Naturvalget

Foto: Helle Frogner

Nylig fikk WWF Verdens naturfond gjennomført en undersøkelse som viser at to av tre velgere mener at bevaring av lokal natur er viktig i årets kommunevalg. At folk opplever dette som viktig er ikke underlig. Situasjonen for naturmangfoldet er alvorlig.

Natur og naturmangfold er et høyaktuelt tema i Osterøy kommune. Statnett har signalisert at de jobber med planer om kraftlinjer gjennom kommunen, der konsekvenser for natur vil bli et viktig spørsmål. Vi vet at det på Osterøy skjer utslipp til vassdrag, og det blir deponert masser som skader naturen, og gir spredning av svartelistede arter. Og ikke minst vet vi at arbeidet med kommuneplanen er i gang. Denne planen vil være det absolutt viktigste grepet Osterøy heradsstyre tar for å verne natur.

WWF utfordrer politikerne til å være tydelig på konkrete tiltak for naturen. Her er det Osterøy Venstre vil:

  • at det blir gjort en kartlegging av naturmangfoldet i Osterøy kommune, særlig i områder med mye utbygging.
  • at vi får laget tiltaksplan for svartelistede arter, bl.a. parkslirekne og kjempebjørnekjeks, og søker samarbeid med lag og organisasjoner for gjennomføring av tiltak.
  • at vi øker kunnskapen om det vernede vassdraget Loneelva, og vårt særlige ansvar for bl.a. elvemusling og villaks.
  • at nærturområder inn mot de store befolkningskonsentrasjonene ikke blir bygd ned, men kan fortsette å være nære naturopplevelser i hverdagen.
  • at vi sørger for gode hensynssoner for natur i kommuneplanen.
  • at vi inngår interkommunalt samarbeid om naturmangfold, landbrukstjenester og kulturmiljø slik at vi får økt kompetanse.
  • at det søkes midler der disse finnes for å få gjennomført tiltak som bidrar til bedre vern av naturverdier. Venstre vil innføre ordningen Natursats der staten støtter kommunene økonomisk
  • at kommunen lager arealregnskap, og blir arealnøytral

Osterøy Venstre ønsker utvikling i kommunen, både når det gjelder næring og bolig. Vi vil at folk skal flytte hit, og at bedrifter skal kunne vokse. Dette krever areal – men ikke hvilket som helst areal. Vi ønsker fortetting inn mot sentrumsområdene våre, og vil stå for en tydelig og ansvarlig arealpolitikk med mer natur, ikke mindre!

Odd Roald Ravndal, 2. kandidat for Osterøy Venstre