Venstre ønsker barnefamilier i Kvadraturen

Flere og flere boligeiendommer i Kristiansand gjøres om til hybler, det gjelder både eneboliger og leiligheter.

Reglene slik de var praktisert tidligere var at så lenge det var kjøkken, stue og bad i et hus, kunne en bygge så mange soverom en ville uten å søke.

Etter initiativ fra Venstre, anmodet et enstemmig bystyre i 2019 rådmannen om å endre kommuneplanen slik at Kristiansand kommune kan ta i bruk plan- og bygningsloven § 31-6 for å kreve søknadsplikt for oppdeling av boliger til hybler. I oversendelsesforslaget ble det spesielt pekt på områdene Kvadraturen og dens randsone, Lund og eventuelt andre områder som er truet av sterk hyblifisering.

Hyblifiseringen bidrar til at det blir vanskeligere for barnefamilier å bo i byen. Vi har også sett eksempler på at det er gjort ombygginger som ikke er lovlige og som i enkelte tilfeller også medfører stor brannfare og risiko for leietakere. Vi ønsker at Kvadraturen skal være levende og at det skal bo ulike folk der, barnefamilier, enslige, gamle og unge.

At kommunen har fulgt opp en enstemmig anmodning fra bystyret når det gjelder hyblifisering mener Venstre er bra, selv om reglene endelig skal vedtas når kommuneplanens arealdel kommer til behandling i bystyret til høsten. Så ser vi at det nok burde vært gjort et formelt vedtak om dette, i og med at behandlingen av kommuneplanens arealdel har dradd ut i tid.

Det undrer oss at Odd Nordmo (H) har kritiserte administrasjonen for å følge opp intensjonen i bystyrevedtaket fra 2019, da samme Nordmo var med å stemme for anmodningen fra bystyret. Nordmo spør også om Kristiansand skal ha mer rigide regler ved utleie av bofellesskap enn andre byer? Men faktisk er det sånn at blant annet Bergen og Trondheim praktiserer bestemmelsene i kommuneloven på samme måte som bystyret ønsker å gjør i Kristiansand.

I leserinnlegg 29. juni hoverer Nordmo over at Høyre har fått gjennomslag for at kommunens praksis skal endres. På den måten kan hyblifiseringen i Posebyen og andre sentrumsnære områder fortsette, på tross av at et enstemmig bystyre ønsker strengere regler, som skal bidra bidra til at at flere familier kan bo i disse områdene.

Ja, Nordmo skal ha rett i at kommuneadministrasjonen var litt raske med å praktisere reglene som et enstemmig bystyre ønsket, men vi velger å tro at administrasjonen handlet i beste mening.

Venstre er ikke tilhenger av at myndighetene detaljregulerer hvordan folk bruker sin egen bolig. Men når folk flytter ut og stadig flere bygårder blir gjort om til hybler, får det konsekvenser for store områder. Derfor støtter Venstre at kommunen nå, med utgangspunkt i de nye bestemmelsene i kommuneplanen, tar opp kampen mot ulovlig hyblifisering.

Mange har behov for tilgang på rimelige og små boliger, særlig studenter, det må vi ta på alvor. Derfor har Venstre støttet helhjertet opp om planer som legger til rette for flere studentboliger.

Petter Benestad, 3.kandidat

Jacob Haugmoen Handegard, ordførerkandidat

Innlegget sto på trykk 10.juli:
https://www.fvn.no/mening/debattinnlegg/i/l3aG3o/venstre-oensker-barnefamilier-i-kvadraturen