Vi vil ha et inkluderende arbeidsliv

en mann med blaa vernehjelm ser paa hva en yngre mann i samme hjelm jobber med ved et bord. To ingenioerer som samarbeider.
Foto: Illustrasjon

Mange av dem som ønsker å jobbe står i dag på utsiden av arbeidslivet i Drammen. Dette er
sløsing med ressurser. Vi i Venstre vil få flere folk ut i arbeid og ta vare på menneskeverd.

Hvordan? Det vil vi gjøre gjennom å ta sterkere grep om Navs lokale tilbud, gjøre det lettere å kvalifisere seg til arbeid og skape et bedre samarbeid mellom næringslivet, utdanning og kommunen.

Et sted mellom én firedel og én tredel av Drammens arbeidsføre befolkning regnes som ikke-sysselsatte, altså at de verken er i jobb eller forsøker å skaffe seg jobb. En stor andel av disse kan dessverre ikke jobbe, grunnet alvorlig sykdom eller andre forhold som gjør deltakelse i arbeidslivet umulig. Men en annen stor andel har derimot forutsetninger for å gå ut i deltids- eller heltidsarbeid, og mange av dem vil, men får det av ulike grunner ikke til.

Å fjerne disse barrierene blir en hovedprioritering for oss i Venstre i årene framover.

Nav og de lokale tilbudene

Vi vil ta sterkere grep om Navs lokale satsinger, både gjennom den nasjonale delen av Nav og den vi
styrer selv gjennom kommunen. I dag opplever vi at lokale folkevalgte og administrasjon har for liten råderett over hvilke arbeidstilbud Nav skal tilby. Hvilke kurs som skal tilbys i Drammen kommune prioriteres regionalt ut fra hva som regnes som det viktigste for et gjennomsnitt av vår Nav-region. Behovene til innbyggerne i kommunene er imidlertid veldig ulike. I Drammen har dette resultert i at lavterskelkurs i for eksempel dataopplæring og kulturopplæring enten er nedskalert eller kuttet helt ut. Dette svekker mulighetene til særlig flerkulturelle innbyggere med lav arbeidskompetanse til å komme seg ut i arbeidslivet. Slik kan vi ikke fortsette. Vi vil derfor kjempe hardt for å ta lokal styring over hvilke arbeidsmarkedstiltak Drammens befolkning skal kunne få tilbud om.

Flere må få en sjanse i arbeidsmarkedet

Som Drammens største arbeidsgiver har kommunen selv muligheten til å løfte folk aktivt ut av arbeids-
ledighet gjennom å være mer fleksible på formelle krav til ansettelser. Er vi gode nok til å se forbi CV-hull, alternative bakgrunner og fremmede navn? Kan kommunen bli flinkere til å gi folk en sjanse?

Vi er også så heldige at vi har mange private arbeidsgivere i Drammen som er kjent for å ville gi folk en sjanse, og vi vil jobbe for at det skal bli flere bedrifter som tar denne sosiale profilen. For å klare dette må vi lytte til hva bedriftene sier at de trenger for å ta dette løftet. For noen typer virksomheter holder det med et minimum av økt norskkunnskap for å kunne starte med enkle oppgaver – eller et førerkort. Så kan bedriftene ta ansvaret for videre norskopplæring og kulturell opplæring etter at en ansettelse. Her kan små investeringer fra kommunen kan skape store ringvirkninger.

Samarbeid er nøkkelen

Et annet viktig moment vi vil fokusere på, er samspillet mellom universitetet, skolene, næringslivet og kommunen. En best mulig drevet kommune ser vi for oss at stimulerer til å utdanne mennesker innenfor de jobbene som trengs lokalt, og et næringsliv som tilpasser seg det som utdanningssystemet har forutsetninger for å kunne produsere lokalt. Dette krever en dialog, da både bedrifter og utdanning har
naturlige forutsetninger og begrensninger som legger rammer. På toppen av dette trenger vi en kommune som har en helhetlig strategi for hva slags profil arbeidsmarkedet i kommunen skal ha. Her vil vi i Venstre stille oss bak og videreutvikle kommunens nye Strategiske Næringsplan, og bruke denne som styringsdokument for å samkjøre alle gode krefter med mål om å få flere ut i arbeid.