Kultur, idrett og frivillighet

Det lokale kulturlivet må sikres gode vilkår. og det er viktig at
kulturtilbudet er tilgjengelig for alle. Kongsberg Venstre vil bidra til å
lette forholdende for breddeidretten og sørge for et variert tilbud.

Kongsberg Venstre vil:

 • Støtte og bygge opp gode kulturarenaer, også for egenorganisert
  kulturliv.
 • Idretten trenger ny infrastruktur. I perioden vil vi jobbe for en ny
  svømmehall og en fotballhall.
 • Vi sier ja til en frisbygolfbane – med 18 “hull”
 • Ha målrettede ordninger som gir alle mulighet til å delta på
  fritidsaktiviteter uavhengig av alder og økonomisk situasjon.
 • Videre satsning på kulturskolen – en talentfabrikk for
  kongsbergmusikere
 • Se på muligheter for få lag og foreninger i større grad til å lage liv i
  sentrum

Frivillig arbeid er av stor verdi for både lokalsamfunnet og den enkelte.
Alle bør få muligheten til å delta i frivillig arbeid. Derfor er det viktig
for Kongsberg Venstre at det skal være enkelt å være frivillig og at
frivilligheten har en sterk rolle i lokalsamfunnet.

Kongsberg Venstre vil:

 • Gjøre egnede offentlige lokaler tilgjengelige for lag, festivaler og
  foreninger på en enkel måte.
 • Sikre en god arbeidsdeling mellom kommunen og frivilligheten i de
  tilfellene der frivilligheten tar seg av oppgaver som grenser opp mot
  kommunens ansvarsområde.
 • Gi ungdomsrådet mer inflytelse på saker som påvirker barn og
  ungdom .