Våre valgløfter for kommende periode!

I brosjyren vår har vi fem hovedsaker, og mange punkter du kan lese igjennom under. Alt dette forteller det vi ønsker å få til i Ullensaker.

Våre fem hovedsaker:

Lokalt vern av natur:
Vi verner natur og matjord utenfor grønn grense og sikrer arealnøytralitet.

En skole nær deg:
Vi vil bygge ny ungdomsskole på Skogmo.

Et krafttak for lokalt helsetilbud:
Lokalsykehus på Cathinka Guldbergs Sykehus, og forsterket legevakt.

Bedre og billigere kollektiv:
Vi vil skrote sonegrensen mellom Kløfta og Jessheim – en kommune, én sone!

Et mer mangfoldig næringsliv:
Bidra til et nyskapende næringsliv og la små bedrifter slippe til i kampen om kommunale anbud.

Vi ønsker mye mer, og under kan dere lese noen utvalgte punkter:

• Bygge nye og bedre skoler i Ullensaker og sikre en bedre skolehverdag for elevene, blant annet ved å gjennomføre et pilotprosjekt med høyere bemanning og frihet til lærere og pedagoger.

• Sikre barnefamiliene mer frihet. Innføre rullerende barnehageopptak og sikre at kommunen tilbyr skolestart som passer for den enkelte elev.

• Bevare naturen i Ullensaker. Derfor sier vi nei til nedbygging av natur og matjord og sikrer grønn grense.

• Sikre etterkommerne våre et levelig klima. Derfor jobber vi for at kommunen blir klimanøytral innen 2030. Vi vil også ha en forsøksordning der kommunen kan kreve at nybygg skal være klima og energismarte.

• Gi pårørende en bedre hverdag. Derfor vil vi ha et fast pårørendesenter og gi pårørende til helse- og omsorgsmottakere bedre støtteordninger.

• Styrke helse- og omsorgstilbudet i Ullensaker, bygge nye botilbud til omsorgs- og pleietrengende. Sikre tidlig innsats tilpasset den enkelte bruker.

• Sikre innbyggerne gode byer og tettsteder. Derfor sikrer vi en god byplan for Jessheim og vi vil ha tilsvarende for Kløfta. Tettstedene Mogreina, Nordkisa, og Borgen skal utvikles videre.

• Sikre kulturelle møteplasser i hele kommunen. Rådhusplassen på Jessheim skal bli et midtpunkt alle er stolte av og det skal sikres lokaler for kulturen på Kløfta.

• Styrke etableringstiltak som Business Jessheim, og jobbe for liknende private initiativ og samarbeid med institusjoner for høyere utdanning.

• Ullensaker kommune skal være en aktiv pådriver for å etablere lokale næringslivsnettverk, sikre nyetableringer og bygge kompetansemiljø i kommunen. Vi vil dele opp større kommunale anbud, slik at også småbedrifter kan være med.

• Oppmuntre turistene til å bli lenger i Ullensaker ved å utvikle arbeidsplasser innen kulturtilbud, arrangement og severdigheter i kombinasjon med et effektivt kollektivtilbud til Gardermoen.

• Bedre alternativ til bilbruk i kommunen. Derfor bedre vi kollektivtrafikken og gjenoppliver Sykkelbyen Jessheim, vi jobber for flere gang- og sykkelveier, og vi jobber for flere avganger på Hovedbanen.

Les gjerne hele vårt program her: Ullensaker Venstres program for 2023 – 2027