen ekte glede ute mestringsfølelse.

Uten mestringsfølelse får vi et negativt selvbilde. Vi føler utenforskap og lav egenverdi. Mangel på mestringsfølelse i kombinasjon med negativt selvbilde kan i verste fall føre til sykdom. Mangel på mestringsfølelse kan også, spesielt hos barn og unge, gi utslag i mobbing og sjikanering. En måte å hevde seg på og gjøre seg bemerket på i venneflokken og i sosiale sammenhenger.

Skolen er den viktigste læringsarena for barn og unge. En god skole er avhengig av dyktige lærere. Læreryrket er etter min mening det viktigste yrke vi har, sett i et samfunnsperspektiv. Man kan ikke bli rørlegger, professor, tannlege, avisredaktør, bussjåfør eller noe annet, uten å ha gått noen runder i vårt skolesystem. Tiden er for lengst forbi da man kunne tjene til livets opphold uten et minimum av formell skolering.

De fleste barn og unge har evner og talenter, praktiske eller teoretiske. Disse talentene er vårt lands viktigste resurs. Lærernes oppgave er å kultivere og utvikle disse evnene og talentene. Det er derfor viktig at elevene har en uforstyrret læringssituasjon med ro og orden i klasserommet. Like viktig er det at lærerne uforstyrret får lov til å være lærere, noe som dessverre ikke alltid er mulig. Lærerne er den eneste yrkesgruppe i landet som må finne seg i å bli mobbet og sjikanert, fysisk og psykisk, uten å ha noen sanksjonsmyndighet. Den eneste mulighet de har når sjikaneringen blir for ille, er å sykemelde seg eller å slutte i jobben. Er det slik vi vil ha det i skolen? Er ikke tiden inne for å beskytte lærerne mot mobbing og sjikane? Er ikke tiden inne for at elevene får lære uforstyrret uten bråk og uro i klasserommet?

Vi har stor lærermangel i landet vårt og vi har alt for få studenter som søker seg til lærerutdannelsen. For å endre på denne negative trenden må læreryrket bli mer attraktivt, ikke bare i form av lønnsbetingelser. Vi må utvikle en skole der lærerne uforstyrret av mobbing får anledning til å være lærere.

Hvorfor skal skolen være den eneste samfunnsarena uten disiplin (disiplin kommer fra latin og betyr blant annet læring og lydighet)? På alle andre samfunnsarenaer har vi og lever vi med disiplin fra morgen til kveld. Uten disiplin ville vårt demokrati og velferdssamfunn kollapse. Disiplin betyr i praksis at man etterlever de lover og regler som flertallet har bestemt. Brudd på lover og regler fører til disiplinære reaksjoner, sanksjoner, i form av refs, bøter og straff.

En samfunnsarena uten disiplin, uten lover og regler som blir håndhevet og uten sanksjonsmuligheter, fører til anarki (gresk opprinnelse som betyr lovløshet). Når lærerne blir mobbet og sjikanert, uten at skolen har noen sanksjonsmyndighet fører det til anarkistiske tilstander.

Mobbing og sjikanering er ikke et nytt fenomen i skolen. Man har i årevis forsøkt å få bukt med denne utingen uten å lykkes. Årsakene kan være mange. Fra mitt ståsted er mobbing et symptom på manglende mestring og et forsøk på å dekke over en manglende mestringsfølelse.

Mobberne har de samme evner og talenter som alle andre barn. Hos mobberne er disse tildekket og begravet i frustrasjoner og oppgitthet over egen utilstrekkelighet, bevisst eller ubevisst. Det er derfor viktig at disse barna, på et tidlig stadium, får hjelp av spesialiserte fagpedagoger til å avdekke sine talenter og preferanser, slik at de også kan få oppleve den fantastiske gleden som mestringsfølelsen gir. Et barn som er glad og stolt over sin egen mestringsfølelse mobber ikke.

Norge er et av verdens rikeste land. Ingen land bruker mer penger på skole enn vi gjør. Vi har alle muligheter til å gjøre våre skoler og våre lærere til verdens beste.

Bjørn Daniel Solberg

Tone Vareberg

Lillesand Venstre