Grønne og levende lokalsamfunn i hele Lier

Lier Venstres ordøfrerkandidat, Tove Hofstad, ønsker at gamle Gilhus gård på Lierstranda skal utvikles til et matkultursenter etter modell fra Geitmyra, et sted der barn får lære om matlaging, gårdsliv, bærekraft og urban dyrking., Foto: Lier Venstre

Som Liers liberale parti kjemper vi for å gi hvert enkelt menneske størst mulig frihet, samtidig som vi tar vare på naturen og hverandre. Vår visjon er en grønnere, friere og rausere kommune. Det skal være trygt og godt å vokse opp i Lier. Lier skal være en raus og inkluderende kommune med plass til alle, uavhengig av bakgrunn, legning, livssyn, kjønn, alder, funksjonsevne og livssituasjon.

Venstre vil gi kommunene størst mulig frihet til selv å skape gode lokalsamfunn. For å gi folk gode tjenester og skape lokal utvikling er lokal frihet bedre enn statlig detaljstyring og øremerking. Samtidig gjør natur- og klimakrisen det nødvendig med strenge og forpliktende nasjonale og internasjonale avtaler om sterkere vern av natur og kraftigere kutt i klimautslipp. Det må være førende for alle – også for norske kommuner – i årene framover. Framtidens gode lokalsamfunn vil alltid være grønne.

Venstre ønsker et samfunn der alle har frihet og selvstendighet til å leve det livet de ønsker – uavhengig av alder, kjønn, livssyn, funksjonsnivå, seksualitet og bakgrunn. Makt og innflytelse skal komme nedenfra. Beslutninger skal fattes nærmest mulig den det gjelder, og med størst mulig grad av åpenhet og medvirkning. Politisk makt skal forankres i demokratiske institusjoner.

Vi vil ha en innbyggerstyrt kommune, der alle borgere får mulighet til å bidra positivt til lokalsamfunnet sitt.

Derfor er et sterkt lokaldemokrati viktig for Venstre. Vi vil ha et levende lokalsamfunn og kommuner som er store nok til å kunne utøve reell makt og ta på seg og skjøtte flere oppgaver. Venstre vil flytte mer makt fra staten ned til kommunene, og vi vil at flere skal kunne delta i lokaldemokratiet. For å fremme deltakelse må de politiske prosessene være demokratiske, inkluderende, åpne og tilgjengelige for alle, og vi må sammen skape et ytringsklima i lokalpolitikken som gjør det mulig for alle å være med. Venstre vil inkludere flere ved å gi 16- og 17-åringer stemmerett, og vi vil at barn og unge skal ha større medvirkning i kommunen de bor i.

Venstre er et utålmodig parti. Vi vil ta samfunnet videre. Vi vil framover, ikke bakover.

Dersom du syns vi gjør nok i Norge i dag for å bygge framtiden, løse klima- og naturkrisen og gi folk frihet i hverdagen, må du gjerne stemme på et annet parti. Hvis du derimot, som oss, er utålmodig og vil gi folk mer frihet og flere muligheter og ønsker å ta Norge framover: Stem Venstre i lokal- og fylkestingsvalget 2023!

By- og stedsutvikling skal være styrt av innbyggere, ikke utbyggere. Venstre vil sørge for gode prosesser for by- og stedsutvikling som inkluderer de som skal bo og leve i området, og som lar naboer høres når deres nærområder skal utvikles. Fortetting rundt eksisterende bosetting og nærhet til tjenesteyting er viktige tiltak for å redusere transportbehov og stress i hverdagen. Venstre mener at nødvendige tjenester som barnehage, skole og fritidsaktiviteter bør være innen gangavstand fra boliger.

Stedsutviklingen bør være til fordel for både dagens og fremtidens innbyggere, og boliger av ulik størrelse bør bygges for å sikre mangfold. For å unngå livløse og dårlige bymiljøer bør det bygges variert, med en god balanse mellom boliger, handel og servicefunksjoner. Befolkningsøkningen må skje ved smart fortetting langs kollektivaksene, heller enn som spredt utbygging i LNF-områder eller på dyrkbar mark. Grønne mobilitetsløsninger faller lettere på plass når bosettingsmønsteret er gjennomtenkt og godt planlagt.

Venstre vektlegger universell utforming, høy kvalitet og variasjon i boligprosjekter for å hindre forfall og gettofisering. Kultur og idrett er viktige ytringsformer som fremmer demokrati, livskvalitet og menneskelig vekst. Kulturlivets arenaer som teatre, museer og biblioteker, beriker oss med erfaringer og kunnskap, og styrker demokratiet. Kulturminner er viktige og de fortjener en større rolle i utviklingen av Lier. Ved å ta vare på kulturminnene, kan vi styrke følelsen av tilhørighet blant innbyggerne og samtidig ta vare på vår felles historie.

Idretten skaper sosiale nettverk og fremmer folkehelse. Venstre ønsker å støtte frivillighet, idrett og friluftsliv og legge til rette for egenorganisert idrett. Den organiserte idretten har ansvar for å tilby et bredt spekter av aktiviteter til alle innbyggere. Venstre oppfordrer til idrettsanlegg som favner bredden og støtter oppunder nye idrettsaktiviteter.

Alle skal ha rett til naturopplevelser, til å ferdes fritt og til å høste av naturens overskudd. For barn og unge kan friluftslivet være en arena for mestring, samhold og naturopplevelser, og legge grunnlaget for fysisk aktivitet resten av livet. Friluftsliv er helsefremmende og gir gode opplevelser for den enkelte. Venstre støtter opprusting av turstier, friområder, sykkelveier og lignende for å styrke Lier som feriekommune. Vi støtter også initiativ som fremmer miljøvennlige turmuligheter og nærferie.

Venstres tiltakspakke for grønne og levende lokalsamfunn:

 • gi familier tilbud om barnehageplass i nærheten av der de bor
 • bevare naturområder som ligger ved skoler og barnehager, og ellers fremme bruk av naturen i lek og læring
 • gjøre kulturskoletilbudet tilgjengelig for barn og unge i Lier gjennom konseptet “kulturkarusell” i SFO
 • sørge for å holde prisene nede for barneaktivitet og sikre at alle har mulighet til å delta ved å styrke og utvikle Eplefondet til å inkludere alle fritidsaktiviteter for barn og unge
 • lage en plan for utrulling av skolehager i Lierskolen på elevenes premisser
 • fortsette utrullingen av “hjertesoner” rundt alle skoler i Lier for å begrense bilkjøring og trafikkfarlige situasjoner
 • sørge for at alle har tilgang til grøntarealer, skoger, parker og strender eller vassdrag i rimelig nærhet til der de bor
 • ivareta og utvide parkarealer i tettbebygde strøk og sørge for at disse bidrar til økt lokalt artsmangfold
 • omgjøre mer gateareal og flere parkeringsplasser til fortaushager og mikroparker
 • stille krav om grøntområder i utvikling av nye boligområder og beplantning som fremmer biologisk mang
 • styrke og utvikle Ungdomsrådet i Lier som demokratisk arena
 • styrke samarbeidet med, og bidra til etablering av, velforeninger i hele Lier
 • ha et tettere samarbeid med lokalt næringsliv på ungdomsskolen for å gi elever informasjon og kunnskap om arbeidsmulighetene som finnes i nærmiljøet
 • støtte opp om låne- og delingsordninger for håndverksmaskiner, turutstyr og lignende etter modell fra BUA-ordningen
 • gjøre det enklere å legge solceller på tak i private hjem gjennom forenkling av det lokale regelverket
 • styrke jordvernet og bevare markagrensa
 • støtte mer produksjon i urbant landbruk og parsellhager
 • fullføre gang- og sykkelveinettet i Lier og prioritere strekningene Nøsteveien mellom Frognerlia og Stoppen, Drammensveien mellom Lierskogen og Asker og initiere tiltak langs Vestsideveien og Ringeriksveien
 • etablere en levende, offensiv sykkelplan for Lier, med mål om å øke sykkelandelen til landssnittet
 • øke attraktiviteten for sykling ved å få på plass prioritert snørydding av sykkelveier og feiing på sommerstid
 • etablere matkultursenter på gamle Gilhus gård etter mal fra Geitmyra
 • styrke og utvikle BUA
 • sikre at ungdom i hele Lier skal ha tilgang til forsamlingslokaler i sitt nærmiljø
 • bidra til at kommunens lokaler skal være åpent og gratis å bruke for barne- og ungdomsfrivilligheten og gjøre skolene tilgjengelig som møteplasser for lokalmiljøer utenom skoletid der det er behov
 • etablere flere møteplasser på tvers av generasjoner
 • tilrettelegge for egenorganisert idrett og sørge for flere aktivitetsarenaer gjennom samarbeid med TVERGA
 • utvide Sunne Aktive Liunger til å inkludere eldre, funksjonshemmede og folk med psykiske lidelser i samarbeid med Frisklivssentralen og idrettslag
 • ha et mangfold av boformer – blant annet omsorgsboliger og bofellesskap – slik at man kan få en bolig som er tilpasset etter hvor godt man klarer seg selv
 • sikre universell utforming
 • sikre at kommunens tilbud om BPA er tilgjengelig for alle som trenger og ønsker det. BPA er ikke bare helsehjelp, men et likestillingsverktøy
 • følge IMDIs anmodninger om bosetting av flyktninger og fortsette det gode inkluderingsarbeidet som gjøres i kommunen
 • samarbeide med lokalt næringsliv om å tilby norskopplæring til arbeidsinnvandrere (EØS) og etablere møteplasser der innvandrerne kan bli kjent med resten av lokalsamfunnet
 • markere feiringen av demokratiet med å gjøre 17. mai-feiringen i Lierbyen inkluderende og storslagen
 • ta initiativ til PRIDE-markering i Lier
 • ivareta sammenhengende grøntarealer ved all arealutvikling
 • sørge for bred medvirkning i by- og stedsutvikling og legge sterkere vekt på barneperspektivet ved arealplanlegging
 • legge sterkere vekt på miljø- og landskapskvaliteter, arkitektur og estetikk i utviklingssaker
 • sørge for at boligprosjekter skal inneholde et rikt utvalg av boenheter, f.eks. generasjonsboliger, mikrohus, økolandsby, bokollektiv og boligsosiale tiltak slik at vi sikrer mangfold.
 • styrke ordningen «fra leie til eie» i Lier slik at leietakere gis mulighet til å kjøpe boligen på sikt
 • sikre at det tas hensyn til dyreliv ved utbygginger
 • støtte initiativ til etablering av flere hundeparker, etter modell fra Hennummarka Hundepark

Venstres visjon for lokal stedsutvikling i Lier:

 • FJORDBYEN: gjøre Fjordbyen til et mangfoldig, inkluderende samfunn med grønne urbane “Lier-kvaliteter”: mangfold av boligtyper, miljøvennlig transport, sosiale møteplasser, allmenninger, tilgjengelig strandlinje, sjøliv og parker. Stille høye krav til arkitektonisk utforming og sikre at den står i samsvar med eksisterende bebyggelse
 • GULLAUG: jobbe for at Gullaughalvøya blir en grønn oase med plass til et mangfold av boliger, matproduksjon, næring og fellesfunksjoner som samtidig tar vare på naturverdiene på land og til vanns og tilbakeføre Røykenveien til lokalveg tilpasset kollektivtrafikk, sykkel og gange
 • LIERBYEN: sikre framdrift i transformasjonen av Lierbyen som kommunesenter med gode løsninger for gående og syklende, sentralt plassert bibliotek, attraktive byrom og rik grøntstruktur med parsellhager på kommunens gressplener
 • TRANBY: sørge for framgang i stedsutviklingen på Tranby med å realisere ny flerbrukshall, inkludert svømmehall, ny Tranby skole, et rikt fritidstilbud for barn og unge og bidra til etablering av flere sosiale møteplasser på tvers av skillelinjer og bevare skogområdet nord på Tranby (ved siden av Haugane) som buffersone mot pukkverket/E18.
 • LIERSKOGEN: ta myke trafikanter på Lierskogen på alvor og få på plass en områdeplan for trafikksikkerhet, fullføre gang- og sykkelvei mot Asker, etablere en trygg sykkelparkering på Heiatoppen, øke barnehagekapasiteten og utvikle kulturkirken
 • NØSTE: bevare Søndre Høvik gård og bidra til innbyggermedvirkning for fremtidig bruk og støtte tiltak som oppgraderer omgivelsene på Stoppen og bygger oppunder Kulturskolen og Voksenopplæringen som ett felles inkluderingssenter
 • LIERDALEN: sørge for økt bokvalitet for alle innbyggere som bor i nærheten av E18 ved å få på plass støyskjerming
 • NORDAL: utrede framtidig bruk av bygningsmassen på Nordal skole
 • VESTSIDEN: ruste opp og etablere samfunnshus, ungdomsklubber, parker, kulturminner m.m. i alle skolekretser i samarbeid med velforeninger, inkludert øvre del av bygda som Egge, Sjåstad og Sylling
 • SYLLING: etablere hurtigladestasjon for elbiler i Sylling som en del av stedsutviklingen i øvre del av Lier og for å legge til rette for grønn mobilitet i hele Lier