Bystranda – Sortlands Mjelle

Bystranda kan bli Sortlands Mjelle – ei strand der bølgan som bryt brått opp etter stranda, trekk sæ stilt telbake kvær en gang, ei stille strand som fylte oss med fre, der vi kan sætt oss ned og tenk igjennom tingan en gang te. (Litt fritt etter Terje Nilsen)

Rekreasjonsområder, som for eksempel bystranda, er viktig for både psykisk og fysisk helse og ikke minst trivsel, og bidrar til fellesskapsfølelse og til integrering.

Rekreasjonsområder som alle har tilgang til, på tvers av bakgrunn, spiller en viktig rolle for nabolag og nærmiljø. Alle skal ha god tilgang til rekreasjonsområder som for eksempel byparken, fjæra og nærmarka.

Sortland Venstre er helt klar på at det ikke må bygges ned naturområder med de kvalitetene som bystranda og nærmarka har dersom det finnes alternative areal.

Strandsonen er svært attraktiv for friluftsliv, rekreasjon og naturopplevelse. Samtidig er det arealene langs sjøen som er under sterkest utbyggingspress. Reglene for bygging i strandsonen er strengere rundt byer og tettsteder enn i områder med lite press på arealene.

Gjennom Gnist programmet ønsker kommunen å teste ut hvordan vi som lokalsamfunn kan jobbe i lag for blant annet å realisere havnepromenaden og skape flere møter mellom land og vann. Måtene byen møter havet på anses å være en viktig identitetsbygger og en premissgiver for Sortlands byutforming.

Av ovennevnte grunner bør det inntas rekkefølgebestemmelser i det videre reguleringsplanarbeidet som omhandler bystranda for å sikre stranda. (Tiltak som må utføres før utbygging av et område starter kalles rekkefølgebestemmelser).

Men for at rekreasjonsområder skal brukes må de også ivaretas. En årsak til at folk ikke besøker rekreasjonsområder kan være dårlig vedlikehold. Rekreasjonsområder krever regelmessig tilsyn for å kunne gi noe tilbake til innbyggerne. Ofte velges dette bort når det skal bevilges penger. Sortland Venstre vil derfor jobbe for aktivt for å sikre nødvendige bevilgninger til vedlikehold av kommunale friområder.

Alle de positive helsemessige­- og sosiale effektene som områdene har på både beboere og byen gjør at vedlikehold av arealene må prioriteres som en avgjørende oppgave framover. Om mulig burde også dette legges inn i eventuelle rekkefølgebestemmelser i en reguleringsplan.

Når Sortland er velsignet med en egen bystrand fra naturens side, vil det være et stort tap for byen dersom den går tapt pga. dårlige politiske valg.