Et sosialt liberalt Kragerø

Venstre vil:

 • forebygge utenforskap for alle aldersgrupper
 • styrke helse- og omsorgssektoren, ha gode turnusordninger, hele stillinger og økt bemanning
 • styrke primærhelsetjenesten med ytterligere 1 fastlegehjemmel
 • fortsette tilbudet med jordmor under og etter svangerskapet
 • sikre et godt demenstilbud
 • at familier med barn med funksjonsutfordringer får helhetlig god oppfølging
 • styrke hjemmebasert pleie- og omsorgstjeneste
 • realisere 45 sykehjemsplasser på Marienlyst
 • rullere handlingsplanen for barn og unge i lavinntektsfamilier
 • at alle barn og unge får mulighet til å delta på idretts- og fritidsaktiviteter
 • at eldre eller personer med funksjonshemning, skal være sikre på at de kan leve et trygt liv enten de bor hjemme eller i eldreboliger/bofellesskap.
 • Sikre BPA
 • at kommunen alltid er åpen for å ta imot mennesker på flukt, inkludering gis prioritet.