Grønnere og bedre Kragerø for natur, klima og mennesker

Venstre vil:

 • gi den historiske trehusbyen et større vern og miljø-revidere havnefronten
 • følge opp kulturminneplanen, sentrumsplanen og kommuneplanen
 • verne om skjærgården og allemannsretten, sikre bosetting og ha boplikt
 • plan-vaske (miljø-revidere) gamle reguleringsplaner
 • ha arealplan for sjø
 • bekjempe marin forsøpling og ha flere marine reservater
 • at Kragerø er en lavutslippskommune der egne biler og anleggsmaskiner er fossilfrie
 • ha billigere og hyppigere kollektivtransport
 • at kommunen stimulerer til energiøkonomisering og energiproduksjon
 • jobbe for bedre jordhelse, styrke jordvernet og frede myr
 • at kommunen verner egen skog
 • ha natur-, klima- og energiregnskap. Revidere Klima og energiplanen
 • at renovasjon i Kragerø baseres på sirkulær-økonomi
 • gjøre byens parker mer til et værested for barna
 • innføre 3 t gratis parkering i sentrum hele året
 • tilrettelegge mer for gående og syklende
 • innføre turistskatt (i første omgang cruiseskip) – stille miljøkrav
 • ha vernestatus på bynære friområder som Lovisenberghalvøya og Sjåen -området.