Oslofjorden dør – Vi må slutte å prate og begynne å handle. Nå!

Bildet viser Asker Venstres topp 5 kandidater ved kommunevalget 2023 - Elisabeth Holter-Schøyen (førstekandidat) i midten, Tobias Waage Bremnes (2. kandidat) andre fra høyre, Christian Skrede (3. kandidat) til høyre, Gro Buttingsrud (4. kandidat) andre fra venstre og Gunn-Torill Homme Mathisen (5. kandidat) til venstre.
Bildet viser Asker Venstres topp 5 kandidater ved kommunevalget 2023 - Elisabeth Holter-Schøyen (førstekandidat) i midten, Tobias Waage Bremnes (2. kandidat) andre fra høyre, Christian Skrede (3. kandidat) til høyre, Gro Buttingsrud (4. kandidat) andre fra venstre og Gunn-Torill Homme Mathisen (5. kandidat) til venstre. , Foto: Jeppe Holter-Schøyen

Oslofjorden er hjertet i et område som har det største naturmangfoldet i Norge. Fjordens naturtilstand er dramatisk svekket gjennom mange år, og bekymringen for fjordens fremtid har nådd et kritisk punkt. Torskebestanden er på et historisk lavt nivå, ærfuglen dør og tareskogen og ålegressengene blir stadig mindre. Miljøgifter og mikroplast truer livet i fjorden.

Hastverk for å redde Oslofjorden

Tidspunktet for handling er nå, og Oslofjorden trenger desperat vår hjelp. Fremtidige generasjoner skal også få oppleve gleden av bading, fisking og friluftsliv i en sunn og livlig fjord. Redningsarbeidet krever samarbeid fra alle samfunnssektorer, og både offentlige aktører, næringslivet og frivilligheten må stå sammen i kampen for å redde Oslofjorden.

Venstres plan for Oslofjorden

Venstre, som engasjerer seg sterkt i miljøspørsmål, har en omfattende plan for å redde Oslofjorden fra krisen den står overfor. Planen inneholder en rekke konkrete tiltak for å gjenopprette fjordens økosystem og bevare dens unike natur. Blant hovedpunkter i Venstres plan er:

  1. Sikring av allmennhetens tilgang til strandsonen: Venstre vil garantere at befolkningen fortsatt har tilgang til de vakre strendene langs Oslofjorden.
  2. Strengere regler og bedre støtteordninger for jordbruket: For å hindre avrenning fra jordbruket, vil Venstre innføre strengere regler og samtidig tilby bedre støtteordninger til bønder for å iverksette miljøvennlige tiltak.
  3. Nitrogenrensing av kommunale kloakkutslipp: Alle kommunale kloakkutslipp må få på plass nitrogenrensing, og at staten må bidra til at dette skjer raskere.
  4. Flere marine verneområder: Venstre vil ta initiativ til opprettelsen av flere marine verneområder både i Oslofjorden og Skagerrak for å beskytte det marine livet.
  5. Lokale fredningssoner for hummer: Planen innebærer også opprettelsen av flere fredningssoner for hummer for å bevare bestanden.
  6. Lokale fiskeforbudssoner: Venstre vil ta initiativ til å etablere lokale fiskeforbudssoner for å beskytte sårbare marine arter.
  7. Forbud mot bunntråling og lysfiske: For å bevare fjordbunnen og økosystemet, ønsker Venstre å innføre et totalforbud mot bunntråling og lysfiske i Oslofjorden.
  8. Forbud mot kloakkutslipp fra fritidsbåter og etablering av tømmeanlegg for båtseptik: Venstre vil arbeide for å forby kloakkutslipp fra fritidsbåter og har i Asker sørget for etablering av flere tømmeanlegg for båtseptik.
  9. Elektrifisering av fritidsbåter: Venstre vil sette fart på prosessen med å elektrifisere fritidsbåter for å redusere miljøpåvirkningen.

I arbeidet vårt tar vi sikte på å ivareta sårbare arter, utvalgte naturtyper, kulturminner og kulturmiljøer. Vi tar aktivt del i bekjempelsen av fremmede arter, inkludert stillehavsøsters, samtidig som vi ser at også mink er en utfordring. Videre engasjerer vi oss i pilotprosjekter som har som mål å styrke livet på havbunnen gjennom opprettelse av rev og ålegrasenger. Sist, men ikke minst, arbeider vi for å stanse Kystverkets planer om sprenging av ny kystled for skip i Indre Oslofjord.

En felles kraftanstrengelse for Oslofjorden

Venstres plan har møtt støtte og oppmerksomhet fra ulike deler av samfunnet, og det blir nå et nødvendig skritt for andre politiske partier og samfunnsaktører å også engasjere seg i denne kritiske kampen for Oslofjordens fremtid. Tiden for handling er nå, og det er bare gjennom samarbeid at Oslofjorden kan reddes fra sin nåværende krise.