Langmyra – en tapt myr i hjertet av Jessheim?

Bildet er hentet fra saken "Siste vår i Langmyra" hos vannfakta.no, Foto: Vannfakta.no

Hva er en myr – og hva betyr den for deg?

Langmyra er en myr som går inn i selve hjertet av Jessheim sentrum. En myr som har vært der lenge før alle som leser dette ble født. En myr har som kjent flere egenskaper som gagner klimaet, og oss som lever her. Blant annet er myr den naturtypen her på jorden som lagrer mest karbon pr. arealenhet. Denne karbonen ville ellers ha bidratt til global oppvarming. Så mye som 250 000 tonn CO2 kan være lagret i torva på bare èn kvadratkilometer myr. I tillegg til dette så er en myr et naturlig flomvern, og et viktig levested for mange insekter, planter og fugler.

Skjermbilde fra kommunale sakspapirer. Den røde streken er i Langmyra. Selve skjermbilde er hentet fra saken “Siste vår i Langmyra” hos vannfakta.no

Vi har advart mot konsekvensene

Allerede i 2019 var Stein Vegard Leidal ute i lokalavisen å advarte mot konsekvensene av hva som den gang var i startfasen. Leidal kommenterte i 2019 – Terskelen skal beskytte det nye boligområdet nord for myra for flom. Dette vil naturligvis endre vannstanden, og få store konsekvenser for planter og dyr. Her blir myrområdene rett og slett delt i to. Naturverdiene nedprioriteres gang på gang. Jeg ser nå fram til å se hva det nye politiske skiftet vil gjøre. Venstre vil kjempe for denne saken når den kommer til sluttbehandling, og vi håper våre rødgrønne partnere støtter oss i dette.

Et enstemmig formannskap ga sin støtte til boligprosjektet i 2022

Enstemmig – og helt uten debatt vedtok formannskapet i Ullensaker tirsdag 13. september 2022 detaljreguleringsplanen for Jessheim sørøst – Langmyra.

Men før man kan begynne slike prosjekt er det noen krav man må oppfylle før de settes igang. Les saken i mittjessheim her.

Utdrag fra mittjessheim sin sak: Før det gis tillatelse til tiltak for ny bebyggelse, skal alle tiltak innenfor reguleringsplan for Grønnstruktur Jessheim sørøst, Langmyra være ferdig opparbeidet. Det inkluderer lysløypetrase, turstier, møteplasser og terskel over Langmyra.

Vann- og avløpsanlegg må være godkjent som driftsklart, og omkjøringsvegen skal være ferdig bygd før boligene kan tas i bruk.

– Vi tenker å starte på de interne veiene og VA-anlegget i april neste år. Jeg tror ikke vi rekker noe før det, fordi omkjøringsveien må være ferdig først, sier Anne Synnøve Kalhovd Thorenfeldt (Prosjektutvikler i Obos Block Watne) .

Langmyra 3. april 2023. Bildet er hentet fra saken “Siste vår i Langmyra” hos vannfakta.no

Anklager utbygger for løgn

JM Norge har tidligere i år hatt en annonse hvor teksten var direkte misvisende. Vår lokalpolitiker Stein Vegard Leidal var på saken, og anklaget utbyggeren for løgn. “Grunneierne har spilt inn forslag om utbygging i absolutt hele Jessheimmarka, unntatt mindre områder i øst mot Rambydalen. At feltet deres grenser til den smale grøntstrukturen – som i hovedsak er myr og der det skal bygges brede traseer til lysløype, turvei, rasteplasser m.m – er noe helt annet enn naboskap til vernet skog.”

Dette skrev Stein Vegard Leidal etter å ha sett JM`s annonse.

JM Norge endret teksten i annonsen etter vår kritikk, det het ikke lenger “vernet skog”, men det påstås fortsatt at leilighetene får skogen som nærmeste nabo.

Vi er svært tydelig i vår kritikk, les hele denne saken i mittjessheim her.

Fem dager siden en annen nyhet kom i denne saken

Utbyggeren får nemlig hoppe over et sentralt rekkefølgekrav – Ullensaker kommune har nemlig godkjent at JM Norge kan starte byggingen av boligene, før grønnstrukturområdet Langmyra er opparbeidet. Dette er et sentralt rekkefølgekrav i slike saker – som JM Norge nå får hoppe over. Les hele saken i mittjessheim her.

Vår ordførerkandidat Thorbjørn Merkesdal er kritisk til kommunens håndtering av området, og stempler dispensasjonen som en møkkasak.

– En møkkasak, men det gjelder jo alt som skjer i det området, sier Merkesdal, og fortsetter:

– Jeg er rimelig oppgitt og frustrert over måten kommunen har håndtert hele arbeidet med grøntstrukturen på.

Thorbjørn Merkesdal var nylig på besøk i Langmyra – mot sentrum. Foto: Stefan Sørlie Oure

Tidligere i år, i februar, ble det nemlig vedtatt at det kan bygges to ekstra terskler i Langmyra. Da fremmet Merkesdal på vegne av Venstre et forslag om at tersklene må medføre minst mulig endring av myras økologi, biologi, og hydrologi – noe som fikk flertall.

– Mitt forslag er krevende for kommunen å oppfylle, og det betyr at grøntstrukturen nok tar lengre tid å få på plass enn planlagt. Vi kommer til å klage om vi ikke blir fornøyd med hvordan kommunen løser dette, sier Merkesdal.

– I utbyggingen endres skogsbunn til asfalt og harde overflater, som ikke drenerer seg selv. Dette vannet må ledes bort et sted. Kommunen har tenkt at Langmyra skal være et lokalt «magasin» for overvann før vannet renner videre inn i ledningsnettet. Ledningsnettet har for liten kapasitet, og derfor vil myra måtte bli oversvømt i perioder. Kommunen velger å bygge ned Langmyra med terskler, i stedet for å finne mer moderne løsninger, sier Merkesdal.

Kommunen slaktes av fylket og staten

Nå slaktes altså Ullensaker Kommune, ikke bare av fylket – men også staten. Det blir kalt en “bit-for-bit nedbygging av norsk natur”. Les hele saken i Mitt Jessheim her.

Fylkeskommunen og statsforvalteren raser mot Ullensaker kommunes planer for Langmyra i Allergotskogen.

– Større slakt av et kommunalt forslag har jeg aldri sett.

Det sier Thorbjørn Merkesdal, etter å ha lest nedsablingen av kommunens planer for Langmyra i Allergotskogen.

Ullensaker kommune ønsker å etablere tre terskler i myra, som de mener er nødvendig for å håndtere overvann fra boligene som skal bygges i området og den nye omkjøringsveien.

Se video av Thorbjørn Merkesdal i kommunestyret fra mars 2021 her:

Statsforvalteren uttaler følgende i mittjessheim – “Etablering av terskler vil medføre inngrep som er uheldig for naturmangfoldet knyttet til myra. Det bør vurderes alternative plasseringer av tersklene, som ikke innebærer nedbygging av myr”.

Viken fylkeskommune og Statsforvalteren i Oslo og Viken fraråder tiltaket på det sterkeste, og varsler altså at de vil vurdere å klage om kommunen går videre med planen.

– Kommunen tenkte opprinnelig at dette kunne gjøres innenfor den opprinnelige reguleringsplanen. Det viser en total mangel på kompetanse og seriøsitet i Ullensaker kommune, som er helt hårreisende, sier Merkesdal.

Statsforvalteren advarer om at terskel to og tre vil berøre inntill 1650 kvadratmeter med torvmasser, og kunne medføre at myra blir mer utsatt for både tørke og perioder med økte vannmengder.

Dette advarte vi altså mot tidlig i 2019, se lenke til sak i MittJessheim øverst i denne artikkelen. Da uttalte Stein Vegard Leidal følgende: Jeg er redd myra slutter å være myr. Denne bekymringen deles altså av både Viken fylkeskommune og Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Fraråder kommunen å gå videre med planene

Statsforvalteren mener tiltaket vil medføre stor belastning på et myrområde med svært høy verdi.

I tillegg ønsker de å bli holdt oppdatert om kommunens videre behandling av saken.

Vi ber om å bli holdt orientert om kommunens videre behandling av saken for å kunne vurdere å påklage et eventuelt positivt vedtak.

I tillegg til dette så mener Viken fylkeskommune at kommunen ikke har vektlagt de negative konsekvensene godt nok.

«Viken fylkeskommune fraråder det omsøkte tiltaket. Dersom kommunen innvilger dispensasjon for etablering av to ekstra terskler i Langmyra, vil vi vurdere å fremme saken for politisk behandling med anbefaling om å påklage vedtaket». For å tydeliggjøre dette så skriver altså fylkeskommunen dette med fet skrift.

Fylkeskommunen har sett seg lei av det de kaller for bit-for-bit nedbygging av norsk natur, og mener i tillegg at urørte naturområder bør sikres mot ytterligere nedbygging. De ber kommunen droppe sine planer og heller ivareta myra med minst mulig inngrep;

«Tiltaket medfører stor samlet belastning på Langmyra, ved at store deler av en rik åpen sørlig jordvannsmyr går tapt som følge av direkte arealbeslag og som følge av endret vannhusholdning i myra. Tiltaket har potensielt også stor samlet belastning i et klimaperspektiv, ved at myra delvis tørkes ut og frigjør store mengder klimagasser. Vi mener det mangler kunnskap om effekten av påvirkninger og risikoen for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfold.»

Last ned uttalelsene under;

De slakter ikke bare dispensasjonssøknaden, men hele det opprinnelige forslaget

– De slakter ikke bare dispensasjonssøknaden, men hele det opprinnelige forslaget. Fylkeskommunen bruker fet skrift i konklusjonen sin, og det har jeg aldri sett før. Dette betyr spikeren i kista på forsøket fra Ullensaker kommune på å bygge ned Langmyra, sier Merkesdal.

Merkesdal ber Ullensaker Kommune om å akseptere akseptere tilbakemeldingene og tenke nytt. Han forventer at prosjekter i milliardklassen nå vil bli utsatt, og mistenker at kommunen kan bli erstatningspliktig overfor flere utbyggere.

– For å være på den sikre siden bør vi gå inn og revurdere alle reguleringsplaner i området, og det er mange. Ideen om å grave opp myra for å bruke den som magasin for overvann er i alle fall en historisk dårlig tanke, som nå endelig må legges død. Dette er en måte å tenke på natur og overvann som kanskje «holdt vann» for noen tiår siden, men nå har vi kommet lenger.

Inger Anita Merkesdal som driver vannfakta er Venstres ordførerkandidat, Thorbjørn Merkesdal, sin søster. De har ikke jobbet sammen om teksten som hun har skrevet på vannfakta.no. – Les saken “Siste vår i Langmyra”, på vannfakta.no her.