Risør Venstre sitt program 23-27

Venstre tar Risør framover!

Her kan du laste ned programmet som PDF

Risør er en del av østregionen i Agder, sentralt plassert mellom Grenland og Arendal. Ny, trafikksikker E18 vil binde Risør tettere sammen med et stort arbeidsmarked. Fra nytt E18-kryss må det bli enklere og mer attraktivt å velge kollektivtransport. Det må også bygges nye sykkel- og gangveier slik at flere som ferdes i Risør kan komme seg trygt fram.

Det skal være trygt og godt å vokse opp i Risør, og Venstre har store ambisjoner for kommunen. Tidlig innsats på helsestasjonen, i barnehagen og skolen skal utjevne sosial ulikhet og gi barn mulighet til å mestre eget liv. Godt læringsmiljø og nulltoleranse mot mobbing må til for gode skoleresultater og bedre trivsel. Det skal være et godt tilbud om å møte helsesykepleier i hele skoleløpet fra barneskole til videregående. Grunnskolen må tilføres friske midler for å sikre god kvalitet på undervisning for alle barn.

Venstre vil jobbe for at Risør videregående skoles rustes opp materielt og sikres et bredere og enda mer attraktivt programtilbud enn i dag. Vi vil lytte til skolens egne ønsker.

Vi er de første som opplever klimaendringene. Og de siste som kan stanse dem. Venstre vil lage ei bedre framtid ved å ta vare på naturen og kutte utslipp.

Risør kommune trenger en ny, strategisk næringsplan som sikrer tilgang på næringsarealer som har gode infrastruktur og arealløsninger.

I egne anskaffelser må kommunen sørge for at kravet om lærlinger følges opp og man må sette ambisiøse mål for grønne, innovative offentlige anskaffelser.

Kommunen skal være et attraktivt sted å investere og vi ønsker at Risør skal være en JA-kommune.

Risør Venstre vil:

MILJØ OG KLIMA
 • Etablere hurtigladestasjoner for el-biler og el-båter på Hope, Søndeled og i Risør.
 • Bedre gang- og sykkelveinettet i kommunen, langs Risørveien og videre mot Søndeled.
 • Minske andelen av nye hyttefelt i urørt natur.
 • Gå inn for fortetting i områder som allerede er opparbeidet.
 • Bedre kollektivtilbudet i kommunen.
 • Utvikle gode miljøløsninger i alle kommunale bygg.
 • Være positive til grønne energiløsninger i kommunen.
 • Verne mest mulig matjord.Arbeide for å gjenetablere kraftverk på Søndeled.
FOLKEHELSE
 • Ferdigstille ny svømmehall. Etablere nærmiljøanlegg (f.eks lekeplasser og trimløyper) flere steder i kommunen.
 • Styrke folkehelsen og kultur ved å videreføre den årlige økonomiske støtten til lag og foreninger til kr 500 000. Målet med dette er å gjøre inngangsbilletten billigst mulig for barn og unge.
 • Videreutvikle utstyrsbanken for barn og unge.
 • Styrke frivillighetsarbeid for et bedre tilbud til eldre.
HELSE
 • Videreføre fastlegetjeneste på Søndeled.
 • Styrke helsetjenestene i kommunen gjennom målrettet hjelp gjennom hele livsløpet.
 • Styrke hjemmetjenesten og ordningen for brukerstyrt personlig assistanse.
 • Investere i elektroniske helseløsninger for å frigjøre varme hender der de behøves mest.

 

SAMFERDSEL
 • Prioritere ny E18 med fire felt i indre linje fra Pinesund til Tvedestrand. Dersom linje 30 velges, må veien framføres i tunnel gjennom Husfjell.
 • Jobbe for tryggere skoleveier.
 • Prioritere utbedring av SSS-veien.
 • Bevare dagens bokvalitet og drikkevannskilder ved utbygging av ny E18 og Risørveien.
 • Styrke jernbanen og gjøre togreiser mer konkurransedyktige.
 • Arbeide for sammenkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen med stasjon på Brokelandsheia.
ØKT ATTRAKTIVITET
 • Risør kommune skal være et attraktivt sted å investere, og vi ønsker at Risør skal være en JA-kommune.
 • Utvikle Søndeled sentrum til et mer levende sentrum med flere boliger og et bedre servicetilbud.
 • I samarbeid med velforeninger og grunneiere etablere nye badeplasser/gjestebrygger ved ferskvann, i fjordene og i skjærgården.
 • Risør kommune skal sikre tilgang på næringsarealer som har god infrastruktur og funksjonelle arealløsninger.
 • Legge til rette for økt boligbygging i hele kommunen. Fortetting i nærheten av kommunens tre sentrum skal prioriteres.
 • Utarbeide en bolig-sosial handlingsplan med ulike eie/leieløsninger gjennom det private eller offentlige.
 • Opprettholde bopliktfritak i hele kommunen.
 • Videreføre to timers gratis parkering i sentrum fra 1. september til 31. mai.
 • Verne Risørs historiske sentrum via bruk og best mulig tilrettelegging for godt bomiljø og god næringsdrift.
 • Etablere kommunalt vann og avløp til Fie og Krabbesund.
 • Etablere universelt utformet kyststi fra Flisvika til Randvik.
KOMMUNAL DRIFT
 • Selge tomteområder og kommunal eiendom som kommunen ikke trenger.
 • Sørge for systematisk og bedre vedlikehold av eiendom som kommunen skal beholde.
 • Ikke øke nivået på eiendomsskatten for boliger utover dagens nivå.
 • Fremme effektive kommunale tjenester.
 • Ny, rettferdig taksering for fritidsboliger som grunnlag for eiendomsskatt.
 • Arbeide for et sunt kommunalt arbeidsmiljø med fokus på HMS.
 • Risør kommune skal være en åpenhetskommune med åpne demokratiske prosesser der det er lett for alle å få innsyn i saker.
 • Risør kommune må i framtida løse stadig mer komplekse oppgaver til beste for innbyggerne. Vi ønsker derfor å videreføre dialogen om kommunesammenslåing.

Risør trenger Venstre, og Venstre trenger din stemme. Bruk Venstres stemmeseddel til kommunevalget i september 2023!