Hemnes

Innledning
Hemnes Venstre er opptatt av å skape et levende og bærekraftig lokalsamfunn, der
alle innbyggerne får tilgang til gode tjenester og muligheter for lokal utvikling.
Samtidig er vi bevisste på de utfordringene vi står overfor i dagens samfunn, der
natur- og klimakrisen krever kraftige tiltak for å verne om naturen og redusere
klimautslippene. Vi mener at det grønne skiftet er nødvendig for å sikre en
bærekraftig framtid.
Vi ønsker å skape et inkluderende samfunn der alle har frihet og selvstendighet til å
leve livet slik de ønsker, uavhengig av alder, kjønn, livssyn, funksjonsnivå, seksualitet
og bakgrunn. Vår visjon er å gi innbyggerne makt og innflytelse på beslutninger som
angår dem direkte, slik at samfunnet utvikles nedenfra.
Som et utålmodig parti, ønsker vi å ta Hemnes videre. Vi tror på en fremtidsrettet
politikk som satser på kunnskap og kompetanse, som tar klima- og naturkrisen på
alvor, og som støtter små og store jobbskapere i hele kommunen. Vi ser framover,
ikke bakover, og vil være med på å skape en bærekraftig og rettferdig framtid for
Hemnes innbyggere.

 

Skole og opplæring med høy kvalitet

Utdanning er avgjørende for fremtiden, og Venstre prioriterer alltid utdanning. Vi tror
på en skole som tar hensyn til elevenes forskjeller og behov, og som gir alle like
muligheter i livet. Vi ønsker å skape en skole der elevene trives og opplever mestring.
Derfor vil vi ha flere helse sykepleiere, miljøarbeidere og andre fagpersoner med
kompetanse utenfor det rent pedagogiske. Dette vil gi lærerne mer tid til å undervise,
og elevene den beste utdannelsen.

 

Barnehager

Hemnes Venstre ønsker mangfold i barnehagetilbudet slik at alle familier kan finne et
tilbud som passer deres behov.
Barnehagen er avgjørende for integrering, inkludering og språkutvikling, og
kommunen bør jobbe målrettet for å at barn med flyktning- og innvandrerbakgrunn
deltar i barnehagen.
Vi mener at kompetanse hos ledelsen, lærere og ansatte, gode miljøer både inne og
ute, samt tilstrekkelig antall ansatte, er avgjørende for barnehagebarnas trivsel og
utvikling. Vi mener også at lek, bevegelse og sunn mat bør stå i sentrum i barnehagen.

Hemnes Venstre vil:
• Sikre tilstrekkelig bemanning for alle barnehager i deres åpningstid.
• Åpne for enkelte barnehager med utvidet åpningstid, med en begrensning på
maksimal oppholdstid for barnet.
• Ha løpende barnehageopptak, for å sikre at alle får mulighet til å begynne i
barnehagen etter endt foreldrepermisjon.
• Tilby mer kommunal kursing av barnehageansatte, for å sikre både faglig og
juridisk kompetanse.
• Styrke barnehager og skoler i arbeidet med et trygt og godt psykososialt
barnehage- og skolemiljø.

 

Skolen

En god start på skolegangen er viktig for senere suksess. Hemnes Venstre ønsker å
sikre god opplæring og tilpasset undervisning gjennom kompetente lærere og økt
metodefrihet.

Vi ønsker en fleksibel skolestart, muligheten for et ekstra skoleår, sommerskole, og
flere faggrupper inn i skolehelsetjenesten for å ivareta den enkelte elevs behov. Vi vil
også jobbe for å gi skolene muligheten til å tilby flere valg for barna som ikke finner
seg til rette i det nåværende tilbudet.

Hemnes Venstre vil:
• Opprettholde dagens skolestruktur med skoler i ved alle tettstedene i kommunen.
• At kommunen skal tilby kursing og midlertidige opplæringstilbud for ufaglærte i
skolen, frem til de får en formalisert kompetanse.
• Styrke tilbudet om forserte løp og talentsatsinger, og legge til rette for at elever
som trenger det kan ta færre fag over lengre tid.
• Gi gratis skolefritidsordning til lavinntektsfamilier.
• Gi barn fra lavinntektsfamilier mulighet til å delta i minst én fritidsaktivitet.
• Støtte forsøksordninger med nye valgfag på ungdomsskolen, både teoretiske og
praktiske.
• Gi lærerne større fleksibilitet for å kunne gi tilpasset undervisning til den enkelte
elev.
• Innføre aktiv påmelding til religiøse markeringer arrangert av skoleverket.
• Etablere et fagforum der politikere, administrasjon og skoleledere møtes, med
fokus på utvikling av skolen.

 

Flere lokale arbeidsplasser

Hvis man skal lykkes med å skape gode lokalmiljø, er det viktig at flest mulig kan bidra
og inkluderes i arbeidslivet. Det skal være enkelt å skape en arbeidsplass for seg selv
og andre, og at man enklere skal kunne jobbe fra der man vil.
Hemnes Venstre vil jobbe for et sterkt næringsliv og en utvikling med vekt på lokale
verdier. Vi vil støtte opp om innovasjon og etableringen av nye arbeidsplasser.
Vi mener at Hemnes har et stort potensial for utvikling, for eksempel innenfor turist-,
service- og besøksnæringer. Bedrifter, gründere og selvstendig næringsdrivende skal
ha gode vekstvilkår.

 

Lokal næringspolitikk

Fremtidens næringsliv er grønt, nyskapende og kreativt. Da trenger vi en kommune
som yter god service og legger opp til gode, stabile og langsiktige rammevilkår for
næringsvirksomhet. Næringspolitikken skal være moderne og næringsnøytral, og
legge til rette for et seriøst og lønnsomt næringsliv.
Hemnes Venstre vil:
• Aktivt støtte små og mellomstore bedrifter, entreprenører og initiativer som
ønsker å gjennomføre grønn omstilling.
• Støtte oppstartsgenerator-programmer som gir nye gründere bistand i
etableringsfasen.
• Legge til rette for økt lokal produksjon og distribusjon av mat, blant annet ved å
støtte opp under tiltak som Reko-ring og andre lokale matdistribusjonsordninger.
• Støtte opp om samlede kontorlokaler til utleie for gründere, næringsliv og frivillige,
for å oppfordre til deling av idéer, nettverk og kunnskap.
• Gå gjennom kommunens praktisering av anskaffelsesreglementet, for å fremme
innovative anskaffelser, grønne anskaffelser, gründervennlige anbudskontrakter,
bedre konkurranse og mindre detaljerte kravspesifikasjoner.

 

Et likestilt og inkluderende arbeidsliv

Kommunen spiller en viktig rolle i inkludering gjennom ordninger som BPA,
introduksjonskurs og samarbeid med bedrifter om tilrettelegging.
Deltakelse i arbeid bidrar til inkludering, integrering, motvirker fattigdom og utjevner
forskjeller. Derfor ønsker Hemnes Venstre et fleksibelt arbeidsliv som passer for folk
med ulike forutsetninger.

Hemnes Venstre vil:
• At kommunen tar sitt samfunnsansvar for at flere skal komme inn i arbeidslivet ved
å ta inn lærlinger, tilby praksisplasser og tilby deltidsordninger for folk med
redusert arbeidsevne.
• Sørge for at tilgangen på individuelt tilpasset assistanse, for eksempel tildeling av
brukerstyrt personlig assistanse (BPA), skal være tilgjengelig og fremme likestilling.
• Styrke sosialtjenestene med økte ressurser til å yte tett og individuell oppfølging
for å bistå̊ flere ut i ordinært arbeid.
• Styrke samarbeidet med arbeidslivet og utdanningssektoren for å redusere
utenforskapet og kompetansegapet.

 

Et levende lokalsamfunn

Stedsutvikling skaper viktige rammer for hverdagslivet, og en sentral del av
politikken er derfor å bidra til gode omgivelser og boligområder. Det er viktig at vi
utformer lokalsamfunnet med inkluderende offentlige rom som legger til rette for
at man kan leve miljøvennlige og gode liv.
Gode lokalmiljø har også et mangfold av aktiviteter, slik at alle finner noe de kan trives
med. Hemnes Venstre mener at hvis kulturen, idretten og frivilligheten får frihet til å
utfolde seg, får vi et mer mangfoldig tilbud for innbyggerne. Kommunen spiller
samtidig en viktig rolle i å legge til rette for både organiserte og egenorganiserte
aktiviteter, og et trygt og attraktivt uteliv.
Stedsutvikling
Gode lokalsamfunn er avhengig av en stedsutvikling som skaper attraktive nærmiljø
der folk bor og lever livene sine. Dette kan vi blant annet gjøre ved å sikre nærhet til
gode friluftsområder, viktige offentlige velferdstilbud, arbeidsplasser og private
tjenester.

Hemnes Venstre vil:
• Øke satsingen på lokal bokvalitet ved å sikre et mangfold av aktiviteter og tilbud i
nærheten av der folk bor.
• Gi/øke støtten til lag og foreninger som holder seg med egne lokaler, og stiller
disse til disposisjon også for andre.
• Ta vare på mer natur og sikre tilgang til lokale utfartsområder og turveier.
• Sørge for universell utforming av bygg og anlegg i kommunen.
• Lage en gjenbruksstrategi i kommunen, som legger til rette for at kommunen kan
velge brukt fremfor nytt i alle anskaffelser der det er mulig.
• Utvide dagens BUA-ordning for lån/deling med håndverksmaskiner og mer
turutstyr.

 

Kultur og idrett

Det lokale kulturlivet må sikres gode vilkår. og det er viktig at kulturtilbudet er
tilgjengelig for alle. Vi vil bidra til å lette forholdende for breddeidretten og sørge for
et variert tilbud.

Hemnes Venstre vil:
• Støtte og bygge opp gode kulturarenaer, også for egenorganisert kulturliv.
• Sørge for at offentlige kulturtilbud er økonomisk tilgjengelig for alle.
• Prioritere midler til breddeidrett for å skape inkluderende idrettsarenaer.
• Ha målrettede ordninger som gir alle mulighet til å delta på fritidsaktiviteter
uavhengig av alder og økonomisk situasjon.

Frivillighet

Frivillig arbeid er av stor verdi for både lokalsamfunnet og den enkelte.
Alle bør få muligheten til å delta i frivillig arbeid. Derfor er det viktig for oss at det skal
være enkelt å være frivillig og at frivilligheten har en sterk rolle i lokalsamfunnet.

Hemnes Venstre vil:
• Gjøre egnede offentlige lokaler enkelt tilgjengelig for lag og foreninger.
• Sikre en god arbeidsdeling mellom kommunen og frivilligheten i de tilfellene der
frivilligheten tar seg av oppgaver som grenser opp mot kommunens
ansvarsområde.
• Fremme kommunal hjelp til lag og foreningers administrative oppgaver, f.eks
regnskapsføring og rapportering.
• Ha medvirkningsorganer for barn og unge som har rett til å få sine saker vurdert av
kommunestyret.

 

Attraktivt uteliv

Utelivet er en viktig del av mange lokalmiljø. For å skape gode møteplasser i utelivet,
trenger vi fleksibilitet og flere alternativer for innbyggerne. Serveringsnæringen bør
tilby noe for enhver smak, samtidig som vi skal sørge for at bedriftene drives på en
forsvarlig og trygg måte.

Hemnes Venstre vil:
• Sikre seriøse aktører langsiktige, stabile og gode rammevilkår.
• Videreføre samarbeidet med politiet og skatte- og avgiftsmyndighetene for å avdekke brudd på bestemmelser om arbeidsmiljø og HMS.
• Øke antallet diskrimineringskontroller i utelivet for å bekjempe rasisme og annen
diskriminering.

Asyl og integrering

Norge skal være en trygg havn for folk på flukt. Hemnes Venstre vil møte
flyktninger med respekt og medmenneskelighet, og gi dem muligheten til å skape
et bedre liv. Det er viktig å få folk ut i skole, arbeidsliv og fritidsaktiviteter, for å
sikre en rask og god integrering. Vi vil støtte opp om private og ideelle initiativ for
bedre integrering og inkludering.
I Norge lever mange barn av innvandrerforeldre under fattigdomsgrensa, hvilket for
mange medfører at det blir utfordrende for å delta i aktiviteter. En viktig faktor for å
komme over fattigdomsgrensa er å ha lønnet arbeid. Det er viktig at det offentlige
forsøker å utjevne forskjellene.

Hemnes Venstre vil:
• Jobbe for rask bosetting av flyktninger.
• Samarbeide med lokalt næringsliv om å tilby norskopplæring til
arbeidsinnvandrere.
• Samarbeide med frivillige foreninger om å etablere arenaer for møter og samspill
med lokalsamfunnet.
• Legge til rette for aktiviteter der hele familien kan delta.
• Styrke foreldrenes evne til å hjelpe barna med lekser og skolearbeid gjennom
språkopplæring og forståelse for norsk skole.

 

Helse og omsorg i lokalsamfunnet

Et trygt og nært helsetilbud av høy kvalitet er viktig for at alle skal ha frihet og
mulighet til å delta i samfunnet. Samtidig mener Hemnes Venstre at enkeltmennesket
i større grad bør ha makt over hvem man mottar tjenestene fra.
For at alle skal kunne leve gode og selvstendige liv, må samfunnet forebygge mer og
reparere mindre innenfor både psykisk og fysisk helse. Tidlig innsats og mer
inkludering kan bidra til å forhindre utenforskap, og sette flere i stand til å delta i
samfunnet på like premisser.
Helsetjenester
Hemnes Venstre vil at alle innbyggerne skal ha best mulig helse. Med helse mener vi
ikke bare fravær av sykdom, men også en opplevelse av mening og deltakelse i
samfunnet.
Store etterkrigskull og bedre helse gir økende levealder, og det gjør at Hemnes i tiden
fremover vil ha en stadig eldre befolkning. Venstre vil føre en helsepolitikk som sikrer
alle tilgang til et godt helsetilbud, uavhengig av språkferdigheter, alder, inntektsnivå
eller pårørendes ressurser.

Hemnes Venstre vil:
• Se på forsøksordninger for helsepersonell der man styrker bemanningen i enheter
med høyest sykefravær, for innsparinger og bedre tjenestekvalitet.
• Bruke helsestasjonen som et verktøy for å samordne tjenestene for både barn,
ungdom og eldre på ett sted.
• Jobbe for at alle som mottar tjenester i hjemmet skal få et fast og stabilt antall
personer å forholde seg til når de trenger det.
• Videreutvikle bruken av velferdsteknologi.
• Videreutvikle dagtilbud og gode møteplasser.
• Legge bedre til rette for helserelatert trening.
• Styrke hjemmetjenestene og åpne for flere tilbydere.

 

Psykisk helse

Omtrent halvparten av befolkningen sliter med dårlig psykisk helse en eller flere
ganger gjennom livet. Det ser nå ut til at dette er økende i den yngre befolkningen.
Det er særlig lettere psykiske plager, som angst og depresjon som plager mange.
Dårlig psykisk helse kan føre til fravær fra skolen og liten deltakelse i samfunnet og
aktiviteter. Det er derfor viktig at disse får tidlig hjelp. Vi vil styrke ressursene for
lavterskeltilbud uten henvisning for barn, unge og voksne med psykiske lidelser.

Hemnes Venstre vil:
• Styrke helsestasjonen for unge med rask tilgang til psykolog.
• Sikre at kommunen har en ungdomskontakt og et godt lavterskeltilbud for ungdom
som sliter med psykiske plager.
• Sikre videreføring og videreutvikling av lavterskeltilbudet innen rusomsorg og
psykisk helse.
• Styrke familierådgivningstjenester.
• Gjøre det mulig å melde seg på lavterskeltilbud for psykisk helse digitalt, for å
forhindre at krav om påmelding via telefon stopper påmelding.

Lokal ruspolitikk

Hemnes Venstre vil ha en human ruspolitikk der vi behandler brukere med verdighet.
Ruspolitikken må være kunnskapsbasert, sette mennesket i sentrum, og gi folk
muligheten til å leve trygge og gode liv. Derfor må vi møte avhengighet med hjelp og
behandling, fremfor straff.

Hemnes Venstre vil:
• Styrke behandlingskapasiteten for rusavhengige, for å sikre umiddelbar helsehjelp,
et botilbud og at de som ønsker det ikke må vente på nødvendig behandling.
• Se på mulighetene for en lokal rusreform i Hemnes der man gir forsvarlig
helsehjelp fremfor bøter og straff for de som bruker narkotika.
• Sørge for at det finnes trygge møteplasser for mennesker i aktiv rus.
• Jobbe for anonyme tilbud med rusmiddeltesting, for å forhindre bruk av farlige
stoffer.

Økt frihet i alderdommen

Hemnes Venstre vil møte alle eldre med et tilbud som gir valgfrihet og tar i bruk
teknologi slik at alle får muligheten til å leve så frie, selvstendige og innholdsrike liv
som mulig. Dette kan for eksempel gjennomføres med automatisert medisinutlevering
til rett tidspunkt, og brukerkontakt-løsninger som hjelper hjemmesykepleien.

Hemnes Venstre vil:
• Ta i bruk velferdsteknologi, innovasjon og nye løsninger for å legge til rette for at
flere kan bo hjemme lenger og mestre sin egen hverdag, samtidig som eldre som
ikke har digital kompetanse har muligheten til å delta.
• Sikre at sykehjem og omsorgsboliger opprettholder et tilpasset tilbud som
reflekterer individets interesser og ønsker.
• Tilrettelegge for et mer sømløst samarbeid på tvers av hjemmetjenesten,
helsetjenesten og frivilligheten for å motvirke underernæring og ensomhet blant
eldre.
• Åpne for en blanding av ideelle, kommersielle og kommunale omsorgstjenester.
• Sørge for høy kvalitet på maten på bo- og omsorgshjemmene tilpasset den
enkeltes vaner og ønsker.

 

En klimavennlig kommune

Klimakampen handler om å gi barna mulighet til å leve gode og trygge liv nå og i
fremtiden. Vi må ta vare på naturen og alle de godene kloden som økosystem tilbyr
oss, slik som mat, rent vann og ren luft. Hemnes Venstre vil at det skal være enkelt å
bidra i klimakampen og leve gode liv med et lite miljøavtrykk.
Lokale klimatiltak
Samarbeid mellom næringsliv, kommune og sivilsamfunn er nødvendig for å finne
løsninger som får ned de lokale utslippene. Den viktigste rollen kommunen kan spille,
er å legge til rette for grønn næringsutvikling og å ta i bruk det handlingsrommet
kommunen har til å lede an i klimaarbeidet.
Kommunen står for en stor andel av innkjøpene i Norge, og ved å stille strenge klima-
og miljøkrav i anskaffelsene kan Hemnes kommune oppnå lokale utslippskutt og bidra
til at grønne produkter og tjenester kommer inn på markedet.

Hemnes Venstre vil:
• Det kommunale planverket må oppgraderes med sikte på å ivareta det grønne
skiftet.
• Videreføre klimabudsjett og klimaregnskap i kommunen.
• Stille strenge klima- og miljøkrav i alle offentlige anskaffelser, og styrke
kommunens kompetanse om klimakrav i anbudsprosesser.
• At klimagevinsten i rehabilitering fremfor rivning, alltid skal vurderes i kommunale
eiendomsprosjekter.
• Støtte miljøvennlig matproduksjon og salg av kortreist mat.

 

Grønne reiser

Hemnes Venstre vil redusere kommunens utslipp fra transport ved å skifte ut fossile
biler med nullutslippsbiler og etablere flere ladestasjoner. Vi vil også samarbeide med
næringslivet om å elektrifisere tungtransporten og stille krav til nullutslippsbusser i
kollektivtrafikken. Vi ønsker å legge til rette for at alle som har mulighet til det kan benytte gange, sykkel
og kollektivtrafikk til sine hverdagsreiser, og kommunen må derfor legge til rette for at
det er attraktivt å velge alternative transportformer til bil.
Hemnes Venstre vil:
• Utbedre og trygge gang- og sykkelstier.
• Utvide kollektivtilbudet, inklusiv Flex-ordningen, slik at det gjør det mulig for flere,
uavhengig av arbeidsplan eller behov, å reise kollektivt.
• Stille krav om utslippsfri og universelt utformet kollektivtrafikk.
• Premiere samkjøring.
• At alle nye offentlige kjøretøy skal være nullutslippskjøretøy.
• Stille krav til utslippsfri transport for oppdrag og leveranser til kommunen.
• Etablere flere ladestasjoner for elbil, inkludert hurtigladere og ladestasjoner for
drosje, på kommunal grunn og spesielt i tilknytning til kollektivknutepunkt, og stille
krav om at disse er universelt utformet.
• Samarbeide med næringslivet for å legge til rette for helhetlige utslippsfrie
løsninger for tyngre kjøretøy.
• Jobbe for et prøveprosjekt med elektrisk ferge mellom Sandesund og Fredrikstad
med lokale stoppesteder.
• Legge til rette for lademuligheter for el-båter i alle småbåthavner.

Lokal energiproduksjon og energieffektivisering

Kommunen kan oppnå store klimakutt gjennom økt produksjon og bruk av fornybar
energi. Det enkleste er å integrere produksjon av fornybar energi ved nybygg og
rehabilitering av gamle bygg. I tillegg kan kommunen gjøre det mer attraktivt for
innbyggerne og bedriftene å starte opp lokal, fornybar energiproduksjon.

Hemnes Venstre vil:
• Stille krav om energiproduksjon og vegetasjon på tak og fasader i nye, større bygg,
og på sikt eksisterende bygg, for å bidra til klimatilpasning og økt biologisk
mangfold.
• Kartlegge potensialet for jord-/bergvarme i kommunen, og stille krav til bruk der
dette egner seg.
• Stille krav til energieffektivitet i kommunens egne nybygg og
rehabiliteringsprosjekter.
Mer natur
Sammen med klimaendringer er tap av natur den største trusselen mot menneskers
livskvalitet og frihet. For Hemnes Venstre har naturen verdi i seg selv, men en intakt
natur er også en forutsetning for at vi mennesker skal kunne leve gode liv.
Hemnes Venstre vil:
• Det kommunale planverket må oppdateres med sikte på å verne om
naturmangfoldet.
• Planlegge for å ivareta og utvide parkarealer i tettbebygde strøk og sørge for at
disse styrker det lokale artsmangfoldet.
• Lage lokale verneplaner for vassdrag og ferskvannsressurser i kommunen.
• Jobbe for at kommunen har egen dyrevelferdsplan.
• Bevare kommunens «grønne lunger» og turområder.