Ulvesone i hele Asker – Vern av ulven i harmoni med naturen

Foto: Venstre

Asker Venstre er sterkt engasjert i å ivareta naturmangfoldet og verne om vår kritisk utrydningstruede ulv. I dagens utgave av Røyken og Hurums Avis har vår førstekandidat Elisabeth Holter-Schøyen uttalt at vi ønsker å utvide ulvesonen i Asker til å gjelde hele kommunen. Dette forslaget springer ut av vårt ønske om bedre vilkår for ulven.

Ulven trenger bedre beskyttelse

Det er svært problematisk at ulver som vandrer utenfor nåværende ulvesone blir gitt fellingstillatelse på, selv om de ikke har skadet verken mennesker eller dyr. Vårt standpunkt er at ulven bør få leve og bevege seg i naturen, uten å bli truet av menneskelige inngrep. Vi ønsker å erstatte dagens praksis med avliving av ulv med alternative tiltak som flytting og bruk av rovvilthemmende gjerder for å beskytte beitedyr.

Bedre levevilkår og muligheten til å bevege seg naturlig

En utvidelse av ulvesonen til hele Asker vil gi ulvene bedre levevilkår og muligheten til å bevege seg gjennom sitt naturlige habitat. Vi vil også gjeninnføre buffersoner rundt ulvesonen for å sikre at streifende ulver får beskyttelse når de beveger seg utenfor sonen. Samtidig vil vi arbeide for strengere regler og oppfølging av jakt, spesielt under parringstiden, for å beskytte ulvene bedre.

Forpliktelse til å beskytte ulven og sikre levedyktige bestander

Underlagt internasjonale avtaler om bevaring av naturmangfold, som Bernkonvensjonen og konvensjonen om biologisk mangfold, har Norge en forpliktelse til å beskytte ulven og sikre levedyktige bestander i naturlige utbredelsesområder. Vi vil derfor arbeide for en vitenskapelig vurdering av hvor mange ulver som trengs for å opprettholde en sunn stamme.

Elisabeth Holter-Schøyen (V) - Leder Hovedutvalg for samfunnstjenester
Elisabeth Holter-Schøyen (V) – 1. kandidat for Asker Venstre ved kommunevalget 2023.

«I desember 2022 signerte Norge, representert ved klima- og miljøministeren, en global naturavtale. Imidlertid reises bekymring om ministeren virkelig har forstått at ulv er en del av naturmangfoldet og en viktig del av norsk natur. Umiddelbart etter avtalens signering ga regjeringen tillatelse til felling av ulv innenfor ulvesonen. Asker har vedtatt en temaplan for naturmangfold, som inkluderer forvaltning og vern, samt tiltak for å stoppe og reversere tap av arter og naturtyper.» uttaler Elisabeth Holter-Schøyen (V), leder for hovedutvalget for samfunnstjenester i Asker.

Opprettholde et balansert økosystem

Vern av ulv handler ikke bare om å beskytte selve arten, men også om å opprettholde et balansert økosystem. Å bevare ulven er derfor essensielt for å opprettholde en sunn og variert norsk natur.

Vi oppfordrer til å støtte oss i kampen for bedre vern av ulven. Sammen kan vi jobbe for en bærekraftig og harmonisk sameksistens mellom mennesker og dyreliv, der vi tar vare på ulven og respekterer dens naturlige rett til å leve i våre dype skoger.

For å lese hele avisoppslaget, besøk Røyken og Hurums Avis.

Asker Venstre – Sammen for et rikt naturmangfold og bedre vern av ulven.