Fullverdig togtilbud for Larvik

Artikkelforfattere Odin Thune og Stig Halvorsen, Foto: Silje Østby Thune

Odin Thune (listekandidat for Larvik Venstre og Vestfold Venstre) og Stig Halvorsen (listekandidat Larvik Venstre) er begge opptatt av Vestfoldbanen og togtilbudet. De kjemper for en raskere og dobbeltsporet Vestfoldbane uten togbytte i Tønsberg. Denne artikkelen er publisert i Østlands-Posten nylig:
Fremtiden er grønn og fornybar. Jernbanen er vår tids samfunnsbygger som bidrar til et større arbeidsmarked og kobler sammen kompetansemiljøer og utdanningsinstitusjoner. For Larvik-regionen er det viktig med et godt jernbanetilbud internt i Vestfold, til Oslo og til byene i Grenland.

Gjennom flere tiår er det planlagt og bygget dobbeltsporet jernbane gjennom Vestfold. På slutten av fjoråret presenterte jernbanemyndighetene et forslag til ruteplan fra 2025 uten togstopp ved alle stasjoner på Vestfoldbanen.

Venstre vil konsekvent kjempe for at de reisende i fylket skal få det togtilbudet som har vært politisk forankret i mer enn 20 år, altså togstopp ved alle stasjoner og halvtimesavganger. Venstre krever et fullverdig togtilbud for de reisende når de nye dobbeltsporene Drammen – Kobbervikdalen og Nykirke – Barkåker åpner i 2025.

Vestfoldbanen, Larvik stasjon.

For togreisende fra Larvik er det viktig med kortere reisetid, bedre regularitet og at vi unngår togbytte internt i Vestfold eller for reiser til Grenland. Togreisende i Vestfold må kunne reise fra nord til sør i fylket uten å måtte foreta togbytte i Tønsberg, slik forslag til ny ruteplan legger opp til. Det må være praktisk og forutsigbart for folk å bruke toget, uten unødvendig togbytte og med stopp på alle stasjoner, slik at toget blir den foretrukne reisemåten både internt i Vestfold og mellom Vestfold og naboregionene. Kort sagt: Vi må utvikle jernbanen i Vestfold som «fylkets T-bane».

Det ferdig utbygde dobbeltsporet mellom Porsgrunn og Larvik og åpningen av to nye dobbeltspor i Vestfold/Drammen i 2025 gir en historisk mulighet til å redusere reisetiden og øke frekvens og kapasitet på Vestfoldbanen. Vi vet at Porsgrunn og Skien er to av stasjonene på Vestfoldbanen med størst passasjervekst.

Venstre vil opprettholde alle stasjoner på Vestfoldbanen og sikre en god tilbringertjeneste. Vi vil jobbe systematisk for å styrke samarbeidet mellom tog, buss og fly. Så lenge det går tog, så går det buss, og så lenge det går fly, så går det tog.

Venstre vil være pådriver for at utbyggingen av dobbeltspor fra Stokke til Sandefjord påbegynnes tidlig i planperioden for Nasjonal transportplan (NTP) 2022–2033.

Vestfoldbanen må bygges ut med en standard og kapasitet som er i pakt med Stortingets vedtak og ambisjonsnivå for Intercity på Østlandet. Vestfold Venstre vil aldri akseptere at utbygging av en moderne jernbane mellom alle Vestfold-byene skrinlegges eller skyves langt ut i tid.

Hele Vestfold må i samarbeid sørge for at fremtidig jernbanetrasé for strekningen Tønsberg – Larvik avklares gjennom en god planprosess. Vi må ikke risikere at uenighet om linjevalget fører til enda flere års forsinkelser og at Vestfoldbanen taper i kampen om bevilgninger til nye banestrekninger.

For Larvik og Grenland er det nødvendig at hele Vestfoldbanen bygges ut med dobbeltspor. Det har stor betydning for reisetid, frekvens og regularitet. Vi kan ikke la en så stor investering som dobbeltsporet Larvik – Porsgrunn ligge der uten å bli benyttet fullt ut.

For Larvik kommune er det også avgjørende at det blir tatt en snarest mulig beslutning om linjevalget for nytt dobbeltspor mellom Sandefjord og Larvik, slik at rammene for den videre utviklingen av Larvik by avklares. Det vil være svært uheldig om by- og tettstedsutviklingen settes på vent i påvente av fremtidig jernbanekorridor. Venstre mener dagens 140 år gamle «grevskapsbane» må avløses av et moderne dobbeltspor og ny jernbanestasjon i Larvik sentrum.

Fullverdig utbygging av Vestfoldbanen er en viktig del av det fremtidige jernbanenettet i Norge. Med nytt dobbeltspor mellom Larvik og Porsgrunn og videre utbygging av dobbeltspor i Vestfold får vi en unik mulighet til å koble sammen Vestfoldbanen med Sørlandsbanen. Ved å bygge en helt ny bane gjennom Grenland sikres et moderne jernbanetilbud mellom Oslo – Vestfold – Kristiansand og Stavanger. På denne måten vil Vestfold og hele Sør-Norge få et enda bedre jernbanetilbud.

Odin Thune, 3. kandidat Larvik Venstre og 4. kandidat Vestfold Venstre
Stig Halvorsen, 4. kandidat Larvik Venstre