Venstre er garantisten for markavern

Frogn Vesntres 5. kandidat Alf Kaare Stokker, Foto: Lene Imbsen

Les dette debattinnlegget fra Frogn Venstres 5. kandidat Alf Kaare Stokker, publisert i Amta 3/7-23.

Sammen med klimaendringene er tap av natur den største trusselen mot menneskers livskvalitet og frihet. For Venstre har naturen verdi i seg selv, men en intakt natur er også en forutsetning for at vi mennesker skal kunne leve et godt liv. Natur er en forutsetning for matproduksjon, medisiner, rent vann og ren luft. Ikke minst er naturen vår aller viktigste forsikring mot ødeleggende klimaendringer, både ved at den binder opp klimagasser, og ved at den beskytter oss mot flom, hetebølger og andre konsekvenser av høyere temperaturer. Å beskytte naturen er derfor en av Venstres aller viktigste oppgaver de neste årene.

Dessverre blir det stadig mindre naturareal i Frogn, med tap av biologisk mangfold og utslipp av klimagasser som konsekvenser. Venstre vil at vi skal verne om naturen, og at Norge innen 2030 skal restaurere og reetablere mer natur enn det som går tapt. Det betyr ikke at vi skal stanse utviklingen av kommuner og næringsliv, men vi må sørge for at utvikling og verdiskaping ikke går på bekostning av naturen. Det må lønne seg å ta vare på naturen, ikke å bygge den ned. Og det er dette som ligger til grunn når Venstre har gjort våre vurderinger i kommuneplanens arealdel.

Vi ønsker også at kommunen skal utvikles, vi ønsker flere innbyggere og barnefamilier velkommen, vi vil legge til rette for næringsdrivere, men vi vil gjøre dette helst uten tap av natur. Det er derfor Venstre fortsatt ønsker fortetting i eksisterende bebyggelse, for alternativet er å bygge ned urørt natur. Fortetting og utvikling må foregå i eller i tilknytning til eksisterende bebyggelse og infrastruktur. Det skal være et tydelig skille mellom bebygde og ubebygde arealer; der man bygger må vi bygge tettere og smartere slik at vi opptar så lite natur som mulig og gjør det lettere å leve et liv der vi så langt som mulig forflytter oss gående, syklende eller med kollektivtrafikk.

Utbyggingsplanene i Kolstad og nedbyggingen av Holtmarka, vedtatt med Arbeiderpartiet og Høyre i spissen er grelle eksempler på stort tap av naturmangfold i Frogn. Og i forbindelse med kommuneplanens arealdel sørget Høyre, Frp, PP og SP for at mer urørt natur kan bygges ned på Bråten. For å forhindre flere og nye inngrep er det Venstre sin oppfatning at vi må gjøre det lettere og rimeligere å for eksempel dele boligtomter samt tillate annen moderat fortetting i Frogn på områder hvor det vi ikke taper urørt natur.

Arealbruken er den største trusselen mot naturmangfoldet i Frogn i dag.