Miljø

 

En stemme til Nome Venstre er en stemme til lokalpolitikere som skal bidra til bærekraftig utvikling av lokalsamfunnet. Vi vil ta hensyn til natur og miljø i alle vedtak i kommunen. Vi vil ha kortreiste løsninger, fortetting av areal ved utbygging og det skal svært gode grunner til for å bygge ned matjord.

Vi må forvalte naturressursene på en bærekraftig måte. Dette gjelder spesielt elver og vassdrag i kommunen vår. Klimaendringene er over oss, men må ikke hindre oss i å handle. Vi må alle ta del i Det Grønne Skiftet. Den billigste og reneste energien er den du sparer eller den ikke bruker. Derfor vil Venstre arbeide for energisparende tiltak.

Overgangen fra fossilbasert energi til bærekraftig og fremtidsrettet energiproduksjon må forankres i kunnskap, og gjennomføres med minst mulig naturtap i kommunen.

 

Venstre vil:

 • gjennomføre plastreduserende tiltak med mål om en plastfri kommune, og intensivere kampen mot plastforsøpling og mikroplast
 • stimulere til økt energisparing.
 • stille krav om energiproduksjon og vegetasjon på tak og fasader i nye større bygg, og på sikt eksisterende bygg, for å bidra til klimatilpasning og økt biologisk mangfold.
 • gjøre det enklere å legge solceller på tak i private hjem gjennom forenkling av lokale regelverk
 • stille krav om energieffektivitet i kommunens egne nybygg og rehabiliteringsprosjekter
 • kartlegge potensialet for jord-/bergvarme i kommunen og stille krav om bruk der dette egner seg
 • Jobbe for å redusere offentlig energibruk, for eksempel ved å bruke sensorstyrt belysning i offentlige bygninger og langs veier
 • vurdere etablering av sol- og nærvindparker der det ikke er i konflikt med urørt natur
 • legge mer til rette for gående og syklende, gjennom å arbeide for trygge gang- og sykkelveier langs alle hovedveiene mellom bygdesentra i kommunen
 • jobbe for sirkulære økonomiske næringskjeder der ulike næringer drar nytte av hverandres biprodukt
 • bevare det unike artsmangfoldet i plante- og dyrelivet i kommunen.
 • bevare den unike storørretstammen, og holde vassdragene sykdomsfrie.
 • være en foregangskommune for dyrevern og dyrevelferd.
 • stimulere private bedrifter og offentlig sektor til å miljø-sertifiseres, for eksempel Miljøfyrtårn eller Green Key
 • sikre at kommunen bruker insektvennlige busker og blomster ved planting

forrige side | første side