Vi vil ta Asker framover – for et grønnere, rausere og varmere Asker

Asker Venstres førstekandidat ved kommunevalget 2023, Elisabeth Holter-Schøyen.
Asker Venstres førstekandidat ved kommunevalget 2023, Elisabeth Holter-Schøyen., Foto: Jeppe Holter-Schøyen

Asker Venstre er stolte av våre fire valgløfter som vi vil jobbe for å oppfylle for et grønnere, mer inkluderende og bærekraftig Asker. Vi har utarbeidet konkrete tiltak for å sikre mer natur, bedre oppvekstvilkår for barn og unge, flere grønne jobber og et bedret kollektivtilbud.

Mer natur, mindre utslipp

Vi vil stanse nedbyggingen av natur og jobbe for å reetablere natur som har gått tapt. Gjennom innføring av naturregnskap vil vi ta bedre vare på vår verdifulle natur. Vår største hjertesak er forholdene i Oslofjorden som lider under sterk forurensing, og som vi jobber hardt med å gjøre noe med. Asker skal være en foregangskommune for fornybar energi og klimakutt, der vi prioriterer klima- og naturvernhensyn i utbyggingssaker og legger til rette for kollektivnær stedsutvikling. Vi vil gjøre det enklere å gå, sykle og reise kollektivt for å redusere klimagassutslippene.

Ung i Asker – Inkludering og muligheter for alle

Vi vil sikre en god oppvekst for barn og unge i Asker, der vi legger til rette for varierte hverdager og like muligheter for alle. Asker Venstre ønsker løpende barnehageopptak og et inkluderende miljø som fokuserer på individuelle behov og utvikling gjennom lek og samarbeid. Vi vil styrke lærerne og gi dem de beste forutsetningene for å tilby utfordringer tilpasset hver enkelt elev. Gratis SFO for lavinntektsfamilier og tilgjengelig skolehelsetjeneste vil være blant våre satsingsområder, i tillegg til satsing på yrkesfag og flere lærlingplasser samt økt støtte til aktiviteter og kulturskolen for lavinntektsfamilier.

Flere grønne jobber der folk bor

Asker har et variert næringsliv, og vi ønsker å gjøre kommunen enda mer attraktiv for næringslivet. Vi vil støtte opp under utviklingen av ny virksomhet uten å svekke natur eller trafikksikkerhet og videreføre grønt innovasjonsfond. Samarbeid med lokale reiselivsaktører og opplevelsesnæringer samt støtte til sosialt entreprenørskap vil være en del av vår satsing. Vi vil også ha tett samarbeid med landbruk og grøntnæring og sikre gode beredskapsrutiner – samt støtte opp om lokale småbedrifter og bidra til en sirkulær økonomi.

Én sone i hele Asker og mer buss, båt og tog

Vi vil forbedre kollektivtilbudet i Asker betydelig. Gjennom samarbeid med staten, fylket og kommunen ønsker vi å kutte prisene på kollektivtransport for å gjøre det mer tilgjengelig for alle. Vårt mål er å redusere kø og klimagassutslipp ved å tilby billigere billetter, flere linjer og økt frekvens. Videreutvikling av hurtigbåter, matebusser og flere parkeringsplasser vil også bidra til å forbedre transporten og avlaste veiene. Vi vil prioritere sykkelveier, gangveier og vinterdrift for å oppnå en mer bærekraftig transportløsning.

Asker Venstre er klare til å ta tak i utfordringene og realisere våre valgløfter. Sammen kan vi gjøre Asker til en enda bedre kommune for alle innbyggerne våre, der vi tar vare på naturen, styrker oppvekstvilkårene for barn og unge, skaper flere grønne jobber og forbedrer kollektivtilbudet.

Stem Venstre – Vi tar Asker framover!