Helse og omsorg i lokalsamfunnet

Et trygt og nært helsetilbud av høy kvalitet er viktig for at alle skal ha
frihet og mulighet til å delta i samfunnet.

For at alle skal kunne leve gode og selvstendige liv lenger, må
samfunnet forebygge mer og reparere mindre innenfor både psykisk
og fysisk helse. Tidlig innsats og mer inkludering kan bidra til å
forhindre utenforskap, og sette flere i stand til å delta i samfunnet på
like premisser.

Kongsberg Venstre vil at alle innbyggerne skal ha best mulig helse.
Med helse mener vi ikke bare fravær av sykdom, men også en
opplevelse av mening og deltakelse i samfunnet.

Store etterkrigskull og bedre helse gir økende levealder, og det gjør at
Kongsbeg i tiden fremover vil ha en stadig eldre befolkning.
Kongsberg Venstre vil føre en helsepolitikk som sikrer alle tilgang til et
godt helsetilbud, uavhengig av språkferdigheter, alder, inntektsnivå
eller pårørendes ressurser.

Kongsberg Venstre vil:

 • Vedta byggingen av et nytt sykehjem i neste periode.
 • Sikre at Kongsberg har et godt tilbud til barn med omfattende
  tjenestebehov.
 • Øke støtten til frivillige tilak som er viktige supliment til det
  offentlige tilbudet (f.eks. Åpent verksted).
 • Jobbe for at alle som mottar tjenester i hjemmet skal få et fast og
  stabilt antall personer å forholde seg til når de trenger det.
 • Videreutvikle bruken av velferdsteknologi.
 • Videreutvikle dagtilbud og gode møteplasser.
 • Legge bedre til rette for helserelatert trening.
 • Styrke hjemmetjenestene.

Omtrent halvparten av befolkningen sliter med dårlig psykisk helse en
eller flere ganger gjennom livet. Det ser nå ut til at dette er økende i
den yngre befolkningen. Det er særlig lettere psykiske plager, som
angst og depresjon som plager mange.

Dårlig psykisk helse kan føre til fravær fra skolen og liten deltakelse i
samfunnet og aktiviteter. Det er derfor viktig at disse får tidlig hjelp. Vi
vil styrke ressursene for lavterskeltilbud uten henvisning for barn,
unge og voksne med psykiske lidelser.

Kongsberg Venstre vil:

 • Fortsette og styrke det forebyggende arbeidet for barn og unge.
 • Sikre at kommunen har en ungdomskontakt og et godt
  lavterskeltilbud for ungdom som sliter med psykiske plager.
 • Sikre videreføring og videreutvikling av lavterskeltilbudet i tråd med
  “Plan for pykisk helse.”.
 • Styrke familierådgivningstjenester.
 • Sikre driften av idielle tilbud som f.eks Kirkens bymisjon og
  Fontenehuset.