Nå handler det om å prioritere

Jørgen Klafstad er lokallagsleder og varaordførerkandidat Lillesand Venstre, Foto: Tobias Strædet Jacobsen

Nå handler det om å prioritere – lp.no

Det er knappe 40 dager til valget. Du kan forhåndsstemme fra 10. august. Vi skal velge et nytt bystyre som skal ta Lillesand framover. Mange nye representanter står på valg, og vil raskt møte hverdagen og realitetene i politikken. Lillesand er en god kommune å leve i, mye er bra, men vi står opplagt foran viktige prioriteringer i kommende periode.

Mange gode forslag og konkrete løsninger spilles nå inn i valgkampen. Noen saker er også gjenkjennelige og henger ved byen. Først og fremst fordi omkamper, politisk polemikk og dårlig kommuneøkonomi setter en stopper for ønsket framdrift. Og at enkelte partier automatisk virker å gå i opposisjon og trenerer saker de ikke selv eier. Slik kan vi ikke ha det lenger. Det sliter ut politikere, administrasjonen, våre utvalg og skaper dårlig tillitt til våre folkevalgte.

Kulturendring må til

Politikkens vesen er ikke lett, men politikerne blir faktisk valgt til å løse oppgaver til det beste for Lillesand, byens borgere og våre gjester. Da handler det om å få en kultur i bystyret der vi sammen med administrasjonen tydeligere prioriterer hva vi faktisk og forsvarlig sammen kan gå for, og tverrpolitisk kan stå inne for over tid. Slik andre kommuner tenker og jobber. Se f.eks. hva Drammen kommune har fått til i sin nyskapning av byen. I bunn og grunn handler det om å skape en kultur hvor politikere og administrasjonen er stolte over hva som vedtas, skapes og blir målt på. Da trenger vi større tydelighet og åpenhet, der velgerne kommer tettere på politikerne og kommunens arbeide i prioriteringen av saker.

I partiprogrammene er det mange fellesnevnere og likhetstrekk som vi kan gi kraft og samles om. Forskjellene på partienes løsninger er heller ikke store, selv om det politiske verdigrunnlaget og retningsvalg naturlig nok er forskjellige. Venstre ønsker å invitere til en tverrpolitisk kulturendring, der fokuset blir å prioritere og levere bedre. Der vi tar et oppgjør med tidstyvene og møtestruktur, blir mer effektive og finner bedre måter å samarbeide på. Ikke minst at vi mer åpner opp for og får testet ut politiske løsninger i samarbeid med ulike miljøer og næringsliv, som ønsker å gi innspill og bidra både faglig og finansielt til det beste for Lillesand.

Hvilke saker bør vi prioritere?

Venstre mener det er tre hovedområder det nye bystyret bør prioritere i kommende periode:

– Barn, unge, skole og utdanning. Fordi kunnskap, læring og tidlig innsats skal sikre alle, uavhengig av bakgrunn, like muligheter og frihet til å forme sin egen framtid.

– Næringsliv, innovasjon og initiativ som gir nye jobber, vekst og økt verdiskaping. Fordi verdier må skapes før de kan deles.

– Et åpent og levende bysentrum med grønne lunger, et mangfoldig tilbud og kulturelle møteplasser. Fordi vi tar ansvar for grønn omstilling, og å utvikle byen vår til et inkluderende og godt sted å leve og være, med respekt for Lillesands identitet.

For hvert hovedområde har partiene ulike forslag og løsninger. Noen gamle, og noen nye. Venstre vil binde politikken sammen, forene og ta Lillesand framover gjennom å skape en ny styringskultur og mer effektiv saksbehandling. En stemme til Venstre sikrer borgerlig flertall og nødvendig kraft for å kunne skape vekst, utvikling og større inkludering.

Så er det du som velger som bestemmer. Husk å bruke stemmeretten.

Jørgen Klafstad Lokallagsleder og varaordførerkandidat Lillesand Venstre