Politisk program
2023-2027

Farsund Venstre

Her finner du Farsund Venstres politiske program. Dette er valgprogrammet vårt og politikken vi i Farsund Venstre går til valg på og vil jobbe for i Farsund kommune i perioden 2023 – 2027.

Program Farsund Venstre 2023 – 2027

Venstre er et utålmodig parti. Vi vil ta lokalsamfunnet vårt videre. Vi vil framover. Derfor satser vi på skole og kunnskap. Vi vil ta lokalt ansvar i klima- og naturkrisen, og vi støtter små og store jobbskapere. Venstre vil ha et lokalsamfunn der alle er frie og har muligheten til å delta.

Ta vare på naturen.

Venstre vil verne om naturen i kommunen. Vi vil stramme inn arealpolitikken for å stoppe nedbygging av biologisk mangfold og klimagassutslipp. Vi vil også restaurere og erstatte natur som blir borte. Vi vil ha byparker og grøntareal som alle kan nyte. Venstre vil gi kommunen lov til å verne natur lokalt og beskytte friområdene fra utbygging.

VI VIL:

 • Verne om natur og dyreliv
 • Sikre at kommunen alltid bygger i tråd med prinsippene for grønn stedsutvikling.
 • Ha en kommunal dyrevelferdplan.
 • Si nei til utbygging av vindkraft i naturen.
 • Ta initiativ til en  interkommunal gjenbrukshub.
 • Utvikle parkområdene i hele kommunen med aktiviteter for alle generasjoner .
 • Ha kommunal støtte til varmepumpe og energisparende løsninger.
 • Støtte Lista Fuglestasjon økonomisk

Grønne, levende og rause lokalsamfunn.

By- og stedsutvikling skaper viktige rammer for hverdagslivet. Derfor er det viktig at vi utformer lokalsamfunnene med inkluderende offentlige rom, som legger til rette for at alle kan leve et godt og miljøvennlig liv.

VI VIL:

 • Ha en byutviklingsplan .
 • Satse på økologisk landbruk og lokal mat.
 • Ha et verdig tilbud til alle med hjelpebehov.
 • Tilrettelegge for grønne reiser, redusere prisen på månedskort og jobbe for SVIPP løsninger.
 • Ha løpende barnehageopptak.
 • At Farsund fortsatt skal ha en kommunal legevakt.
 • Jobbe for trygge skoleveier.
 • Legge til rette for sykling med særlig fokus på barns skolevei.
 • Sikre drift av BUA og gode lokaler.
 • Styrke kulturskoletilbudet og redusere prisen.
 • Støtte Game of Lister.
 • Øke fysioterapi tilbudet.
 • Samle ungdomsklubbene i nytt lokale på den gamle videregående skolen i Vanse.
 • Jobbe for en sentralt plassert skatepark.
 • Sikre et godt kollektivtilbud for ungdom (SVIPP).
 • Sikre at alle eldre skal ha en god alderdom og et trygt botilbud.

En skole for fremtiden.

Utdanning er viktig for framtida. Derfor må vi gjøre skolen motiverende, slik at både lærere og elever opplever mestring. Venstre vil ha en helhetlig Farsundskole.

VI VIL:

 • Satse på ungt entreprenørskap i skolen.
 • styrke Havmonster og Bærekraftsuka.
 • Innføre e-sport som valgfag i grunnskolen.
 • Ha flere yrkesgrupper inn i skolehelsetjenesten
 • Løfte en diskusjon om en  felles ungdomsskole i kommunen.
 • Ha styrket helseteam i skolen.
 • Ha en skole med variert og stimulerende undervisning

Fremtidens arbeidsliv.

For å lykkes med å skape gode lokalmiljøer, er det viktig at flest mulig kan bidra og inkluderes i arbeidslivet. Venstre vil at man enkelt skal kunne skape en arbeidsplass for seg selv og andre, og at man enklere skal kunne jobbe fra der man vil. Farsund skal være en næringsvennlig kommune med et inkluderende og likestilt arbeidsliv.

VI VIL:

 • Støtte gründere.
 • Skape mer og skatte mindre.
 • Spesielt fokus på kvinnelige gründere
 • Ha lavest mulig eiendomsskatt.
 • Ha et likestilt og mangfoldig arbeidsliv.
 • Sørge for tilpassede arbeidsplasser for kommunens innbyggere med redusert arbeidsevne.
 • Sikre at alle som ønsker 100% fast jobb i helsesektoren skal ha mulighet til det.
 • Sikre sommerjobb til ungdom.