Vi tar vare på næringslivet

Arbeider med gul maske staar over et apparat og sveiser.
Foto: Illustrasjon

Drammen har et rikt næringsliv, med en miks av stor og små innenfor de fleste bransjer. Venstre vil gjøre det enklere, både å starte og drive bedrift i Drammen, fordi vi er overbevist om at potensialet er enda større, men da må kommunen være en forutsigbar og forståelig samspiller.

Drammens næringsliv er variert og har historie mange hundre år tilbake til da Drammen var en
handelshovedstad med stor europeisk betydning. Det meste har endret seg siden da, men skaperviljen er fortsatt stor i Drammen. Næringsmiksen er står ikke tilbake for noen, med alt fra enkeltpersonforetak eid av håndverkere, kunstnere og bønder, til store AS og ASAer med milliardomsetning og hele verden som marked.

Vi må bygge på den gode erfaringen, og sikre at kommunen blir opplevd som fleksibel, løsningsorientert og tilgjengelig for alle som driver, eller ønsker å drive, næring hos oss. Vi må ikke la tungroddhet og
byråkrati holde skaperkraften tilbake

I Venstre vil vi ha en næringspolitikk der tillit til næringslivet er grunnholdningen. Vi må erkjenne at også de som skaper jobber i det private næringsliv, har et ønske om å bygge en bedre og mer attraktiv
kommune. Da må vi ha en kommune som har service og tilrettelegging som grunnholdning, ikke kontroll og mistillit. En konsekvens av dette er å forenkle prosesser. Det betyr også å redusere saksbehandling og automatisere ikke-skjønnsbaserte prosesser der det er mulig.

Service og ABC

Gründere og bedriftseiere må få en dør inn til kommunen. Venstre ønsker et servicesenter for
næringsdrivende som skal kunne rådgi, bistå med søknadsprosesser og fatte enkle beslutninger. Vi vil også styrke gründertjenestene slik enda flere kan få bistand i den krevende oppstartsfasen.

Arealpolitisk skal vi være forutsigbare: Vi planlegger etter ABC-prinsippet. Det betyr at sentrumsnære næringsarealer skal forbeholdes og tilrettelegges for bedrifter som har mye kunder, som kan komme seg dit til fots og sykkel og kollektivtransport. Desentraliserte arealer reguleres derimot til tunge produksjonsbedrifter og industri, med kortest mulig vei til E18, jernbane eller sjø. Slik sparer vi bedriftene for unødvendig tid i distribusjon og vi sparer innbyggerne i sentrum for unødvendig gjennomgangstrafikk.
Jordbruksarealer er et knapphetsgode og Venstre vil si konsekvent nei til omregulering til andre formål enn å produsere mat. 

Fruktbart samarbeid og støtte

Vi skal støtte opp om våre ulike næringsforeninger med driftsstøtte, og at foreningene i Mjøndalen og Svelvik videreutvikles for å ivareta sine kommunedeler. Derfor er det viktig å videreføre den aktivitets-
baserte støtteordningen som Venstre fikk gjennomslag for i forrige periode. Vi stiller oss bak “Grønn Vekst”-prosjektet som er igangsatt og vil gjøre det vi kan for å bidra til at dette samarbeidsprosjektet blir en suksess.

Kommunen er en stor innkjøper av varer og tjenester. Venstre ønsker at kommunen skal bruke denne innkjøpsmakten til å stimulere innovasjon og bærekraft. Ved å bruke innovative anskaffelser i enda større grad, vil vi både bidra til å utvikle nye og bedre varer og tjenester, samt sikre at vi får løsninger tilpasset vår tid. Kortreiste innkjøp er bra for klima og natur, og det stimulerer til lokal verdiskaping. Vi vil derfor bruke innkjøpsmakten til kommunen for å stimulere til at det handles mer med lokalmiljøet innenfor alle bransjer.

Næringslivet og utdanningssektoren i Drammen har et godt og konstruktivt samarbeid. Kommunen har en viktig rolle i dette samarbeidet, noe som blant annet kommer til uttrykk gjennom kommunens finansiering av stipendiater knyttet til utvalgte fagfelt. Drammen Venstre mener vi i enda større grad må være en aktiv bidragsyter inn i dette samarbeid, og se på hvordan vi kan kombinere kommunens, næringslivets og
akademias ressurser for gjensidig styrking. Dette krever en god og omforent strategi som forteller hva slags næringskommune vi vil være. Den nye strategiske næringsplanen er et slikt dokument. Venstre
stiller seg bak innholdet i denne, men erkjenner samtidig at næringslivet forandrer seg i et forrykende
tempo. Planen må derfor være et dynamisk dokument som muliggjør justeringer og fornyelse når dette trengs.