Veiholmen

Politisk program
2023 – 2027

Smøla Venstre

Foto: Magnus Buseth (flickr (CC BY 2.0))

Her finner du Smøla Venstres politiske program. Dette er valgprogrammet vårt og politikken vi i Smøla Venstre går til valg på og vil jobbe for i Smøla kommune i perioden 2023 – 2027.

Sammen tar vi Smøla framover.

Smøla skal være en kommune der folk trives, ønsker å bo og vil besøke. Vi må ha gode offentlige og private tilbud, og varierte og nye kultur- og fritidstilbud. Den beste utviklingen får vi når det offentlige, næringsliv og frivillighet samarbeider, men som det offentlige legger til rette for gjennom planer, møteplasser og økonomisk støtte.

Smøla Venstre vil ha en framtidsretta kommune som tar aktivt del i klimadugnaden for en grønn framtid, som gir støtte til gamle og nye næringsaktøter, og skaper gode levekår for alle.

Et kommunestyrevalg gjelder først og fremst din hverdag. Derfor må politikken sette søkelyset på de daglige, konkrete spørsmålene som opptar oss. Det er viktig med et sterkt lokalt folkestyre med aktiv medvirkning fra innbyggerne. Det er i samspillet mellom enkeltmennesket og fellesskapet vi kan utvikle et godt samfunn.

I dette programmet finner du en kort beskrivelse av saker Smøla Venstre mener det er viktig å arbeide for. Men vi ønsker at du skal være med og ta ansvar! Bruk politikerne for å fremme de sakene du mener er viktige for Smøla, og for deg. Det er du som bestemmer, gjennom politiske valg, gjennom samarbeid og gjennom aktiv deltagelse i demokratiske prosesser!

Sammen tar vi Smøla framover.

Politisk program for Smøla Venstre
2023-2027

Næring og arbeidsplasser

Venstre er næringspartiet

Arbeidsplasser er avgjørende for bosetting og et levende lokalsamfunn. Et hovedmål for Smøla Venstre er at kommunen bidrar aktivt med å legge til rette for utvikling av et allsidig, framtidsretta, grønt og lønnsomt næringsliv.

Smøla kommune er den største arbeidsgiveren på Smøla. Smøla Venstre ønsker at kommunen skal framstå som en god arbeidsgiver med attraktive arbeidsplasser.

Smøla Venstre vil:

 • styrke en offensiv nærings- og kultursatsing gjennom en videreføring av Smøla Nærings- og Kultursenter KF, i samhandling mellom kommunen og næringslivet, der det settes av 5 – 10 millioner kroner i et næringsfond.
 • arbeide for nye, bærekraftige oppdrettskonsesjoner og for dyrking av tare, samt avleda arbeidsplasser innenfor service o.l.
 • arbeide for videre utvikling av Vikan havneområde, med fokus på etablering av næringer.
 • arbeide for fortsatt drift og videre utvikling av Smøla vindpark.
 • profilere og styrke reiselivet for etablerte bedrifter og tilbud, samt støtte aktivt opp om nye planer.
 • ha fokus på Smøla kommune som arbeidsplass, med mulige stimuleringsordninger for å beholde og rekruttere.
 • arbeide for å styrke barn og ungdoms tilknytning til kommunen, med tilbud om lærlingplasser og informasjon om næringslivet og dets muligheter.
 • gi støtte til ungdom som ønsker å starte egen næring
 • gi støtte til lokalt landbruk og fiskeri, blant annet gjennom merkevarebygging.

Levende lokalsamfunn

Folk først.

Gode lokalsamfunn har et mangfold av aktiviteter, slik at alle finner noe de kan trives med. Frivillig arbeid og gode kulturmiljøer er limet i lokalsamfunnet, og en kilde til personlig utvikling. Idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet gir frihet, tilhørighet og bedre folkehelse.

Alle generasjoner bør ha tilgang til et godt og variert kulturtilbud.

Smøla Venstre vil:

 • sørge for etablering av frivillighetssentral.
 • gi økt støtte til frivillige lag og organisasjoner.
 • arbeide for planer og videre utvikling av områder der folk ønsker å bo, og stimulere til økt privat boligbygging.
 • sikre god drift av “Fru Guri av Edøy” som Smølas “kulturelle fyrtårn”.
 • arbeide for videreutvikling av Edøya som Middelaldersenter og Regionalt Pilegrimssenter.
 • at det skal lages en overordna kulturplan, inkl. gjennomgang av all museumsaktivitet.
 • støtte reguleringsplan for mulig bygging av “Kystkultursenteret” på Veiholmen.
 • at det skal brukes mer penger på vedlikehold av offentlige bygninger.
 • at det etableres minnelund på Vollan gravsted
 • at kommunen tar over forvaltning og drift av gravstedene.
 • at Smøla fortsatt skal være en god kommune for bosetting av flyktninger og innvandrere.

Oppvekst

Utdanning har høy prioritet for Venstre, og det er et mål å skape en skole som ser alle elever, og som evner å tilby mestring og læringsglede.

Smøla Venstre skal fortsatt ha et sterkt fokus på gode oppvekstvilkår. Vi skal legge til rette for gode læringsmiljø i barnehage og skole, og ha et mangfold av aktiviteter som barn og unge kan delta i på fritiden.

Smøla Venstre vil:

 • at SFO skal være gratis for alle.
 • arbeide for at det skaffes nok kvalifiserte lærere til barnehager og skole.
 • styrke skolen med nok støttepersonell, som kan hjelpe elever med ulike utfordringer.
 • at skoleelever har god tilgang på varierte og oppdaterte læremidler, både digitale og fysiske.
 • arbeide for gode overganger mellom barnehage – grunnskole – videregående skole.
 • bygge ny svømmehall.
 • arbeide for oppgradering og bygging av fremtidsrettede barnehager.
 • sikre fortsatt god drift av kulturskolen, og sette av midler til flere behovsprøvde friplasser.
 • redusere leiepriser for Smølahallen i forbindelse med organiserte aktiviteter til barn og unge mellom 0-16 år.

Klimavennlige lokalsamfunn.

Venstre er miljøpartiet.

Venstre vil at det skal være enkelt å bidra i klimakampen og leve et godt liv hvor vi tar vare på naturmiljøet.

Arbeidet for å kutte klimagassutslipp er like viktig lokalt som nasjonalt. Det er summen av små og store grønne handlinger som gir virkning.

Samarbeid mellom næringsliv, kommune og sivilsamfunn er nødvendig for å finne løsninger som får ned lokale utslipp. Det viktigste kommunen kan gjøre, er å legge til rette for grønn næringsutvikling og ta i bruk det handlingsrommet kommunen har til å lede an i klimaarbeidet.

Smøla Venstre vil:

 • at det gis støtte til klima- og energitiltak i næringsvirksomheter og privatboliger.
 • arbeide for at det gis støtte til etablering av grønne næringer.
 • at det etableres et kommunalt klima- og energifond for ENØK-tiltak i private boliger.
 • arbeide for at det etableres/videreutvikles gjenbruksstasjon, bruktbutikk, og låneordning for div utstyr (BUA).
 • arbeide for bedre renovasjonsordning for fritidsboliger.
 • at det etableres flere ladestasjoner for kjøretøy.
 • at kommunen skifter ut fossile biler med nullutslippsbiler.
 • at det stilles strenge klima- og miljøkrav i kommunale anskaffelser og byggeprosjekt.

Helse og omsorg

Et trygt og nært helsetilbud av høy kvalitet er viktig for trygghet og trivsel, og for at alle skal ha frihet og mulighet til å delta i samfunnet.

God fødselsomsorg gir trygghet, og fremmer bolyst i etableringsfasen. Med økt fokus på kvinnehelse i alle livets faser er det viktig å ha en god jordmor- og følgetjeneste i kommunen. Helsestasjon og skolehelsetjeneste er viktig for forebygging og behandling av fysiske og psykiske problemer.

Fokus på rusforebyggende arbeid og rusbehandling for folk i alle aldre er en viktig del av rusomsorgen.

Antall eldre øker betydelig. For å kunne bo hjemme lengst mulig er det nødvendig med assistanse av nok helsepersonell og bruk av velferdsteknologi.

Smøla Venstre vil:

 • prioritere god fødselsomsorg og kreve at følgetjenesten for fødende kommer på plass igjen.
 • bygge tilstrekkelig antall framtidsretta omsorgsboliger og sikre et tilstrekkelig antall sykehjemsplasser med god bemanning.
 • arbeide for et best mulig helsetilbud i samarbeid med blant annet distriktsmedisinsk senter (DMS) i Kristiansund og det nye sykehuset for Nordmøre og Romsdal (SNR).
 • arbeide for en godt organisert demensomsorg.
 • ha fortsatt satsing på Friskliv som viktig forebyggende helsetjeneste.
 • arbeide for fortsatt gode tjenester innen rus og psykiatri.Les mer om vår politikk og våre kandidater på våre nettsider venstre.no/smola
 • at vi fortsatt satser på velferdsteknologi som gjør det enklere å klare seg selv i egen bolig.

Samferdsel

For en øykommune som Smøla er gode kommunikasjoner en forutsetning for trivsel og utvikling, og gir handlingsrom og frihet i hverdagen.

Smøla Venstre vil arbeide for gode samferdselstiltak som sikrer næringslivets og befolkningens transportbehov på en effektiv, trafikksikker og miljøvennlig måte. Tilbudene innenfor ferge, hurtigbåt og buss må sikres og forbedres.

Smøla Venstre vil

 • arbeide for å beholde og videreutvikle et fergetilbud som er bedre enn i dag, med to ferger over Talgsjøen og Edøyfjorden, og med “sømløs” korrespondanse alle ukedager.
 • arbeide videre gjennom Nordre Nordmøre Bru- og Tunnelselskap med utredning og regional prioritering av fastlandsforbindelse over Edøyfjorden og Talgsjøen.
 • arbeide for at elever som deltar på fritidsaktiviteter etter skoletid kan benytte gratis skoleskyss til kl 17:00.
 • sikre fremtidsrettet og forutsigbar drift av Kystekspressen og god busskorrespondanse.
 • arbeide for vedlikehold og forbedring av veistandarden på kommunale og fylkeskommunale veier, bl.a. veien til Skarpneset.
 • oppgradere kommunens trafikksikkerhetsplan, og jobbe for at det blir gang- og sykkelveier der det er størst behov.
 • arbeide for ny fylkesvei utenom Hopen sentrum mot Veiholmen.
 • arbeide for regional styrking ved etablering av ny fergeforbindelse Aure-Hitra