En skole nær deg

Venstre satser på at kunnskap vil ruste oss for framtida og ønsker mer frihet og kvalitet i opplæring.

En inkluderende skolepolitikk legger til grunn at ingen elever er like. Dette må skolen ta hensyn til når den sørger for at alle har like muligheter til god læring og utvikling. Vi vil gi skolene stor frihet til å legge til rette undervisningen slik at alle elever får den samme muligheten til å utnytte sine evner, uavhengig av bosted, sosial og kulturell bakgrunn eller funksjonsevne.

Alle barn bør ha rett til å gå på sin nærskole. Derfor vil vi prioritere å bygge gode skolebygg og redusere brakkebruken på de eksisterende skolene. Vi vil også jobbe for at byggene er utformet slik at det ikke skaper utfordringer for noen elever. Skolene skal være en arena for trygghet og mangfold, hvor alle elever og ansatte skal glede seg over å være. Et godt fungerende samarbeid mellom skolen og hjemmet er viktig for det sosiale læringsmiljøet. Tilbud om skolemat og gode ute- og inneområder skal bidra til økt trivsel og læring.

Venstre ønsker at skolestarten skal være fleksibel. Ikke alle er klare til å begynne på skolen det året de fyller seks år og derfor bør man kunne utsette skolestarten med inntil ett år uten å gå gjennom en vanskelig søknadsprosess.

Skolene bør i større grad bli lokale aktivitets- og forsamlingshus og lokale nærmiljøsentra. Byggene kan brukes som kultursal, bibliotek, kulturskole, åpen barnehage, møtelokale for lag og frivillig arbeid m.m. Nye skoler skal bygges med storkjøkken som kan fungere som kantine, mat til SFO, skolebedrifter og nærmiljøkafe. Her er et viktig arbeid påbegynt i forrige periode som vi ønsker å sikre blir gjennomført så snart som mulig.

Lærerne forteller om en arbeidsdag der mye tid brukes på annet enn å være pedagog. Dette vil vi avhjelpe ved å styrke andre faggrupper i Ullensakerskolen.

Venstre vil:

 • innføre et trivselsbarometer i Ullensakerskolen som bidra til økt trivsel og motivasjon, og få oversikt over ufrivillig fravær.
 • evaluere og eventuelt forbedre samarbeidet mellom skole og hjem.
 • sikre at Ullensaker fortsetter å oppfylle lærernormen på alle skoler i kommunen.
 • tilby lærere etterutdanning (livslang læring) slik det praktiseres i andre etater og bedrifter.
 • fortsette å jobbe for at alle skal kunne gå på sin egen nærskole, fritt skolevalg. Styrke fagmiljøet på Jessheim barneskole, samtidig som funksjonshemmede barn skal ha den samme retten til å gå på sin nærskole dersom de ønsker og uten at de foresatte må kjempe for det.
 • ha fokus på tidlig innsats, og få spesialpedagoger, miljøarbeidere og skolehelsetjenesten tidligere inn i læringsprosessen for elever som trenger det.
 • bedre integrering av IKT i skolen. Utvikle digital kompetanse hos skoleledelse og lærere samt å sikre tilgang til hensiktsmessig utstyr.
 • frigjøre læreren til å være lærer ved å få flere miljøarbeidere, helsesykepleiere og kontorstøttepersonale inn i skolen.
 • redusere pris på SFO for familier med lav inntekt og øke søskenmoderasjonen.
 • jobbe for utvidet åpningstid i barnehagene for å bedre tilbudet til foreldre i turnus.
 • innføre rullerende barnehageopptak og innføre forsøksordning med fleksibel skolestart.
 • invitere inn lag og foreninger for å gi aktivitetstilbud i SFO-tiden.
 • sikre at alle barn i skolen oppfyller kompetansekravet til svømming.
 • jobbe for fritt skolevalg på videregående nivå i Viken.
 • jobbe for mangfold og kvalitet i barnehagene i Ullensaker og for en jevnere fordeling mellom private og kommunale plasser.
 • gjennomføre et pilotprosjekt på en skole eller en barnehage med høyere bemanning og frihet til å legge opp undervisningen både i og utenfor klasserommet for læreren.
 • sikre tilstrekkelig tilgang til lærebøker slik at hver skole kan velge det beste verktøyet for det enkelte faget.

Les hele vårt valgprogram for 2023-2027 her