Næring

Aktive etablerere i Lunde

En stemme til Venstre er en stemme til lokalpolitikere som vil gi gode rammer for innovasjon og bærekraftig utvikling i eksisterende og fremtidige næringer. Vi vil at kommunen skal være en god og forutsigbar innkjøper og gå gjennom kommunens praktisering av anskaffelsesreglementet for å fremme grønne anskaffelser og gründervennlige anbudskontrakter. Vi vil også vurdere å dele opp anbud i mindre kontrakter for at lokalt næringsliv lettere kan delta i anbudskonkurransene.

Med utsiktene til ny bergverksindustri på Fensfeltet er det viktig at kommunen har en aktiv hånd på rattet for å være med å styre strategiske lokale, regionale og nasjonale interesser, slik at disse kan utvikles til beste for lokalsamfunnet og for landet.

Venstre vil:

 • tilrettelegge for næringslivet og nyetableringer i nært samarbeid med næringsaktører.
 • ha minst mulig begrensninger for detaljhandelen
 • stimulere til økning av overnattingsplasser og utvikling av aktivitet- og opplevelsestilbud basert på lokale fortrinn
 • fremme lokal mat- og næringsmiddelproduksjon
 • støtte arbeidet for et regenerativt og bærekraftig landbruk
 • øke fradeling slik at bøndene i større grad kan kjøpe jord framfor å leie jord
 • legge til rette for økt bosetting for å bedre tilgangen på arbeidskraft
 • støtte opp om samlede, rimelige kontorlokaler til utleie for gründere, næringsliv og frivillige for å oppfordre til deling av ideer, nettverk og kunnskap
 • stimulere til etablering av lokale kontorlandskap for satellittkontor, slik at flere kan kombinere jobb med ferie når de ønsker det
 • jobbe for hyppigere avganger på tog og buss
 • billigere månedskort på alle kollektivtilbud

forrige side | neste side